02
dec
'20
College doet raadsvoorstel: themajaar ’75 jaar vrijheid’ ook in 2021 met extra subsidie voor nieuwe initiatieven.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Politiek positief over raadsvoorstel themajaar 2021 ’Vrijheid’ met extra subsidie voor nieuwe initiatieven.

Het jaar 2020 heeft het landelijke thema ’75 jaar Vrijheid’ gekregen. Voor dit thema zijn door de gemeenteraad in 2019 subsidiegelden beschikbaar gesteld. Door het coronavirus heeft een groot deel van de activiteiten die voornamelijk zouden plaatsvinden in het voorjaar en de zomer van 2020, niet kunnen plaatsvinden. Dit tot grote teleurstelling van de organiserende instanties...

die tevens ook begrip hadden voor de genomen coronamaatregelen. Het overgrote deel van de subsidieontvangers had de voorbereiding van de activiteiten al afgerond en was gereed om er uitvoering aan te geven toen het coronavirus de kop op stak.

Na een recente inventarisatie onder de subsidieontvangers is gebleken dat het merendeel de activiteiten, weliswaar in aangepaste vorm, in 2021 wenst uit te voeren. Dit alles met inachtneming van de te volgen richtlijnen van de overheid.

Om meerdere organisaties de kans te geven om nog een subsidieaanvraag in te dienen wordt een aanvullend subsidiebedrag aan de gemeenteraad gevraagd. Tevens wordt een aanvullend bedrag aangevraagd aan de raad voor de projectkosten.

Rondetafelgesprek 1 december 2020. 
In het rondetafelgesprek van dinsdagavond 1 december kwam het raadsvoorstel ter sprake. Wethouder Roberto Ter Hark gaf aan dat na 2020 met als thema '75 jaar Vrijheid'. het thema in 2021 'Vrijheid' wordt. De fracties waren voor het grootste gedeelte positief over het raadsvoorstel.

Ze vroegen wel of het college de verschillende cijfers van de plussen en de minnen wat overzichtelijker bij elkaar kan zetten in het raadsvoorstel, de wethouder beloofde dat te doen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 december als de beslissing over het raadsvoorstel valt.

Raadsvoorstel themajaar 2021 'Vrijheid'.
In 2019 is het subsidieplafond voor de subsidieaanvragen inzake het thema ’75 jaar Vrijheid’ bepaald op € 170.000,-. Tijdens de 1e en 2e tranche betreffende de subsidieaanvragen is er een bedrag van € 111.173,- aan subsidies uitbetaald. Hiervan is een bedrag van € 58.817,- onbenut gebleven. Dit bedrag was nog beschikbaar voor de 3e tranche 2020, met als sluitingsdatum 31 maart 2020.

Betreffende de 3e tranche zijn er vijf aanvragen binnengekomen, die momenteel nog ‘on hold’ staan. De betreffende organisaties hebben te kennen gegeven dat zij, na een positieve ambtelijke beoordeling van de aanvraag, graag hun activiteiten, in aangepaste vorm, wensen uit te voeren. Als deze aanvragen van in totaal € 20.315,- worden gehonoreerd blijft er nog een restbedrag over van € 38.502,-.

Rekening houdend met een bedrag van € 8.502,-* aan onvermijdbare kosten die reeds door de organisaties zijn gemaakt, blijft er voor nieuwe initiatieven een bedrag over van € 30.000,-. Dit betreft dan een bedrag voor 6 nieuwe initiatieven van maximaal € 5.000,- per aanvraag. 

Van het eerder beschikbaar gestelde budget voor de projectkosten ad € 30.000,- is een bedrag van ongeveer € 9.500,- uitgegeven. Bovenop het resterende budget van € 20.500,- is een extra budget benodigd van € 10.500,- ten behoeve van personele inzet voor 2021.

*) De organisaties die in 2020 onvermijdbare kosten hebben gemaakt en doorgang willen geven aan hun activiteiten in 2021, zullen mogelijk een aanvullende subsidie aanvragen.

Wat willen we bereiken met het Raadsvoorstel? 
Een subsidiebedrag beschikbaar te hebben voor 10 nieuwe initiatieven met het thema ‘Vrijheid’ van maximaal € 5.000,- subsidie per aanvraag. Dus totaal € 50.000,-. Ten behoeve van de projectkosten een bedrag van € 31.000,- beschikbaar hebben. Om te komen tot het totaalbedrag van € 50.000,- ten behoeve van 10 nieuwe initiatieven is een extra bedrag van € 20.000,- benodigd. 

Van het eerder beschikbaar gestelde budget voor de projectkosten ad € 30.000,- is een bedrag van ongeveer € 9.500,- uitgegeven. Bovenop het resterende budget van € 20.500,- is een extra budget benodigd van € 10.500,- ten behoeve van personele inzet voor 2021.

Het college vraagt in het raadsvoorstel aan de gemeenteraad om in de raadsvergadering van 26-01-2021 een extra bedrag van € 30.500,- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve. € 20.000,- van dit bedrag betreft een bedrag voor 4 extra initiatieven in 2021 en € 10.500,- van dit bedrag betreft een bedrag voor extra personele inzet gedurende 2021.