Datum: 28-09-2021 - 01:14
21
okt
'20
D66 stelt vragen aan het college over: Sociaal domein in Coronatijd in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Fractie D66

D66 stelt vragen aan het college over: Sociaal domein in Coronatijd.

Fractie D66: De gemeente heeft voor een aantal groepen zorgtaken. Die taken vloeien onder meer voort uit de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De laatstgenoemde wetten vormen de grondslag voor het organiseren van het leerlingenvervoer...

De coronacrisis treft deze groepen hard en omdat de gemeente voor hen een zorgtaak heeft, vernemen wij graag welke (extra) initiatieven, maatregelen en oplossingen het college biedt en ontwikkelt om ook deze kwetsbare groepen te blijven ondersteunen.

Vragen:

Vraag 1.
Kunnen de taken die voortvloeien uit de WMO nog effectief worden uitgevoerd? Concrete vragen in dit verband:
a. Kunnen inwoners die een WMO-indicatie dagbesteding hebben onverminderd gebruik maken van de geïndiceerde zorg? Zo nee, hoe wordt een oplossing geboden?
b. Kunnen de inwoners die een indicatie hebben voor hulp bij het huishouden nog onverminderd gebruik maken van de geïndiceerde zorg? Zo nee, hoe wordt een oplossing geboden?
c. Kan het proces van indiceren voor een WMO-voorziening zonder vertraging worden uitgevoerd? Zo nee, wat zijn de knelpunten en hoe wordt dit gecompenseerd?
d. Kunnen onze inwoners nog gebruik maken van de buurthuizen/ontmoetingscentra e.d.?
e. Kunt u ons een overzicht verstrekken van de beschikbare voorzieningen en de (aangepaste) openingstijden?

Vraag 2.
Kunnen de taken die voortvloeien uit de Participatiewet nog effectief worden uitgevoerd? Concrete vragen in dit verband:
a. Kunnen inwoners die geconfronteerd worden met een plotselinge en niet-verwijtbare terugval in inkomen, binnen de gestelde termijnen een beroep doen op inkomensondersteuning?
b. Is het aanvraagproces van inkomensondersteuning zodanig ingericht dat er zich geen vertragingen in het proces voordoen? Zo nee, wat is dan de vertraging en hoe wordt dit gecompenseerd?
c. Worden extra mogelijkheden gecreëerd in het minimabeleid om tegemoet te komen aan de toegenomen behoeften van deze groep. Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
Kan het, onder verantwoordelijkheid van de gemeente georganiseerde, leerlingenvervoer ongestoord plaats vinden? Zo nee,
a. Welke knelpunten doen zich voor?
b. Hebben de knelpunten betrekking op specifieke groepen leerlingen? Zo ja, welke?
c. Hoe worden ouders ondersteund bij het oplossen van de knelpunten?

Vraag 4.
Kan “beschut werk” ongestoord plaats vinden? Zo nee, welke problemen doen zich voor en welke oplossingen worden de cliënten geboden?

Nu er reisbeperkingen en beperkingen in het aantal en frequentie van de sociale contacten zijn geadviseerd is het denkbaar dat een aantal inwoners met een hulpvraag geen of moelijker toegang krijgt tot ondersteuning en ook niet zichtbaar wordt of er inwoners zorg mislopen.

Vraag 5.
Heeft de gemeente, naast de gebruikelijke en geformaliseerde meldpunten en overlegsituaties, ook nieuwe methoden ontwikkeld om inwoners te traceren die onbedoeld verstoken blijven van zorg?

Te verwachten valt dat er extra inspanning geleverd moet worden. Ter dekking van de kosten daarvan kan er een beroep worden gedaan op de reserve sociaal domein.

Vraag 6.
Kunt u aangeven welke extra inspanningen u
a. tot op heden heeft verricht met de daaraan verbonden kosten en
b. nog zult (gaan) verrichten en welke extra kosten daarmee naar verwachting zijn gemoeid?

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich.