Datum: 30-09-2023 - 04:03
31
okt
'20
College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt' in De Zilk. (start bouw huurappartementen kwartaal later)
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt'.

Brief van het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan de gemeenteraad: Graag lichten wij met deze brief de huidige stand van zaken toe met betrekking tot het project Het Zilt in de kern De Zilk. Op 14 juli 2020 heeft u, gemeenteraad, ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunningen...

voor de bouw van twee appartementengebouwen in Het Zilt. Nadat er geen zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunningen zijn binnengekomen hebben wij in deze specifieke situatie besloten de omgevingsvergunningen per direct in werking te laten treden. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en is de bouwer druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de start van de bouw.

Het betreft de bouw van 20 koopappartementen en 20 sociale huurappartementen. Deze laatste zal naar alle waarschijnlijkheid door woningcorporatie Antonius van Padua (AvP) worden afgenomen. Wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is (onder voorbehoud van beroep is dit 4 november), zal met de bouw worden gestart. De gebouwen worden tegelijkertijd gebouwd. De bouw duurt circa 1 jaar.

Het bouwverkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de huidige in- en uitrit richting de zoutloods. Het kan voorkomen dat bouwverkeer over de Sportlaan gaat. Dit gebeurt sporadisch.

Drainage
Voor het beheersen van het duinwater worden in Vogelenveld, tussen de N206 en de appartementen, drie grote drainage buizen aangebracht. Hierover is nauw contact geweest met Waternet en adviesbureau Artesia.

Toewijzingen sociale huurappartementen
In overleg met Antonius van Padua is er een selectiedocument opgesteld voor de verdeling van de 20 sociale huurappartementen in De Zilk. De selectie is als volgt; 15 van de 20 sociale huurappartementen worden, in kader van lokaal maatwerk en de Prestatieafspraken met Antonius van Padua en in overeenstemming met de Doelgroepenverordening Noordwijk, met voorrang aangeboden aan inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. 

Daarnaast worden van deze 15 woningen, 5 woningen met voorrang aan starters van maximaal 28 jaar uit Noordwijkerhout en De Zilk (die geen sociale huurwoningen van AvP achterlaten) aangeboden.

Kappen bomen
Eén van de voorbereidingen die moeten worden getroffen, voordat gestart kan worden met de bouw, is het kappen van bomen. Op de afbeelding in de bijlage is inzichtelijk gemaakt welke bomen er gekapt gaan worden zodat er voldoende ruimte ontstaat om de appartementengebouwen te kunnen bouwen. Het betreffen alleen bomen in het plandeel waarvoor het uitwerkingsplan Het Zilt in werking is.

De bomen in de strook tussen het uitwerkingsplan en de N206 (provinciale grond) blijven staan. Ook de bomen in het deel van het ontwerp bestemmingsplan blijven voorlopig staan. Het kappen van de bomen wordt tot 1 januari 2021 getoetst aan de APV Noordwijkerhout. Als bomen niet op de waardevolle bomenlijst staan dan kan zonder vergunning worden gekapt. Streven is om in week 42 (week 12 oktober) te starten met deze werkzaamheden.

Groen aanplant in de wijk
Voor de nieuwe wijk is een groenplan opgesteld, zie bijlage. Dit is gedaan aan de hand van het Beeldkwaliteitsplan Zoutdepot. Het groenplan is opgesteld voor het plangebied wat valt onder het vastgestelde uitwerkingsplan. Door de ontwikkelaar wordt het groen aangeplant. Dit gebeurt gefaseerd. De eerste aanplant gebeurt nog dit najaar of begin 2021. Op een later moment wordt er een groenplan opgesteld voor het bestemmingplandeel aan de hand van het Beeldkwaliteit plan Het Plein.

Bestemmingsplan Het Zilt
Met de bouw van de twee appartementengebouwen is het gedeelte waarvoor een onherroepelijk uitwerkingsplan geldt, bebouwd. Er loopt daarnaast nog een bestemmingsplan procedure voor 18 eengezinswoningen en de supermarkt/GOED met sociale koopappartementen. 

De Aeriusberekeningen geven een klein negatief resultaat. Het planologisch bureau en de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) hebben hierover overleg opdat een oplossing kan worden gevonden voor realisatie. Tijdens de zomer is een ecologische voortoets uitgevoerd. De resultaten zijn op het moment van het schrijven van deze brief nog niet bekend.

Brand Zoutloods
Op 1 augustus 2020 is de zoutloods afgebrand. Uit het politieonderzoek dat hierop volgde, kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is geweest van brandstichting. De verzekering is op de hoogte gesteld en er is opdracht gegeven voor een asbestonderzoek. Vervolgens heeft de gemeente in overleg met de ODWH stappen gezet om de restanten te slopen.

Hetzelfde geldt voor de schuur die nog op het terrein stond. Voor het slopen van de Zoutloods moet een sloopplan worden opgesteld en moet een sloopmelding worden ingediend. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgezet bij een gecertificeerd bureau.

Communicatie
De informatie in deze brief zal ook aan omwonenden worden verstrekt via een huis-aan-huisbrief.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk.

Foto PR