Datum: 25-06-2021 - 14:52

02
nov
'20
College beantwoordt vervolgvragen PUUR over: brief van inwoner na 7 weken nog niet beantwoord in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR / College van B&W

College beantwoordt vervolgvragen PUUR over: brief van inwoner na 7 weken nog niet beantwoord.

In de raad van 26 mei, 30 juni en 14 juli jl. heeft de fractie van PUUR aan de voorzitter van de raad gevraagd naar de afschriften van collegebrieven die namens de raad zijn afgedaan. Op 2 februari jl. ontving het college schriftelijke vragen over dit onderwerp en op 1 april jl. vervolgvragen . Op 23 oktober 2020 ontving het college van PUUR de volgende tweede...

schriftelijke vervolgvragen. In deze brief worden deze laatste vragen beantwoord. Bij de beantwoording van de eerste twee ingediende schriftelijke vragen was wethouder Van den Berg portefeuillehouder communicatie. De burgmeester heeft de portefeuille communicatie inmiddels overgenomen.

Aanleiding
In de raad van 26 mei, 30 juni en 14 juli jl. heeft onze fractie de burgemeester gevraagd naar de afschriften van de college antwoorden op diverse brieven van inwoners gericht aan de raad. Bij navraag bij één van de schrijvende inwoners blijkt dat een brief van 15 mei jl met als onderwerp een actueel probleem van overlast, tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven.

Het enige bericht dat hij ontving was op 2 juli jl. (dat is 7 weken nadat de overlast is gemeld!!!). Luidende “ … Uw bericht is in goede orde ontvangen. Ik zal deze bespreken met de burgemeester in haar stafoverleg. U hoort zo spoedig mogelijk van ons. …..”.

Op 4 maart informeerde het college de fractie van PUUR in antwoord op onze schriftelijke vragen dat het verzenden van afschriften inderdaad beter kan. Om die reden zou een nieuwe werkproces opgesteld worden, dat het verstrekken van afschriften moet waarborgen. Helaas moeten wij constateren dat de raad tot op heden geen van de door PUUR gevraagde afschriften heeft ontvangen.

De vervolgvragen van de fractie van PUUR zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Op welke wijze en binnen welke termijn dienen brieven van inwoners gericht aan u en/of de raad naar uw idee beantwoord te worden? Hierbij opgemerkt: Een ontvangst bevestiging is naar onze mening geen antwoord.

Antwoord:
Dat hangt af van de situatie. Wordt er een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht gevraagd (dus een beslissing die rechtsgevolg heeft), dan moet het antwoord worden gezocht in de wet waarop het besluit berust. Dit kan dus van wet tot wet verschillen. Is er in de wet geen beslistermijn opgenomen, dan geldt een redelijke termijn.

Een redelijke termijn is volgens de Algemene wet bestuursrecht -in principe- maximaal 8 weken. Los van deze wettelijke termijn is het ons streven om brieven zo spoedig mogelijk af te doen. Lang niet in alle brieven wordt een besluit gevraagd, denk daarbij bijvoorbeeld aan de informatieverzoeken. Hiervoor bestaat geen wettelijke regeling.

Vraag 2.
Wordt deze termijn gehaald? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Het zorgen voor een goede communicatie en dienstverlening is iets wat naadloos aansluit bij de professionaliseringsopdracht waar wij voor staan. De organisatie is na de fusie nog in ontwikkeling en het optimaal functioneren van processen vergt tijd. Wij zijn, in samenwerking met de griffie, continu bezig met het stroomlijnen ervan. Uiteindelijk gaat het om goede communicatie, mensenwerk in combinatie met ICT-systemen.

Het afdoen van brieven van inwoners die door het college worden afgedaan namens de raad en het versturen van afschriften daarvan, heeft daarbij onze bijzondere aandacht. De komende tijd zullen wij extra gaan monitoren in hoeverre deze binnen de maximaal redelijke termijn van de Algemene wet bestuursrecht (8 weken) worden afgedaan. Als daarvoor aanleiding is, zal de nodige sturing worden gegeven om te zorgen dat de termijn gehaald wordt.

Vraag 3.
Wat is er gaande dat het voor het college niet mogelijk is om de raad kopieën te verstrekken van haar antwoorden op brieven van inwoners gericht aan de raad?

Antwoord:
Naar aanleiding van uw vorige schriftelijke vragen hebben wij u bericht dat een nieuwe procedure in werking is gesteld, die moet waarborgen dat de raad afschriften ontvangt van namens haar afgedane brieven van inwoners. Er is inmiddels een inhaalslag gemaakt met het verstrekken van afschriften en de procedure wordt beter gevolgd.

Zoals u zelf terecht constateert is hier nog een verbeterslag in te maken. Om die reden werken wij verder aan het verbeteren van het proces en de bekendheid ervan bij de medewerkers, zodat termijnen worden gehaald en afschriften worden verzonden. Het extra bewaken van het proces heeft daarbij onze bijzondere aandacht.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.