Datum: 04-03-2021 - 01:18

02
dec
'20
Politiek kan instemmen met de twee miljoen voor coronanoodfonds in de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Politiek kan instemmen met de twee miljoen voor corona-noodfonds.

Het college stelt de gemeenteraad voor de verordening ‘Corona-noodfonds gemeente Noordwijk 2020 - 2021’ vast te stellen. Met dat noodfonds komt 2 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van onder meer niet-commerciële organisaties. De ingrijpende maatregelen die door de overheid zijn genomen tegen de verdere verspreiding....

van het coronavirus zijn nodig. Maar ze raken veel ondernemers en verenigingen in hun bedrijfsvoering. Dit betekent geen inkomsten. Ondernemers en verenigingen moeten echter wel hun vaste lasten betalen.

Rondetafelgesprek dinsdagavond 1 december.
In het rondetafelgesprek van dinsdagavond 1 december kwam het onderwerp ter sprake, hierbij hadden de fracties een aantal verduidelijkende vragen voor wethouder Roberto Ter Hark en die kon hij prima beantwoorden. De fracties gaven ook aan dat men achter het voorstel kan staan, maar men vroeg wel aan het college om alle cijfertjes een stuk duidelijk op een rijtje te zetten zodat de raad het beter kan beoordelen waar welk geld naar toe gaat.

En men wil ook dat het college goed kijkt of het geld goed en terecht besteed wordt en dat achteraf door de niet en wel commerciële ontvangers op een juiste wijze verantwoording wordt afgelegd en daarop gecontroleerd kunnen worden. Niet-commerciële organisaties en verenigingen kunnen tzt aanvragen doen voor een steunmaatregel, bij de commerciële organisaties is de verdeling van € 250.000,- wat lastiger. 

De gemeente mag geen ongeoorloofde staatsteun geven aan bedrijven, men is op dit moment in overleg met bedrijvenorganisaties om te kijken hoe men het getroffen bedrijfsleven met steunmaatregelen kan helpen. In de gemeenteraadsvergadering van 15 december zal het onderwerp nogmaals ter sprake komen en zullen wellicht de ontbrekende antwoorden bekend worden.

Verordening ‘Coronanoodfonds gemeente Noordwijk 2020 - 2021’.

Tegemoet komen aan hulpverzoek
In de voorafgaande maanden heeft de gemeente al meerdere aanvragen om financiële steun gekregen. Om tegemoet te komen aan deze vragen en om acute problemen te helpen voorkomen wil het college een stevig pakket maatregel nemen.

Essentie van het voorstel
Het voorstel aan de raad is om de verordening Coronanoodfonds gemeente Noordwijk 2020 - 2021 vast te stellen. Daarmee vraagt het college instemming om:

€ 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van niet-commerciële organisaties in de gemeente Noordwijk die hiervoor geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande steunmaatregelen en
€ 1.046.424,- beschikbaar te stellen voor diverse maatregelen voor een brede doelgroep in gemeente Noordwijk.

Maatschappelijke infrastructuur
Wethouder Roberto ter Hark, Economie, Toerisme en Financiën: “Al die groepen vormen met elkaar een vitale maatschappelijke infrastructuur. Corona-crisis gaat een keer voorbij en al het moois wat we in onze gemeente hebben opgebouwd moet dan door kunnen. Het college wil daarom deze structuur nu overeind houden met dit stevige noodpakket.”

Snel handelen
Het college ervaart urgentie. Daarom stelt het de raad voor een aantal maatregelen vast te stellen dat vooruitloopt op de verordening en de vaststelling ervan. Zo snel als mogelijk aan de slag met deze zaken: 
* bij het ter vaststelling voorleggen van de belastingverordeningen 2021 aan de raad, de raad voor te stellen voor 2021 geen precariobelasting voor terrassen te heffen.
* voor Noordwijkse commerciële organisaties € 250.000,- te reserveren ten behoeve van steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.
* de maatregel vanuit het Rijk betreffende compensatie voor derving van huurinkomsten voor exploitanten van sportvoorzieningen voor de maanden maart tot en met mei 2020 met 7 maanden te verlengen tot 1 januari 2021 en de maatregel uit te breiden naar de huren van maatschappelijke basisvoorzieningen op gebied van sport, welzijn en cultuur voor de periode 1 maart tot 1 januari 2021 met een maximum van het bedrag van het onderbouwde exploitatietekort.
* om verleende subsidies voor prestaties in 2020 niet terug te vorderen, maar wel een afrekening te vragen van daadwerkelijk gemaakte kosten. Bij een positief saldo de organisaties de mogelijkheid te geven dit budget in te zetten voor een initiatief in 2021.
* om verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten.
* om de reeds verleende subsidiegelden betreffende het thema ‘75 jaar Vrijheid’ niet terug te vorderen maar de organisaties de mogelijkheid te bieden om de activiteiten in 2021 te laten uitvoeren met inachtneming van de opgelegde regels van de overheid inzake het coronavirus.
* om de kosten van € 1.336.910,- ten behoeve van bovengenoemde punten voor een bedrag van € 290.486,- te dekken uit Rijksvergoedingen Corona en het restant van € 1.046.424,- te dekken vanuit de algemene reserve.

Lees ook het B&W-advies: ‘Corona Noodfonds Noordwijk'.