Datum: 30-03-2023 - 20:24
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

09
nov
'20
College beantwoordt vragen fractie Bruisend Noordwijk: En hoe moet het nu met De Zilk?
Geschreven door Bruisend Noordwijk
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie Bruisend Noordwijk: En hoe moet het nu met De Zilk?

Fractie Bruisend Noordwijk: In de debatraad van 28 maart 2019 werd een motie ingediend over het “voorzieningenniveau De Zilk”.  Achtergrond was, dat een forse extra woningbouwinspanning nodig zou zijn om voldoende draagvlak te creëren voor het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van de bestaande voorzieningen....

Het college werd opgeroepen om de mogelijkheden voor planvorming te betrekken bij het op te stellen Deltaplan Woningbouw en de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid. De motie werd aangenomen met 21 vóór en 1 tegen.

Behalve het thans in uitvoering zijnde (en vertraagde) bouwplan ’t Zilt blijft het redelijk stil in De Zilk:
- Het aantal leerlingen op basisschool De Egelantier lijkt enigszins te stabiliseren, maar is nog erg laag kritisch
- Super De Zilk is in 2009 ondergebracht in een tent, waarbij een verhuizing naar ’t Zilt binnen een termijn van 5 jaar in het vooruitzicht werd gesteld. Op dit moment is de oplevering van een supermarkt in ’t Zilt nog onzeker wat betreft realisatie en termijn.
- In de huidige winkelstraat, de P.J. Warmerdamstraat, zijn nog slechts twee winkels aanwezig, een bakker en een kapper. Een aantal voormalige winkelpanden zijn omgebouwd tot woonhuis. De huidige winkeliers hebben evenwel te maken met een voorliggende bestrating en indeling van de openbare ruimte, die gekenmerkt kan worden als rommelig en gedateerd. Er is onvoldoende doorgang voor rolstoelen en mindervalide bezoekers. Maar ook zwaar verwaarloosde bloembakken en onvoldoende groenonderhoud.

De vragen van Bruisend Noordwijk zijn de volgende en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt

Vraag 1.
In welke orde van grootte denkt het college bij extra uitbreiding van woningbouw in De Zilk voor het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau voor de komende 10 jaren?

Antwoord:
'Op basis van de hierboven genoemde onderzoeken en verkenningen denkt ons college hierbij aan het toevoegen van enkele tientallen woningen in de kern De Zilk. Een toe te voegen aantal dat bovendien recht doet aan de huidige maat en omvang van de kern De Zilk.'

Vraag 2.
Heeft het college inmiddels uitgewerkte ideeën over voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid bij een substantiële uitbreiding van het aantal woningen?

Antwoord: '
De verwachting is dat ons college medio volgend jaar concrete informatie kan geven over de bij vraag 1 bedoelde woningen. Hiervoor is namelijk nader overleg en overeenstemming met derden noodzakelijk.'

Vraag 3.
Kan er inmiddels meer duidelijkheid worden verkregen over de termijn van eventuele (her-)vestiging van een supermarkt op ’t Zilt?

Antwoord:
Zoals eerder aangegeven zal de gemeente het planologisch mogelijk maken om een supermarkt voorziening in Het Zilt te vestigen. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan 'Het Zilt', die dit mogelijk maakt, voor het einde van dit jaar in procedure gebracht. Voor de voortgang is de gemeente ook afhankelijk van eventuele zienswijzen.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de appartementen te bouwen. Afhankelijk van de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan 'Het Zilt', zouden aansluitend de supermarkt en de appartementen kunnen worden gebouwd.

Tevens wordt er samen met de verschillende stakeholders (vastgoed-retail-horeca-strand) gewerkt aan de retail-horecavisie. De afspraken met betrekking tot de supermarkt voorziening worden in deze nota verankerd. De planning is dat de retail-horecavisie aan uw raad wordt aangeboden voor vaststelling in het 1 e kwartaal 2021

Vraag 4.
Bent u bereid tot spoedige renovatie van de huidige winkelstraat, de P.J. Warmerdamstraat, ter hoogte van de huidige winkelpanden?

Antwoord:
Dit aspect is onderwerp van onderzoek bij de op te stellen retail-horecavisie. De aanbevelingen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma (benodigde acties en middelen). Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 4 is het de verwachting dat de retail-horecavisie in het 1e kwartaal 2021 door uw raad wordt behandeld.

Vraag 5.
Zo ja, bent u bereid daartoe ook een participatietraject in het leven te roepen, zodat deze in samenspraak met winkeliers en bezoekers plaats kan vinden?

Antwoord:
Zodra de beleidsmatige kaders, aandachtspunten en bijbehorende aanbevelingen bekend zijn en vastgesteld door uw raad, kan een participatietraject worden ingericht voor de uitvoering hiervan.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,