Datum: 29-03-2023 - 11:41
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

07
nov
'20
Burgemeester beantwoordt vervolgvragen Bruisend Noordwijk: Coffeeshopbeleid in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Bruisend Noordwijk
Foto's Redactie BON

Burgemeester beantwoordt vervolgvragen Bruisend Noordwijk: Coffeeshopbeleid in de gemeente Noordwijk.

Op 12 juni 2020 werd door de fractie van Bruisend Noordwijk vragen gesteld aan de burgemeester inzake het huidige coffeeshopbeleid. De beantwoording daarvan op 28 juli 2020 laat evenwel onverlet, dat er nog een aantal zaken voor Bruisend Noordwijk onduidelijk zijn gebleven. Als gevolg hiervan heeft de fractie nog een aantal vervolgvragen aan de burgemeester...

Daarbij wil de fractie van Bruisend Noordwijk met name nog wat inzoomen op het huidige nulbeleid en de daaraan voorafgaande besluitvorming in het Regionaal College van 1997. Een andere optie zou zijn geweest het voeren van een mondeling gesprek, waarbij de voorkeur van de fractie uitging naar behandeling in een ronde tafelgesprek (RTG).

Het verzoek van Bruisend Noordwijk werd daartoe afgewezen door de agendacommissie met de mededeling, dat er op die wijze mogelijk verwachtingen gewekt zouden kunnen worden bij het publiek.

Gezien de wens van Bruisend Noordwijk tot openheid en transparantie bij het verkrijgen van voldoende informatie ziet de fractie nu geen andere mogelijkheid dan het stellen van aanvullende schriftelijke vragen en deze zijn beantwoordt door het college.

De aanvullende vragen zijn de volgende:

Vraag 1.
Bent u bekend met de getalsmatige onderbouwing van het in het Regionaal College in 1997 vastgesteld Kaderbeleid Coffeeshops?

Antwoord 1:
Ja, in het Regionaal Kaderbeleid is het op dat moment bestaande aantal coffeeshops als maximum voor de regio vastgesteld.

Vraag 2.
Bent u bekend met het rapport “Coffeeshops in Nederland 2018”, waarbij in opdracht van het WODC een monitor is uitgevoerd onder de Nederlandse gemeenten naar het aantal coffeeshops en het lokale coffeeshopbeleid? 

Antwoord 2:
Ja, ik ben op de hoogte van deze monitor.

Vraag 3.
Bent u ermee bekend, dat eind 2018 de coffeeshopdichtheid (gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop) 33.489 bedroeg?

Antwoord 3:
Ja, ik ben bekend met deze coffeeshopdichtheid.

Vraag 4.
Op grond van welke gegevens bent u tot de conclusie gekomen, dat er onvoldoende draagvlak zou zijn gebleken om te komen tot een herziening van het huidige coffeeshopbeleid in Noordwijk?

Antwoord 4:
Naar aanleiding van uw vorige raadsvragen heb ik drie gesprekken gevoerd met de insprekers van de RTG, omwonenden uit Noordwijkerhout en de Ondernemingsvereniging Noordwijkerhout. Naar aanleiding van deze gesprekken en het ontbreken van signalen uit de regio dat er onvoldoende coffeeshops zouden zijn, is mij niet gebleken dat er voldoende draagvlak zou zijn voor een herziening van het huidige coffeeshopbeleid, waarbij het mogelijk wordt om een coffeeshop te openen in de gemeente Noordwijk. Ook heb Ik geen andere signalen ontvangen dat een dergelijke herziening aan de orde zou moeten zijn.

Vraag 5.
Hoe interpreteert u daarbij zowel de landelijke spreidingsnorm als de uitslag van de door Bruisend Noordwijk georganiseerde Poll, waarbij 56% van het aantal stemmers instemden met de komst van een coffeeshop?

Antwoord 5:
Uit de landelijke spreidingsnorm afgezet tegen het aantal coffeeshops in het district blijkt dat er voldoende coffeeshops aanwezig zijn. Zonder af te willen doen aan uw inzet om het draagvlak voor een coffeeshop te meten, acht ik deze poll niet representatief voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk. 1k heb begrepen dat niet alle inwoners van de gemeente bekend waren met de geopende poll.

Vraag 6.
Bent u bereid op basis van bovengenoemd getalsmatige onderbouwing en voortschrijdend inzicht te komen tot een heroverweging van het huidige nulbeleid?

Antwoord 6:
Nee, ik ben niet van plan het huidige coffeeshopbeleid op zo een wijze te herzien dat we het mogelijk maken voor mensen om een coffeeshop te openen binnen de gemeente Noordwijk. Op basis van de eerder genoemde gesprekken, de bovengenoemde getalsmatige onderbouwing en het ontbreken van signalen uit de regio dat er onvoldoende coffeeshops zouden zijn, ben ik niet bereid tot een heroverweging van het huidige Coffeeshopbeleid. Daarnaast wil ik hier graag aan toevoegen dat de initiatiefnemers voor een coffeeshop in de gemeente Noordwijk naar aanleiding van het gevoerde gesprek afzien van hun voornemen.

Vraag 7.
Zo neen, bent u bereid om binnen het Regionaal College te komen tot een heroverweging, althans bespreking van de spreidingsnormen op basis van de meest recente gegevens voor wat betreft de omvang van gemeentes in de Duin- en Bollenstreek?

Antwoord 7:
Er is op dit moment geen aanleiding om het Regionaal Kaderbeleid te herzien of de spreidingsnormen te bespreken.

Hoogachtend,
De burgemeester van Noordwijk.