Datum: 24-01-2021 - 04:17

28
nov
'20
College beantwoordt vragen PUUR over: gegoochel met woningbouw getallen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR / College van B&W

College beantwoordt vragen PUUR over: gegoochel met woningbouw getallen.

Fractie PUUR: In de raad van 27 oktober jl heeft PUUR één vraag aan de wethouder gesteld in relatie tot de realisatie van zijn woonambitie. Een ambitie die wij overigens ondersteunen. Deze ene vraag was gebaseerd op de ‘weegschaal’ in uw raadsbrief van 26 oktober jl. Tot twee keer toe hebben wij door gegoochel met getallen zijn antwoord niet kunnen volgen...

En achteraf nog steeds niet. Nu een helder antwoord door de wethouder helaas niet op tafel is gekomen, stellen wij de vragen conform art 39 RvO. Dat doen we mede namens vele inwoners die ons snel na de raadszitting van dinsdag jl. om een toelichting op de cijfers vroegen.

De weegschaal getekend in de raadsbrief van 26 oktober jl. laat de Noordwijkse woonbehoefte zien inclusief diverse ambitie-varianten voor de jaren 2019 - 2029 (<10 jaar). De vragen van de fractie van PUUR zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt.

Vragen en antwoorden:

Vraag 1.
Moeten voor het behalen van de bovengenoemde bouwopgave ambitie tot 2029 niet alle nu bekende en beschikbare locaties direct en ten volle worden benut om zo het gestelde 100% doel (2580 woningen) te bereiken? Zo neen, hoe gaat u de opgave dan realiseren? Graag uw antwoord met cijfers en locaties onderbouwen. (daarin a.u.b. NIET de andere “weegschaal ambities” van 130% , 145% of 148% in uw antwoord betrekken).

Antwoord:
Ons college is het volledig met u eens dat het belangrijk is om werk te maken van het realiseren van de bouwopgave. De gemeente wendt dan ook alle mogelijkheden aan die een bijdrage kunnen leveren aan het op gang houden van de huidige bouwstroom. Juist om die reden is de woningbouwplanlijst, zoals de gemeente die al enkele jaren hanteert, in de afgelopen maanden kritisch beoordeeld op actualiteit en realiteit.

Onderdeel daarvan zijn onder andere gesprekken met de initiatiefnemers van de bouwplannen om deze op inhoud en planning door te nemen en te wijzen op de urgentie van het toevoegen van woningen. Daarnaast zet ons college zich in om alle Noordwijkse woningbouwplannen van de huidige planlijst zo mogelijk in te passen in de regionale contingenten die zijn toegewezen aan de Duin en Bollenstreek.

Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met Holland Rijnland met als aandachtspunt de Noordwijkse overprogrammering. Hiervoor is het noodzakelijk om toch een verwijzing te maken naar de percentages zoals vermeld bij de weegschaal. Allereerst omdat in de afbeelding een tikfout is geslopen: 148% moet zijn 184% (afgerond 185%).

Vervolgens omdat uit de vergelijking blijkt dat de ambitie van de gemeente Noordwijk de woningbouwbehoefte, zoals ook geconcludeerd in ons eigen Woonbehoefteonderzoek, overstijgt. Er is sprake van overprogrammering. Zoals hiervoor gemeld is dit gegeven opgemerkt door Holland Rijnland, maar ook door de provincie die hier melding van heeft gemaakt door middel van een zienswijze op de door uw raad nog te bespreken en vast te stellen Woonvisie.

Vraag 2.
Hoeveel hectares grond denkt u voor de komende jaren nodig te hebben om de opgave (en ambitie) voor de zeer korte periode tot 2029 succesvol af te sluiten?

Antwoord:
Hiervoor wijst ons college naar het onlangs aan uw raad verstrekte overzicht gedateerd 27 oktober 2020 waarop per kern zijn aangeven de zogenoemde 'harde' en 'zachte' plannen alsmede de tijdelijke woningen t/m het jaar 2029. Hoewel op deze lijst niet de oppervlakte per bouwplan staat aangegeven, is aan elk bouwplan wel een reële locatie gekoppeld zodat de plannen ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

Vraag 3.
Heeft u de gehele potentie van 660 woningen in Bronsgeest niet heel hard nodig om binnen 10 jaar in de woonbehoefte van Noordwijk te voorzien? Zo neen, waarom niet? Op welke locaties gaat u ze dan wel realiseren?

Deze vragen stellen wij in het bijzonder op dit moment in het kader van een zorgvuldige voorbereiding op het komende debat over de invulling van de Noordwijkse woonbehoefte (woonvisie) versus aanwezige/bekende bouwlocaties.

Antwoord:
Om aan de woonbehoefte te voldoen, is het benutten van de bouwpotentie van Bronsgeest nu niet noodzakelijk. Voor het te bebouwen deel van Bronsgeest gaat ons college uit van totaal 330 woningen. Bij de beantwoording van vraag 1 is toegelicht dat er sprake is van overprogrammering ten opzichte van de woonbehoefte, zelfs nu wordt uitgegaan van een lager aantal woningen (330) in Bronsgeest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.