Datum: 28-11-2020 - 17:40
 
19
nov
'20
College beantwoordt vragen fractie CDA: verkeersveiligheid parkeerterrein Pilarenlaan in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk / College

College beantwoordt vragen fractie CDA: verkeersveiligheid parkeerterrein Pilarenlaan.

Fractie CDA: Pasgeleden is de Vomar in Noordwijkerhout verbouwd en vernieuwd. Een fijne supermarkt in de Victorwijk. Zeker voor de ouderen die hier in de buurt wonen een mooie uitkomst. Helaas is de verkeersveiligheid hier niet altijd even goed. Zo loopt de stoep om naar de entree van de supermarkt te komen over in een parkeerterrein...

waar auto’s niet altijd zachtjes rijden. Bovendien is het zo dat wanneer er geparkeerde auto’s staan, er bij het oversteken niet altijd voldoende zicht is op verkeer. Een oplossing zou zijn om een zebrapad te plaatsen tussen de stoep en de ingang van de Vomar zodat iedereen veilig over kan steken.

De vragen van de CDFA-fractie zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van deze situatie?

Antwoord:
Bij het college is bekend dat naast de reconstructie van de Pilarenlaan in 2018, de Vomar in Noordwijkerhout dit jaar is verbouwd. Tijdens de toetsing van dit verbouwingsplan is de parkeer- en verkeerssituatie beoordeeld. Na de verbouwing zijn er via officiële informatiebronnen van de gemeente Noordwijk geen meldingen binnengekomen over de verkeerssituatie voor de entree van de Vomar.

Vraag 2.
Wil het college kijken naar de mogelijkheden om een zebrapad te plaatsen tussen de stoep en de entree van de Vomar? Waarom wel of waarom niet?

Antwoord
Het college is bereid om alle meldingen te bekijken en te beoordelen. Voor het eventueel aanpassen van de (verkeers)situatie voor de entree van de Vomar is medewerking van de eigenaar van het parkeerterrein gewenst. Het parkeerterrein is geen eigendom van de gemeente Noordwijk.

Eventuele maatregelen zoals een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) of andere maatregelen zijn voor rekening van de eigenaar van het parkeerterrein. Met de filiaalmanager van de Vomar is inmiddels afgesproken dat zij intern gaan inventariseren of de genoemde constateringen aanleiding zijn om maatregelen te nemen.

Vanuit de gemeente Noordwijk wordt op voorhand terughoudend omgegaan met het aanbrengen van zebrapaden. In verblijfsgebieden, waaronder het parkeerterrein van de Vomar valt, staat het verblijven voorop en niet de verkeersfunctie.

Men moet hier in principe overal (verspreid) over kunnen steken (uitgangspunten van Duurzaam Veilig) en gezien de lage snelheden moet het oversteken op het parkeerterrein ook relatief gemakkelijk gaan.

In een goed functionerend verblijfsgebied zijn speciaal ingerichte oversteekplaatsen niet nodig en vaak zelfs ongewenst. Immers, een oversteekplaats suggereert dat oversteken alleen op die locatie plaatsvindt en dat automobilisten op andere plaatsen minder rekening met overstekers hoeven te houden.

Een snelheidsremmende- of attentieverhogende maatregel heeft op de meeste locaties in verblijfsgebieden, waar veel wordt overgestoken, de voorkeur boven een zebrapad. Voorbeelden hiervan zijn: drempels, plateau's, uitritconstructies en het verkleinen van de oversteeklengte.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk