Datum: 08-12-2021 - 10:52

   

02
nov
'20
 Raad van State wijst bezwaren omwonenden af tegen nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’ in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

De habitat van de huismus in de verdrukking bij het nieuwbouwplan ‘oud-Munnekeweij’.

De Raad van State deed op woensdag 8 juli 2020 uitspraak in de zaak die de omwonenden hadden aangespannen tegen de gemeente Noordwijk, over de nieuwbouwplannen op de locatie van oud-Munnekeweij op de Schippersvaartweg. De bezwaren van de omwonenden waren in grote lijnen dat er teveel bebouwing komt te staan, te weinig plaats is voor groen...

en parkeerplaatsen en het alleen maar bouwen van 45 sociale huurwoningen de verhoudingen van koop- en huurwoningen in de wijk scheef trekken. De bezwaren werden destijds afgewezen door de rechter en daarmee leek dat er niets meer in de weg stond om het nieuwbouwplan ten uitvoer te brengen. Ondertussen is de sloop van het pand van oud-Munnekeweij al voltooid, klik hier voor het nieuwsitem.

Maar afgelopen week heeft de 'Commissie omwonenden Munnekeweij' opnieuw een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad. Hierin geeft men aan dat men na onderzoek van mening is dat de sloop van het pand oud-Munnekeweij en de voorgenomen bomenkap (bomen zijn inmiddels gemerkt) en verwijdering van het struikgewas een grote aanslag heeft gepleegd en zal plegen op de habitat van de beschermde diersoort de huismus.

U kunt hieronder de volledige brief van de omwonenden lezen.

Noordwijkerhout 23-10-2020

Geacht college, geachte raad,

Wij vertegenwoordigen als commissie van omwonenden betrokken bewoners tegenover het terrein Schippersvaartweg 39. Wij constateren dat zich op het nu braakliggende terrein zeer veel huismussen ophouden. Hiervan hebben wij ook beelden. Daarop zijn wij in contact getreden met de Vogelbescherming Nederland, omdat huismussen een beschermde diersoort zijn.

Wij zijn van mening dat de sloop van het pand oud Munnekeweij en de voorgenomen bomenkap (bomen zijn inmiddels gemerkt) en verwijdering van het struikgewas een grote aanslag heeft gepleegd en zal plegen op hun habitat.

De Vogelvereniging spreekt de verontrusting uit dat met de sloop van de oude bebouwing de habitat van de huismussen voor het merendeel verloren is gegaan. Nu rest nog slechts de bomen en het struikgewas. 

Als de wens is een gebouw te slopen dient door een deskundige te worden onderzocht of er beschermende diersoorten in het betreffende gebouw aanwezig zijn. Er moet worden voldaan aan het zorgplichtbeginsel opgenomen in de Wet Natuurbescherming.

Als in het pand beschermde diersoorten (zoals de mussen) aanwezig waren mocht het pand niet gesloopt worden. Zou wel een wens tot slopen bestaan moest vóór aanvang van de (sloop)werkzaamheden een ontheffing zijn aangevraagd bij de provincie. Bíj verlenen van de ontheffing wordt daarbij altijd een eis gesteld tot realisatie van vervangende nestplekken. 

Nu het kennelijk zo is dat mussen nestelen in gebouwen en wíj grote hoeveelheden mussen als het waren ontheemd zien bewegen gaf de Vogelvereniging ons advies contact op te nemen met de provincie en de zaak te melden bij de toezichthouders om na te gaan of de wettelijke regels juist zijn nageleefd.

Alvorens de regionale uitvoeringsdienst van de provincie te benaderen vragen wij u na te gaan of:
1. Er een deskundig onderzoek heeft plaatsgevonden vóór de sloop van het pand.
2. Intern onderzoek heeft plaatsgevonden, wat is de conclusie van het onderzoek (rapportage).
3. Wanneer beschermde diersoorten zijn aangetroffen is er vóór aanvang sloopwerkzaamheden ontheffing aangevraagd bij de provincie.
4. Intern ontheffing is aangevraagd is deze vóór de sloop verkregen.

Graag willen wij van alle correspondentie hieromtrent, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, afschriften ontvangen. Daarnaast ís naar onze mening ook nog geen kap- en bouwvergunning aangevraagd, waartegen bezwaar aangetekend kan worden. Tegelijkertijd hebben wij waargenomen dat op woensdag 22 oktober medewerkers van Sporto de te kappen bomen en struiken aangemerkt.

Een snelle reactie uwerzijds is derhalve wel noodzakelijk om verdere schade te voorkomen Wij verzoeken u vanaf heden alle werkzaamheden op het terrein Schippersvaartweg 39 op te schorten totdat duidelijk is dat aan alle verplichtingen is voldaan en de rechtsgang van nog in de dienen bezwaarschriften zijn doorlopen.

Met vriendelijke groet
Commissie omwonenden Munnekeweij