28
okt
'20
Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Motie NZLokaal en CDA aangenomen om 'lage' Gooweg verkeersveiliger te maken.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 oktober dienden de fracties van NZLokaal en het CDA een motie in, waarbij ze graag zouden zien dat de verkeersveiligheid van de volgens in hun ogen steeds drukker wordende 'lage' Gooweg wordt verbeterd. Beide fracties geven aan dat er steeds meer (GOM) woningen...

verrijzen langs deze weg en daarmee ook het plaatselijke autoverkeer toeneemt op een (vent)weg waar ook veel naar schoolgaande kinderen en andere fietsers/scooters gebruik van maken. Zie hieronder voor de gehele motie.

Wethouder Roberto Ter Hark gaf aan dat deze 'lage' Gooweg bij de gemeente niet bekend staat dat er zich veel problemen voor doen. Dat is voor het college de reden om prioriteiten te stellen aan locaties die wel een snelle aanpak nodig hebben om de veiligheid te verhogen. De wethouder gaf aan er wel naar te willen kijken als de weg op de planning staat om onderhoud te plegen aan deze weg.

Hij vroeg aan de gemeenteraad om de motie niet te steunen om zo wegen met een hogere prioriteit voorrang geven. Hij zegde wel toe aan de indieners om een ochtend een keer polshoogte te nemen en de drukte eens met eigen ogen te aanschouwen.

Maar toch had de gemeenteraad daar een andere mening over, met 15 stemmen voor en 12 tegen werd de motie door de raad toch aangenomen. We zijn benieuwd hoe wethouder Roberto ter Hark de motie de komende tijd gaat invullen.

Straatfoto Google Maps. 

Motie lid Brouwer (NZLokaal) en Beugelsdijk (CDA) over de verkeersveiligheid ‘lage’ Gooweg Noordwijkerhout.


De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op 27 oktober 2020; 

Constaterend dat:
* Aan de 'lage' Gooweg in Noordwijkerhout de afgelopen jaren een groot aantal woningen zijn gebouwd en nog worden gebouwd;
* Het autoverkeer op deze weg hierdoor is vervijfvoudigd;
* Er op deze weg iedere schooldag honderden scholieren naar en van school rijden;
* Deze weg tevens veel recreatief gebruikt wordt: door voetgangers die een rondje lopen, trimmers, hardlopers, sportfietsers en ouderen op elektrische fietsen;
* Deze weg, als onderdeel van de Fietsknooppuntenroute 75-80, ook gastvrij moet zijn voor toeristen en dagjesmensen;
* De combinatie van de uiteenlopende weggebruikers (auto’s, scooters, fietsers, voetgangers) maakt dat deze weg steeds gevaarlijker wordt voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers;
* De toegestane maximumsnelheid 60 km per uur is en auto’s in verhouding te hard op deze weg rijden;

Overwegend dat:
* Wij verkeersveiligheid van groot belang vinden en daarbij met name oog hebben voor veiligheid van de meer kwetsbare verkeersdeelnemers;
* Bewegen en sporten gezond is en wij daarom het fietsgebruik willen stimuleren, zowel voor woon-school, woon-werk als recreatief verkeer;
* Het de hoogste tijd is om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers waarborgen;
* We hierbij denken aan een weginrichting voor “auto te gast” of met drempels om de snelheid te verlagen;

Roept het college op:
* De maximumsnelheid op de 'lage' Gooweg te verlagen; (zie foto)
* In samenspraak met gebruikers en bewoners te komen tot een verkeersveilige inrichting van de 'lage' Gooweg voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers;

En gaat over tot de orde van de dag.

R. Brouwer NZLokaal - J.Beugelsdijk CDA