Datum: 27-01-2021 - 01:27

29
nov
'20
Gemeenteraad Noordwijk start pilot met aangepast vergadermodel.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraad start pilot met aangepast vergadermodel.

Vanaf volgend jaar gaat de gemeenteraad van Noordwijk werken met een aangepast vergadermodel. Dit vergadermodel gaat per 1 januari 2021 als pilot in. De gemeenteraad is op 1 januari 2019 gestart met een nieuw vergadermodel. Dit model is in de loop van 2019 geëvalueerd, uit deze evaluatie bleek dat het vergadermodel goede elementen kende...

zoals het meer betrekken en actief uitnodigen van inwoners, instellingen en bedrijven. Ook het creëren van meer ruimte voor de behandeling en besluitvorming van de raadsvoorstellen werd als positief ervaren. Aan de andere kant werd het stelsel van Rondetafelgesprekken als ingewikkelder ervaren en minder praktisch, zoals de introductie van de parallelle sessies.

In het bijzonder was er behoefte om het debat en de thema’s opnieuw in te voeren in de voorbereidende commissies, om op deze manier de lengte van de raadsvergaderingen in te korten en de rol van commissieleden te versterken. Met het aangepaste vergadermodel wenst de raad op een goede mix van de systeem van Rondetafelgesprekken en het BOB-model en het meer traditionele commissiestelsel.

Er wordt gestart met een pilot zodat het nieuwe model eerst in de praktijk kan worden toegepast en indien nodig verder gefinetuned. Als alles naar wens is zal het Reglement van Orde overeenkomstig worden aangepast en zal de gemeenteraad hier structureel mee gaan werken. Klik hier voor het raadsvoorstel.

3 thematische commissies
Per januari 2021 is de raad van plan om te werken aan de hand van 3 commissies:

De commissie Bestuur, Middelen en Economie (Commissie BME) op dinsdag
De commissie Welzijn op woensdag
De commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer op donderdag
Net als bij de rondetafelgesprekken kunnen inwoners en instellingen worden uitgenodigd aan tafel.

Informatieavonden
Naast de commissies blijven themabijeenkomsten over een specifiek onderwerp mogelijk. Een keer per maand is een uitloopavond ingepland, waarop informatieve sessies worden gehouden die qua tijd niet passen binnen de commissie-avond. Zo kunnen college en raad uitgebreider stil staan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Een raadsvergadering
De debat- en besluitvormende raad worden samengevoegd. Dat betekent dat de besluitvorming in principe op dezelfde avond plaatsvindt, tenzij de raad van mening is dat hij meer tijd nodig heeft om te besluiten over een onderwerp.

Onderwerpen komen 3x aan de orde
Onderwerpen kunnen 3x aan de orde komen: in de commissie voor beeldvorming (presentatie, thema), in de commissie voor oordeelsvorming, in de gemeenteraad voor besluitvorming. Sommige onderwerpen kunnen een verkorte procedure doorlopen, dit is aan de gemeenteraad.

Vergaderschema gemeenteraad
Bekijk de raadskalender voor 2021.