Datum: 24-01-2021 - 03:44

05
nov
'20
NZLokaal stelt 8 vragen aan het college over: aanpak oneigenlijk gebruik bollengrond. (update: 3 insprekers + 12 brandbrieven)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

NZLokaal stelt 8 vragen aan het college over: aanpak oneigenlijk gebruik bollengrond. (update: 3 insprekers + 12 brandbrieven)

De ODWH is namens het college gestart met het project om oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. Dit zorgde voor veel reacties in de media (zie o.a. BON) en afgelopen dinsdagavond waren er drie insprekers Roos Hoeben, Femke Vink en Sander Schoneveld, zij maakten gebruik van hun spreekrecht om bij het rondetafelgesprek hun ongenoegen....

daarover uit te spreken. (klik hier om bij punt 4 dit terug te luisteren) De gemeente gaat vooralsnog door op de ingeslagen weg. Wethouder Sjaak van den Berg heeft eerder wel beloofd te onderzoeken of de communicatie door de ODWH anders kan. „Daar wordt naar gekeken, maar het is niet zo dat er sprake is van een opschortende werking. De zaken gaan gewoon door.” gaf de wethouder tijdens het rondetafelgesprek van afgelopen dinsdag aan.

Ondertussen zijn er naast de eerdere algemene brandbrief en petitie over dit onderwerp, in totaal nu 12 individuele brandbrieven gestuurd aan het college en de gemeenteraad, klik hier voor alle brandbrieven. 

De fractie van NZLokaal heeft naar aanleiding van het onderwerp vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Fractie NZLokaal: In de rondvraag in de raad van 27 oktober jl. heeft de fractie van NZLokaal vragen gesteld over de aanpak van oneigenlijk gebruik van bollengrond. In aanvulling hierop heeft onze fractie nog acht schriftelijke vragen aan het college.

Vraag 1 en 2.
Maatschappelijke behoefte
Activiteiten als het houden van paarden en het hebben van een moestuin voorzien in maatschappelijke behoeftes. Ook als de bestaande paardenweitjes en moestuinen moeten verdwijnen, zijn deze behoeftes nog steeds aanwezig.

A. Heeft het college alternatieve locaties in onze gemeente aangewezen voor dit gebruik, of is het college voornemens dit te doen?

B. En heeft het college hiervoor inzicht in de benodigde oppervlakte om in de genoemde behoeftes in onze gemeente te voorzien?

Vraag 3 en 4.
Verjaring
Zoals onze fractie ook in de rondvraag uitsprak, is gebleken dat tegen oneigenlijk gebruik in sommige gevallen gedurende tientallen jaren niet is opgetreden. Als gevolg hiervan kan het gebruik verjaart zijn, dus legaal geworden.

A. Gaat de ODWH per perceel eerst zelf na of er sprake is van verjaring, alvorens het handhavingstraject te starten?

B. En als blijkt dat er sprake is van verjaring, wordt er dan (door ODWH of college) besloten om geen traject te starten?

Vraag 5 en 6.
Objectieve criteria voor geschiktheid als bollengrond
Niet alle oneigenlijk gebruikte percelen zijn weer geschikt en/of rendabel te maken voor gebruik voor bollen- en bloementeelt. Bijvoorbeeld door:
- de omvang van het perceel: te klein waardoor ze niet economisch rendabel zijn en/of niet te bewerken door machines;
- de geïsoleerde ligging: niet aansluitend aan andere bollengronden;
- de kwaliteit van de bodem: niet geschikt (te maken) voor bollen- of bloementeelt

A. Heeft het college objectieve criteria en/of beleid vastgesteld om te bepalen welke oneigenlijk gebruikte percelen geschikt zijn voor gebruik volgens de bestemming?

B. En wordt op grond hiervan bepaald voor welke percelen een handhavingstraject zal worden gestart?

Vraag 7 en 8.
Greenportwoningen
In het buitengebied worden Greenportwoningen gebouwd op gronden die prima geschikt zijn voor bollen- en bloementeelt. Ook in gebieden die in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport zijn aangewezen als ‘actief open te maken’. Op grond van de hierboven genoemde objectieve criteria kan vastgesteld worden welke oneigenlijk gebruikte percelen niet meer geschikt zijn als bollengrond.

A. Ziet het college kansen en mogelijkheden om deze percelen te gebruiken voor de bouw van Greenportwoningen, zodat de open gebieden gevrijwaard kunnen blijven van burgerwoningen?

B. En is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met de GOM en de buurgemeenten?

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van NZLokaal,
Lisette van der Vossen