Datum: 04-06-2023 - 06:42
28
okt
'20
Fractie CDA stelt vragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg) in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vervolgvragen fractie CDA: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg).

Fractie CDA: Een paar weken terug heeft het college van de gemeente Noordwijk de vragen van de CDA fractie over de kruising van de N443 met de Leidsevaart beantwoord. Wij zijn blij met de snelheidsmeter op de Leidsevaart maar vragen ons wel af of dit afdoende zal zijn. Aanvullend hebben wij nog de volgende vragen...

en deze zijn onlangs door het college van de gemeente Noordwijk beantwoordt.

Vraag 1.
Is er naast de snelheidsmeter ook nagedacht over overige verkeer remmende middelen bij de Leidsevaart? Denk bijvoorbeeld aan bloembakken?

Antwoord:
Gezien de verkeerssituatie van dit deel van de Leidsevaart en het ongevallenbeeld worden extra maatregelen niet voorgesteld. Daarnaast is de maximum snelheid op dit deel van de Leidsevaart in 2014 al teruggebracht van 60 km/uur naar 30 km/uur. Daarbij is tevens een verkeersremmende maatregel aangebracht ter hoogte van het restaurant. Door het smalle wegprofiel, de aanwezigheid van woningen dicht op de rijbaan en de naastgelegen Haarlemmertrekvaart achten wij extra aanvullende infrastructurele maatregelen niet noodzakelijk.

Het aanbrengen van bloembakken raden wij nadrukkelijk af. Naast het feit dat de rijbaan hiervoor te smal is (circa 3,50 meter in combinatie met landbouw voertuigen en vrachtverkeer), bestaat de kans dat obstakels zoals bloembakken meer ongevallen veroorzaken dan voorkomen. Tot slot raden wij bloembakken of andere wegversmallingen op de rijbaan af vanwege het vele (recreatieve) fietsverkeer. Het plaatsen van obstakels op de Leidsevaart beïnvloed het comfort van fietsers en verhoogd het risico op aanrijdingen van deze obstakels.

Vraag 2.
Kan het college aangeven of de auto’s die geparkeerd staan aan de kant van het water ter hoogte van Piet Gijs (restaurant) hier ook mogen staan? Staat hier een gele streep? Deze is volgens ons wel aanwezig maar lastig te zien.

Antwoord:
Van de ’s Gravendamseweg tot huisnummer 172 is aan weerszijden van de Leidsevaart ter hoogte van het restaurant een parkeerverbod door middel van onderbroken gele strepen ingesteld. De gele markering op de rijbaan is in de loop van de tijd vervaagd en zal worden hersteld. Bezien zal worden of het plaatsen van verkeersborden een betere oplossing is om het parkeerverbod aan te duiden.

Daarnaast is op verzoek van een aantal bewoners op dit deel van de Leidsevaart een verkeersbesluit genomen om het parkeerverbod iets verder door te trekken richting Noordwijk. Dit om het in- en uitrijden van de inritten toegankelijker te maken.

Vraag 3.
Als mogelijke oplossing voor de gevaarlijke kruising is in het verleden wel eens geopperd om een hangende fietsbrug of tunnel aan te brengen onder de N443 door zodat op deze manier fietsers en wandelaars veilig hun route op de Leidsevaart kunnen vervolgen.

Ook geopperd is om het verkeer vanaf de Leidsevaart om te leiden via een weg achter de woningen aan N443 langs die uitkomt bij de rotonde bij Esso. Is het college op de hoogte van deze ideeën en wil het college deze mogelijkheid verder onderzoeken? Waarom wel of waarom niet?

Antwoord:
Fietstunnel onder ’s Gravendamseweg.
Het idee om voetgangers en fietsers onder de ’s Gravendamseweg door te trekken door middel van een voet- fietstunnel is bekend. Eerder heeft de provincie Zuid-Holland weinig met dit idee van de PVDA-fractie gedaan. Zowel de hoogte van de fietstunnel ten opzichte van het brugdek van de ’s Gravendamseweg, als de doorvaartbreedte stuitte destijds op bezwaren van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Er loopt bij de provincie momenteel een trajectstudie in het kader van groot onderhoud voor de N443. Wij willen de situatie rond de Piet Gijzenbrug in het kader van deze trajectstudie wederom aan de orde stellen en pleiten voor verbeteringen. Het groot onderhoud staat bij de provincie vooralsnog gepland voor 2022 / 2023.

Parallelweg achter woningen N443
Ook het idee om een weg achter de N443 aan te leggen vanaf de rotonde N443/Gieterij is bekend. In 2011 is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de verkeersproblematiek van de N443 en de Piet Gijzenbrug te onderzoeken. Het eindresultaat van die studie was destijds om een nieuwe weg achter de woningen van de ’s Gravendamseweg tussen de N206 en ’t Soldaatje (Jacoba van Beierenweg) in Voorhout aan te leggen.

Gezien de forse investering van een nieuwe verbinding en de lopende verkeersstudies van de Rijnlandroute en Duinpolderweg, heeft de provincie dit plan destijds naast zich neergelegd. De Rijnlandroute ten zuiden van Leiden en Katwijk wordt momenteel aangelegd maar het dossier Duinpolderweg is zoals bekend stilgelegd. Dat geeft partijen in de Duin- en Bollenstreek de gelegenheid om in de lopende mobiliteitsvisies van de Duin- en Bollenstreek en de Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland deze verbinding parallel aan de N443 wederom onder de aandacht te brengen.

Wij zijn dan ook voornemens om de verbinding parallel aan de N443 bij onze buurgemeenten, Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland onder de aandacht te brengen als oplossing voor de knelpunten rond de N443 en N208 bij Sassenheim. Wij zien met deze nieuwe wegverbinding een oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten op de ’s Gravendamseweg (en Piet Gijzenbrug) in Noordwijkerhout en Voorhout.

Uw raad wordt op korte termijn geïnformeerd over het lopende proces van de Regionale Strategie Mobiliteit en andere regionale (mobiliteit)visies binnen Holland Rijnland en de Duin- en Bollenstreek.

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk