Datum: 17-09-2021 - 21:31
03
nov
'20
College beantwoordt vragen fractie CDA over: verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door College / CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

College beantwoordt vragen CDA over: verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg.

Fractie CDA: Sinds enige tijd is de verkeerssituatie bij het kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg aangepast. Dit i.v.m. de ontsluiting van de nieuwbouwwijk St Bavo via de nieuwe verbindingsweg De Zanderij. Hier ligt momenteel een rotonde en kunnen fietsers vanuit de Boekhorsterweg oversteken naar het fietspad...

Voor voetgangers is hier echter na de wijziging van de verkeerssituatie een naar de mening van het CDA gevaarlijke en onduidelijke situatie ontstaan. Het wandelpad vanuit de Boekhorsterweg houdt namelijk abrupt op. Het is voor voetgangers niet duidelijk waar zij moeten lopen.

Het wandelpad gaat overigens aan de andere kant van de weg weer verder. Zeker als de nieuwbouwwijk is afgerond zal het verkeer via de ontsluitende weg alleen maar toenemen wat nog meer tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het CDA zou dan ook graag een aanpassing van de situatie willen zien.

Vragen

Vraag 1.
Erkent het college dat hier een potentieel gevaarlijke situatie voor voetgangers is? Of op zijn minst een onduidelijke situatie?

Antwoord:
Het college deelt de mening van het CDA niet dat er een gevaarlijke of onduidelijke situatie is ontstaan voor voetgangers bij de kruising Boekhorsterweg / Langevelderweg.

Vraag 2.
Is het college bereid om naar deze situatie te kijken en deze aan te passen?

Antwoord:
Het college is altijd bereid om na vragen en meldingen (verkeers)situaties te (her)beoordelen. Wij zijn echter niet van mening dat het noodzakelijk is deze verkeerssituatie aan te passen. Tijdens de realisatie van de rotonde en de nieuwe verbindingsweg De Zanderij is bij het kruispunt gesproken met bewoners van de Boekhorsterweg om de verkeerssituatie nader uit te leggen en te verduidelijken.

Op verzoek van bewoners van de Boekhorsterweg is tijdens de aanleg van De Zanderij en rotonde nabij de oversteek van de Langevelderweg, een verhoogd verkeersplateau aangebracht. Tevens is de haag tussen de weg en het vrijliggende fietspad aan de Langevelderweg verlaagd. Dit om het oversteken van voetgangers en fietsers op de Langevelderweg te verbeteren.

Met deze maatregelen en het feit dat volgens landelijke wetgeving voetgangers over fietspaden mogen wandelen, is de situatie verkeerskundig naar het oordeel van het college afdoende ingericht. Voetgangers kunnen aan het eind van de Boekhorsterweg, geleid door een hekwerk, maar één kant op lopen. Wij zijn van mening dat het gebruik maken van het fietspad door voetgangers om die reden vanzelfsprekend is en ook wettelijk toegestaan.

Vraag 3.
Hoe kijkt het college aan tegen het idee om bijvoorbeeld het wandelpad door te trekken met daarbij de aanleg van een zebrapad? Zie hiervoor ook bijgevoegde tekening.

Antwoord:
Wij zijn hier in beginsel geen voorstander van. Het wijzigen van de verkeerssituatie zoals dat door de fractie van het CDA wordt beoogd, brengt namelijk de noodzaak (door het talud van de groenstrook en het plots opduiken van wandelaars) met zich mee om verdere landschappelijke ingrepen te verrichten. Dit gaat ten koste van de daar aanwezige bosschages als ook het bestaande duin.

Wij erkennen dat door de aanleg van De Zanderij voetgangers een stukje moeten omlopen om hun weg te vervolgen. Er is echter besloten de verbindingsweg De Zanderij ten behoeve van de nieuw te bouwen woonwijk ‘Landgoed In den Houte’ op deze locatie aan te leggen. Hierdoor zijn de verkeersstromen voor voetgangers en fietsers veranderd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk