Datum: 27-01-2021 - 02:25

17
nov
'20
LTO Noord afd. Duin- en Bollenstreek vraagt om handhavingstraject voort te zetten maar dan wel uitvoer door de eigen gemeente Noordwijk.
Geschreven door LTO Duin & Bollenstreek

LTO Noord afd. Duin- en Bollenstreek vraagt om handhavingsactie voort te zetten maar dan wel uitvoer door de eigen gemeente.

Er is de afgelopen tijd al heel veel gezegd en geschreven over het onderwerp 'In actie tegen verpaarding van de Bollenstreek'. De LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek, de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied, mengt zich middels een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk ook in de discussie... 

Brief LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek:
Op 1 januari 2020 is de gemeente Noordwijk gestart met handhaving op een groot aantal percelen die in gebruik zijn voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Deze handhavingsactie volgt op het besluit van de verschillende Greenportgemeenten om streekbreed oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. De gemeenten geven hiermee gehoor aan de oproep van de kwekers in het gebied en de afspraken uit de ISG afspraken uit 2009.

Goede bollengrond (1e klasse bollengrond) moet daadwerkelijk worden gebruikt voor de teelt van bollen en moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Derhalve is handhaving gewenst. Inmiddels zijn voor zo’n 30 percelen de betreffende eigenaren aangeschreven. Deze handhavingsactie heeft tot gevolg gehad dat er een discussie is ontstaan binnen de gemeenschap van de gemeente Noordwijk over deze handhavingsactie.

Deze discussie heeft inmiddels ook de media bereikt. In een discussie waar de emotie de boventoon voert, kan de rationaliteit in het geding komen. Als agrarische belangenbehartiger wil de afdeling van LTO Noord Duin & Bollenstreek reageren op de handhavingskwestie en de bijbehorende discussie. Wij willen hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren.

Hieronder zullen wij beargumenteren waarom wij van mening zijn dat er gehandhaafd dient te worden. Daarnaast geven wij een suggestie voor een goede uitvoer van de handhavingsactie. Middels de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) hebben de verschillende gemeenten van de Duin- en Bollenstreek afgesproken om 2.625 ha 1 klas bollenteeltareaal te behouden.

Het behouden van dit areaal is noodzakelijk om het open landschap van de Duin- en Bollenstreek in stand te houden. Voor de agrarische sector is behoud van dit areaal noodzakelijk voor de economische vitaliteit van de sector. De mogelijkheid tot handhaving is cruciaal om het areaal van 2.625 hectare te behouden. Handhaving is daarnaast gewenst om oneerlijke situaties te voorkomen.

Legaliseren van overtredingen heeft bijvoorbeeld een invloed op de grondprijs. De grondprijs van een gelegaliseerde activiteit is vaak hoger dan de grondprijs van bollengrond. Dit is oneerlijk ten opzichte van personen (lees: kwekers én burgers) die zich wel aan de regels houden, of die reeds compensatie hebben betaald voor hun bestemmingswijziging. De handhaving betreft allerlei vormen van oneigenlijk gebruik; slechts een deel betreft dieren, hoewel media berichten anders doen vermoeden.

Binnen de ISG is afgesproken dat er gehandhaafd dient te worden bij overtredingen die na 1996 (realisatiejaar van Pact van Teylingen) zijn ontstaan. Indien aangetoond kan worden dat overtredingen voor 1996 zijn ontstaan, volgt een ‘administratieve correctie’, ofwel de bestemming wordt herzien. De situatie wordt daarmee gelegaliseerd. Indien de overtreding na 1996 is ontstaan, dient óf het perceel in oude staat worden hersteld, óf er dient bollengrondcompensatie te worden betaald, zodat er elders 1e klas bollengrond kan worden gerealiseerd. 

Wij zijn van mening dat handhaving noodzakelijk is bij overtredingen waarbij 1e klas bollenteeltareaal in het geding komt. De economische vitaliteit van de bollensector komt door deze overtredingen namelijk ook onder druk te staan. De grootte van de percelen waarop overtredingen worden begaan is daarbij niet relevant. Ten opzichte van 2009 is de druk op de ruimte toegenomen de afgelopen jaren. Ook het bollenteeltareaal staat onder druk. Handhaving is juist nu van belang. Niet handhaven werkt bovendien precedentvorming in de hand.

Het is daarom van belang dat de betreffende handhavingsactie wordt voortgezet. Tenslotte willen we graag van de ruimte gebruik maken om een opmerking te plaatsen over de uitvoering van de handhavingsactie. Gemeente Noordwijk laat de handhavingsactie door de Omgevingsdienst West-Holland (OWDH) uitvoeren, de gezamenlijke gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) voeren de handhavingsactie zelf uit. Uit navraag blijkt dat er in de laatst genoemde drie gemeenten minder weerstand en meer begrip is voor de handhavingsactie.

Men wordt daar beter geïnformeerd (door de eigen gemeente) over de betreffende actie. Een goede communicatie (en uitvoer door de eigen gemeente) heeft derhalve een absolute meerwaarde. Kortom, de handhavingsactie is noodzakelijk om het in de ISG afgesproken bollenteeltareaal van 2.625 ha te behouden. Hiermee wordt het open landschap van de Duin- en Bollenstreek gewaarborgd en blijft de bollensector een economisch vitale sector. Een goede communicatie (en uitvoer door de eigen gemeente) is daarbij cruciaal. 

Wij willen u (college en gemeenteraad) vragen de handhavingsactie voort te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. Uiteraard zijn wij te allen tijde beschikbaar voor een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
LTO Duin & Bollenstreek

Redactie BON:
* Er is al veel over dit onderwerp geschreven in de lokale media, zijn er politieke schriftelijke vragen gesteld aan het college en heeft de handhaving zelfs de aandacht getrokken van de landelijke media. Lees laatste nieuwsitem 16-11-2020: College van B&W maakt pas op de plaats bij handhavingsproject van o.a. paardenweitjes.