Datum: 13-08-2022 - 02:24
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
22
nov
'20
Bruisend Noordwijk dient, met de komst van kinderdagverblijf, een motie in over de parkeerproblematiek op Langevelderweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Bruisend Noordwijk dient, met de komst van kinderdagverblijf, een motie in over de parkeerproblematiek op Langevelderweg.

In het grote monumentale pand aan de Langevelderweg, welke ooit gebouwd is in opdracht van de toenmalige Psychiatrische instelling Sint Bavo, is een aanvraag ingediend voor een kinderdagverblijf voor de gehele dag en voor- en naschoolse opvang. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk staat positief tegenover de komst van de kinderopvang, al zijn er nog wel vragen...

of er genoeg parkeergelegenheid gecreëerd kan worden ter plaatse. De fractie van Bruisend Noordwijk maakt zich ook zorgen over het parkeren aldaar, zeker omdat er volgens Bruisend Noordwijk op de Langevelderweg al reeds sprake is van (ernstige) parkeerproblematiek rondom de Prinsenhofschool met het halen en brengen van schoolgaande kinderen. 

De fractie van Bruisend Noordwijk wil dat daar wat aan gedaan wordt door het college en dient daarom een motie (zie hieronder) in. De motie zal in de komende gemeenteraadsvergadering van woensdag 24 november besproken en eventueel in stemming worden gebracht. 

Actuele motie lid de Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Parkeren Kinderopvang. 

De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op woensdag 24 november 2020, 

Constaterende dat
- Uit recente perspublicaties is gebleken, dat er problemen zijn met parkeren rond kinderdagverblijven en het basisonderwijs
- Het uiteraard de voorkeur verdient, dat kinderen vanaf jonge leeftijd zich al zoveel mogelijk zelfstandig, lopend of per fiets, begeven naar de opvang of de school
- Daar sowieso geen sprake van kan zijn bij jonge kinderen in de dagopvang
- Uit bijgevoegde perspublicatie (bijlage) blijkt, dat het college cq. de wethouder in overleg is met de aanvrager van een vergunning tot kinderdagverblijf en kinderopvang op de Langevelderweg
- Het college cq. de wethouder kennelijk positief is over de vestiging daarvan, doch er nog een toetsing plaats moet vinden aan de voorwaarden van de Parkeernota

Overwegende dat
- Er in de nabijheid van deze locatie, namelijk op het nieuw te ontwikkelen Welzijnsplein, ook sprake zal zijn van een kinderopvang
- Er in de nabijheid van deze locatie, namelijk de Prinsenhofschool, ook sprake is van (ernstige) parkeerproblematiek
- Gezien de woningbouwontwikkelingen in de direct nabijheid de druk op zowel de kinderopvang als het basisonderwijs sterk zal toenemen
- Het parkeerprobleem zich lijkt toe te spitsen op verstopping van de vrije parkeerplaatsen door langparkeerders, zoals eigenaren en personeel van bijvoorbeeld de nabij gelegen winkels in het centrumgebied
- Er door een regime van onderscheid tussen kort- en langparkeren gestreefd zou kunnen worden naar een voor een ieder acceptabele oplossing
- Een soortgelijk initiatief in de Zeestraat te Noordwijkerhout (eveneens) heeft geleid tot een alleszins acceptabel parkeerregime

Verzoekt het college
- De huidige toetsing van de omgevingsvergunning van het nieuwe kinderdagverblijf te bezien in breder perspectief
- Deze toetsing aan te grijpen om, al dan niet met de Parkeernota in de hand, te komen tot een (voorlopige) bredere oplossing van de parkeerproblematiek
- In overleg te treden met omwonenden en overige belanghebbenden voor nader overleg ten behoeve van een (bredere) oplossing van de Parkeerproblematiek rond de nieuwe vestiging van het Kinderdagverblijf, het Welzijnsplein en de Prinsenhofschool.
- Uiterlijk 1 maart 2021 de raad nader te informeren over de uitkomsten van het participatietraject en mogelijke oplossingen

En gaat over tot de orde van de dag

J. de Moor
Fractie Bruisend Noordwijk

Foto Google Maps.