Datum: 27-01-2021 - 02:46

23
nov
'20
 Habitat huismus in de verdrukking bij nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’. (update reactie college B&W) in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Habitat huismus in de verdrukking bij nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’. (update reactie college van B&W)

De Raad van State deed op woensdag 8 juli 2020 uitspraak in de zaak die de omwonenden hadden aangespannen tegen de gemeente Noordwijk, over de nieuwbouwplannen op de locatie van oud-Munnekeweij op de Schippersvaartweg. De bezwaren van de omwonenden waren in grote lijnen dat er teveel bebouwing komt te staan, te weinig plaats is voor groen...

en parkeerplaatsen en het alleen maar bouwen van 45 sociale huurwoningen de verhoudingen van koop- en huurwoningen in de wijk scheef trekken. De bezwaren werden destijds afgewezen door de rechter en daarmee leek dat er niets meer in de weg stond om het nieuwbouwplan ten uitvoer te brengen. Ondertussen is de sloop van het pand van oud-Munnekeweij al voltooid, klik hier voor het nieuwsitem.

Op 26 oktober heeft de 'Commissie omwonenden Munnekeweij' opnieuw een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad. Hierin geeft men aan dat men na onderzoek van mening is dat de sloop van het pand oud-Munnekeweij en de voorgenomen bomenkap (bomen zijn inmiddels gemerkt) en verwijdering van het struikgewas een grote aanslag heeft gepleegd en zal plegen op de habitat van de beschermde diersoort de huismus.

U kunt de volledige brief van de omwonenden lezen in een eerder nieuwsitem, klik hier. Hieronder kunt u een reactie lezen van het college van B&W van de gemeente Noordwijk op de ingezonden brief.

Geachte commissie van omwonenden Schippersvaartweg,

Wij ontvingen van u een brief op 26 oktober 2020 waarin u ons wijst op de grote hoeveelheid aan ontheemde huismussen op het bouwterrein aan de Schippersvaartweg 39. Deze huismussen hadden volgens u hun habitat in de voormalige bejaardenhuisvesting die op het perceel gevestigd was. U vraagt zich af of voldaan is aan de zorgbeginselplicht zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming.

Voordat u de provinciale uitvoeringsdienst hierover benadert, verzoekt u ons informatie met u hierover te delen. Tevens merkt u op dat u nog geen besluit heeft gezien waartegen bezwaar gemaakt kan worden wat betreft de kap van de bomen en de omgevingsvergunning. Tenslotte verzoekt u alle werkzaamheden op te schorten totdat aan alle verplichtingen is voldaan en de rechtsgang van de nog in te dienen bezwaarschriften is doorlopen.

Proces
Sinds oktober 2016 bent u op de hoogte van de nieuwbouwplannen op het grondgebied aan de Schippersvaartweg 39, waar Woningstichting Sint Antonius van Padua 45 sociale woningen gaat realiseren. Via deelname aan informatieavonden, klankbordgroep bijeenkomsten, indienen van zienswijzen en het diverse malen gebruikmaken van het spreekrecht in de raad, heeft u uw ongenoegen over de nieuwbouwplannen kenbaar gemaakt.

De voormalige raad van de gemeente Noordwijkerhout heeft op 15 november 2018 het bestemmingsplan ‘Schippersvaartweg 39’ vastgesteld waarmee voor de woningstichting het planologisch kader is verkregen om 45 sociale woningen te kunnen bouwen. Tegen dit besluit heeft een aantal bewoners beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 8 juli 2020 heeft dit hoogste rechtsorgaan alle ingediende beroepen ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Zoals ook al eerder bij de Raad van State kenbaar is gemaakt, is in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Uit dit onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van de toelichting bij het bestemmingsplan, blijkt dat het plangebied geen essentiële betekenis heeft voor soorten die behoren tot het beschermingsregime habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten of overige soorten.

Ook in het voormalige seniorencomplex Munnekeweij zijn geen holtes, scheefliggende dakpannen, kieren of andere openingen aangetroffen die toegang geven tot een geschikte nestlocatie voor de huismus. Tevens ontbreken essentiële habitatkenmerken voor huismussen. Het voorkomen van nesten van huismussen kan dan ook worden uitgesloten. Uw brief ontvingen wij op de dag dat de bomen gekapt werden.

Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft in samenwerking met de gemeente Noordwijk tijdig huis aan huis via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt dat de werkzaamheden zouden aanvangen. Dit is gebeurd voorafgaand aan de sloop van het seniorencomplex (nieuwsbrief 1, 8 mei 2020) als ook in het kader van het kappen van de in de weg staande bomen (nieuwsbrief 2, 14 oktober).

Op woensdag 21 oktober zijn de betreffende bomen duidelijk gekenmerkt, waarna de kapwerkzaamheden op maandag 26 oktober hebben plaatsgevonden. Het terrein is nu gereed om verder bouwrijp te worden gemaakt.

Visuele inspectie gebouw/bomen
Zowel voorafgaand aan de aanvang van de sloop van het gebouw als ook de kap van de bomen heeft een visuele inspectie plaatsgevonden. Tijdens de sloop en de kap zijn geen wegvluchtende beschermenswaardige fauna gesignaleerd.

Om verstoring te voorkomen zijn de sloop en kapwerkzaamheden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Tevens is met de kap van de bomen gewacht tot het invallen van de herfst, zodat de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden.

Vergunningplicht
De bouwlocatie ligt in de voormalige gemeente Noordwijkerhout. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van deze gemeente is hier van kracht. Omdat de betreffende bomen niet op de zogenaamde monumentale bomenlijst staan, is deze activiteit niet vergunningplichtig. De kap van de bomen heeft dan ook rechtmatig plaatsgevonden. Voor andere activiteiten, zoals de bouw van de woningen, is wel een omgevingsvergunning benodigd.

Zowel de gemeente als de bouwende partij, namens Woningstichting Sint Antonius van Padua, hebben hiervoor de benodigde vergunningen aangevraagd bij de Omgevingsdienst West Holland. Zoals ook in de nieuwsbrief is aangekondigd, verwachten wij medio november 2020 te kunnen starten met het bouwrijp maken. Bouwbedrijf Van Wijnen begint medio februari 2021 met de realisatie van 45 sociale woningen.

Voortzetting werkzaamheden
In de gemeente Noordwijk is dringend behoefte aan meer sociale woningen. Nu de planologische situatie met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk vaststaat, willen wij de woningen zo snel mogelijk kunnen toevoegen aan de bestaande woningvoorraad. Gelet op deze urgentie zien wij geen noodzaak om de uitvoering op te schorten totdat er onherroepelijke vergunningen zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk