Datum: 25-01-2021 - 08:03

10
nov
'20
De notitie 'Loep op GOM' moet meer inzicht en transparantie geven over de ISG en de GOM.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

De notitie 'Loep op GOM' moet meer inzicht en transparantie geven over de ISG en de GOM.

De verschillende colleges van B&W in de Bollenstreek hebben een brief en notitie gestuurd aan hun gemeenteraad over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM): In de afgelopen periode is in enkele gemeenteraden van de Greenportgemeenten in de Duin- en Bollenstreek de nodige discussie ontstaan over de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (lSG) en ook over de...

uitvoering van de ISG door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Als gevolg van deze discussie stagneert de herstructurering zoals deze is vastgelegd in de ISG. Gebleken is dat over met name over de taakopdracht aan GOM en de manier waarop GOM daar uitvoering aan geeft, de nodige misverstanden bestaan. Om die reden is in nauwe samenspraak tussen bestuurder, de aandeelhouders en raad van commissarissen van GOM besloten een notitie op te stellen, getiteld 'Loep op GOM'.

In de notitie, die bedoeld is om die te delen met de gemeenteraden van de Greenport Duin- en Bollenstreek, is beschreven wat de achtergronden zijn van de ISG, de oprichting van GOM, de doelstellingen van GOM, de werkwijze van GOM, de bereikte resultaten alsmede de perspectieven, ambities en opgaven die nog voorliggen. Met de notitie wordt tevens een bijdrage geleverd aan de behoefte om op deze onderwerpen meer inzicht en transparantie te bieden.

Klik hier voor de notitie 'Loep op GOM'.