Datum: 27-01-2021 - 02:35

23
nov
'20
College beantwoordt vragen bouwplan Herenweg 80 College beantwoordt vragen bouwplan Herenweg 80 in Noordwijkerhout (8 wooneenheden en Bed & Bulbs).
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen bouwplan Herenweg 80 (8 wooneenheden en Bed & Bulbs).

Het college van de gemeente Noordwijk heeft op 3 november een raadsvoorstel verstuurd, waarbij men aan de gemeenteraad vraagt om in te stemmen met een afwijking van het bestemmingsplan 'Victor en Dorp'. Het bouwplan betreft het geven van een herbestemming aan een bollenschuur tot 8 wooneenheden en de nieuwbouw van een Bed & Bulbs met beheerderswoning op het perceel Herenweg 80 te Noordwijkerhout...

De 8 wooneenheden in de voormalige bollenschuur met een monumentale gevel liggen binnen de bestemming ‘Wonen’ en zullen als zodanig worden aangewend voor de huisvesting van starters, éénpersoonshuishoudens, arbeidsmigranten, statushouders etc., waarbij kamergewijze verhuur is uitgesloten.

In het B&B-gebouw met 15 verblijven mag niet worden gewoond. Het is namelijk een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van een ontbijt. De gemeenteraad zal in de vergadering van 15 december een beslissing nemen, in de RTG van 17 november was de politiek, op wat vragen na, enthousiast over het plan..

Het raadsvoorstel en de uitwerking van het plan kunt via deze link inzien. De tekeningen in de fotogalerij komen uit het plan.

Technische vragen gesteld door de raad in het RTG inzake bouwplan Herenweg 80, zijn beantwoordt door het college van B&W.

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 17 november 2020 zijn er met betrekking tot het bouwplan voor het perceel Herenweg 80 te Noordwijkerhout een aantal (technische) vragen gesteld. Voor zover deze vragen niet tijdens het RTG zijn beantwoord, wordt met deze brief hierop alsnog een reactie gegeven.

Vraag 1
Is er bodemonderzoek uitgevoerd onder de nog aanwezige betonnen vloer?

Antwoord:
Het voorliggende besluit heeft betrekking op het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft de daarin voorgeschreven dove gevels. In het kader van het voorliggende besluit is daarom in het geheel geen bodemonderzoek uitgevoerd. Dit laat onverlet, dat het niet is toegestaan te bouwen op vervuilde grond.

Dit vloeit rechtstreeks voort uit de wet en het is aan de initiatiefnemer hiervoor zorg te dragen. In het kader van het voorliggende besluit bestaat er geen verplichting om ons vooraf te informeren over de gesteldheid van de bodem en is het overleggen van een zogenoemde schoongrondverklaring geen vereiste.

Vraag 2
Is een Bed & Breakfast een geluidgevoelige bestemming en wat is de geluidswaarde in het pand zonder de dove (zij)gevel?

Antwoord:
Een Bed & Breakfast is als logiesverstrekkend bedrijf geen geluidgevoelige bestemming als bedoeld in de Wet geluidhinder. In tegenstelling tot vaste bewoners van een reguliere woning, heeft de gebruiker van deze voorziening een keuze om van de voorziening al dan niet gebruik te maken dan wel bij ondervonden geluidhinder het gebruik al dan niet voort te zetten.

Er geldt geen maximale geluidwaarde in die vertrekken van het pand die ten dienste staan van logiesverstrekking. De geluidswaarde in de in het pand aanwezige beheerderswoning is vanwege het woonkarakter wel gemaximaliseerd op 33 dB. Deze waarde zal door middel van extra geluidsisolerende voorzieningen blijvend worden gewaarborgd.

Vraag 3
Zijn de belanghebbenden vooraf door de gemeente geïnformeerd over het bouwplan dan wel worden zij daarover nog geïnformeerd ?

Antwoord:
De belanghebbenden zijn door de gemeente vooraf niet actief geïnformeerd over de bouwplannen. De ontvangst van het bouwplan is op de voorgeschreven wijze gepubliceerd. Eerst nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden door ons college en uw raad wordt het bouwplan inclusief de daarbij behorende besluiten bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tijdens deze periode van terinzagelegging kan een ieder kennis nemen van het bouwplan en daarover een zienswijze inbrengen.

Het sturen van een zogenoemde 'burenbrief' behoort tot de mogelijkheid, maar is niet gebruikelijk en wordt in beginsel ontraden. Op voorhand is namelijk niet met zekerheid vast te stellen wie behoort tot de kring van belanghebbenden dan wel (directe) buren. Hierdoor kan een ongelijkheid worden gecreëerd die in een eventueel vervolgtraject nadelige gevolgen voor de instandhouding van het besluit kan hebben.

In z'n algemeenheid zijn wij van mening, dat het aan een initiatiefnemer is om mogelijke belanghebbenden door middel van participatie te informeren en eventueel te betrekken bij een planontwikkeling.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,