Datum: 19-01-2021 - 10:26

30
nov
'20
Verslag raadsvergadering 24 november met o.a. kinderburgemeester, afval, Welzijnsplein-Dierenhoeve, APV, carbid schieten, bijen, houtstook.
Geschreven door Griffie Gemeenteraad

Verslag raadsvergadering 24 november met o.a. kinderburgemeester, afval, Welzijnsplein-Dierenhoeve, APV, carbid schieten, bijen, houtstook.

Op dinsdag 24 november 2020 vond er een digitale raadsvergadering plaats van de gemeente Noordwijk. De vergadering begon met de installatie van de kinderburgemeester Tess van Eijk. De gemeenteraad besprak een aantal onderwerpen waaronder de APV, Welzijnsplein-Dierenhoeve en het uitvoeringsplan afval..

Kinderburgemeester
Burgemeester Wendy Verkleij startte de raadsvergadering met de installatie van Tess van Eijk als kinderburgemeester. De kinderburgemeester helpt de burgemeester bij haar taken en is aanwezig bij officiële gelegenheden die een relatie hebben met kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de kinderraad, een opening van een speeltuin en andere evenementen. Soms houdt de kinderburgemeester een speech. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen in de gemeente. De gemeenteraadsleden feliciteerden Tess met haar benoeming.

Afval
In de gemeente willen we in alle dorpen dezelfde regels voor het inzamelen van huisafval. Ook moeten we de komende 4 jaar zorgen voor minder restafval. Niet 50 maar 70% procent van ons huisafval moet straks gescheiden worden. De gemeenteraad stelde het uitvoeringsplan hierover vast. De afgelopen tijd zijn er op het gebied van inzamelen van huishoudelijk afval 2 belangrijke documenten vastgesteld door de raad. Het zogenaamde Grondstoffenbeleidsplan en het Uitvoeringsplan.

Met de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout is met Meerlanden gekozen voor een bedrijf dat het afval in de nieuw gevormde gemeente gaat inzamelen. Er komen extra voorzieningen in de gemeente als ondergrondse afvalbakken en extra minicontainers. Ook moeten zogeheten afvalcoaches inwoners beter bewust maken van de noodzaak van gescheiden inzameling. Naast een bak voor gft- en restafval krijgen bewoners van laagbouwhuizen op verzoek de beschikking over een papierbak. Als alternatief kunnen ze er ook voor kiezen om de oude kranten en karton zelf naar centraal gelegen milieuparkjes in de wijk te brengen.

De fracties van Lijst Salman, PvdA en D66 dienden een motie in zodat er een aparte bak voor het plastic afval zou komen. Zij menen dat het aanbieden van dit materiaal in plastic zakken tot overlast zal leiden. Volgens de fracties leidt dit tot een rommelig straatbeeld met stinkende zakken en meeuwen die de boel kapot pikken, met als gevolg rotzooi op straat. Dit past niet bij een gemeente die een kuuroord status heeft. Wethouder Sjaak van de Berg was tegen deze motie omdat er met de aanschaf van deze extra bakken financieel geen rekening is gehouden.

Hij gaf aan eerst in enkele wijken te willen kijken hoe het gaat met de plastic zakken. Dit is mogelijk zonder grote investering. De angst is dat er straks extra containers gekocht zijn en die vervolgens niet goed worden gebruikt. Ondanks het ontraden van de motie door het college werd deze aangenomen door de raad met steun van de fracties van Bruisend Noordwijk, D66, GroenLinks, Lijst Salman Noordwijk, NZLokaal, PUUR en de PvdA.

Welzijnsplein – Dierenhoeve
Op het Bavo-terrein in Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. In verband met de komst van woningen zal de Dierenhoeve verhuizen naar een nieuwe locatie in en aanpalend aan de Engelse tuin, nabij ’t Pesthuis. De Dierenhoeve heeft samenwerking gezocht bij een tweetal commerciële partners, te weten BSO/Kinderdagopvang de Palmboom en Actor -een organisatie die erop gericht is om mensen met een ‘rugzak’ te begeleiden-. Gedrieën vormen zij het Welzijnsplein.

‘Het Welzijnsplein’ wil ‘t Pesthuis en de grond eromheen kopen om er een educatief centrum te realiseren, bestaande uit natuur- en milieu-educatie De raad was enthousiast over het voorstel en meende dat het goed is dat de drie partijen samenwerken. Het voorstel is unaniem aangenomen.

APV > Algemene plaatselijke verordening
De Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV) moest worden vastgesteld door de raad. Er moet een nieuwe APV komen om de huidige APV’s van Noordwijkerhout en Noordwijk te vervangen door één nieuwe, geharmoniseerde en geheel geactualiseerde APV. Na vaststelling van de nieuwe APV gelden in heel Noordwijk dezelfde basisregels voor bijvoorbeeld evenementen, uitstallingen, reclames, honden en sluitingstijden van horecabedrijven.

De fractie van D66 vroeg aandacht voor toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de APV. GroenLinks vond het belangrijk om aan inwoners te communiceren wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de APV. De fractie van NZLokaal vroeg aan het college om een volgende keer duidelijker te maken waar de wijzigingen zitten in de nieuwe APV. De APV is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
De discussie in de gemeenteraad spitste zich toe op drie onderwerpen Carbid schieten, bijen en houtstook.

Carbid schieten
De fracties van NZLokaal en Lijst Salman dienden moties om het mogelijk maken Carbid te schieten met oud en nieuw. Zij menen dat het Carbid schieten een lokale traditie is. Het gebeurt jaarlijks in onze gemeente en wordt beoefend door een aantal vriendengroepen. Voor zover bekend is er nog nooit overlast geweest in het buitengebied en zijn er nooit ongelukken mee gebeurd menen zij. Nieuwkomers zouden zich bij de reeds bestaande groepen in Noordwijkerhout en De Zilk kunnen aansluiten.

Burgemeester Verkleij gaf aan dat Carbid schieten al op grond van de huidige APV’s al jaren was verboden. En met het aangekondigde vuurwerkverbod is er de vrees dat het carbidschieten aan populariteit wint. Het carbidschieten mag geen vervanging worden van vuurwerk meent de burgemeester. Er zijn dit jaar geen evenementen, er is geen vuurwerk, en de angst is dat men dan toch iets wil meemaken op oudjaarsavond.

Er is bovendien het risico dat mensen het gaan doen die geen verstand hebben van Carbidschieten wat tot gevaarlijke situaties kan leden. Ze gaf aan verder te kijken dan die vijftien carbidgroepen en wees op haar zorg voor de ruim 43.000 inwoners. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde de burgemeester. De motie werd met 12 stemmen voor en 15 tegen verworpen.

Bijen
Discussie was er ook over de APV-regels voor het houden van bijen. De fracties van PUUR, DOEN! en Bruisend Noordwijk dienden een motie in om de regels over bijen uit de APV te schrappen. Zij zijn van mening dat in tegenspraak is op de inzet op meer bijenvolken en natuur en biodiversiteit. Burgemeester Verkleij zag niets in het schrappen van deze bepaling. Zij constateert dat er steeds meer bijenhouders komen en het nu toe onduidelijk was wat nu wel en niet mag. Met de nieuwe regels verbieden wij niets, integendeel, maar we zoeken wel naar balans tussen mensen die wel en die geen bijen houden. Deze motie werd verworpen.

Lijst Salman Noordwijk diende een motie om de regels voor imkers te versoepelen. Deze haalde wel een meerderheid . Zo blijft het verbod van het houden van bijen binnen dertig meter van woningen gehandhaafd, maar geldt die afstand niet voor wegen als er maar een twee meter hoge afscheiding wordt geplaatst. Die is nodig om de bijen naar boven te kunnen geleiden.

Houtstook
De fracties PvdA, NZLokaal en Doen! hebben een motie ingediend over het stoken van houtkachels. Zij vragen het college van B&W te zorgen voor reductie van uitstoot door een slooppremie voor oude houtkachels te geven en een subsidie voor katalysatoren en filters die uitstoot en geuroverlast verminderen. Ook vinden de partijen het belangrijk om regelmatig voorlichting te geven over de risico’s en nadelige gevolgen van het stoken van hout en hoe het stoken van hout op een zo schoon mogelijke manier gedaan kan worden.

Daarnaast vragen zij of het mogelijk is om een verbod op overlast door houtstook op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Doordat wethouder Sjaak van den Berg de toezegging deed om te onderzoeken wat mogelijk is, werd de motie aangehouden.

Terugkijken
U kunt de debatraad en de besluitvormende raad terugkijken.