Datum: 04-12-2021 - 13:01

   

20
okt
'20
Veiligheidsmonitor gemeente Noordwijk: minder woning- en autoinbraken, meer jeugdoverlast, verwarde personen en online-fraude.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Veiligheidsmonitor gemeente Noordwijk: minder woning- en autoinbraken, meer jeugdoverlast, verwarde personen en online-fraude.

De Politiewet verplicht de gemeente tenminste 1 maal per vier jaar veiligheidsdoelen vast te stellen. Op dit moment zijn er binnen de gemeente Noordwijk nog 2 Integraal Veiligheidsplannen van kracht van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2021-2024 vervangt...

de beide oude plannen en ligt nu voor definitieve besluitvorming bij de gemeenteraad. Het veiligheidsplan is in nauwe samenwerking met de partners tot stand gekomen. Politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio zijn er bij betrokken. Maar ook vertegenwoordigers van de Noordwijkse ondernemers.

Ter voorbereiding van dit beleid is een brede inventarisatie van de stand van zaken op de vijf veiligheidsvelden van Kernbeleid Veiligheid uitgevoerd. Belangrijke bronnen waren politiecijfers en de Veiligheidsmonitor 2019. Het algemene beeld geeft men in het onderzoek aan, behoorlijk positief in de gemeente Noordwijk.

Bij meerdere veiligheidsthema’s is er een gunstige trend in zowel de objectieve veiligheid (politiecijfers) als de subjectieve ofwel ‘ervaren’ veiligheid (Veiligheidsmonitor). Bij de delicten woninginbraak en diefstal uit auto bijvoorbeeld was er in de afgelopen jaren een substantiële afname van het aantal aangiften.

Het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag, de overlast van de jeugd en de fraude met online-handel laten daar in tegen een stijgende lijn zien. Zie de cijfers hieronder.

De door inwoners ervaren veiligheid en leefbaarheid zijn eveneens van een goed niveau, met rapportcijfers van respectievelijk een 7,6 en een 7,8. Ook bij indicatoren zoals sociale overlast en veiligheidsgevoel in de eigen buurt zijn scores én trend volgens het onderzoek gunstig. 

Aandachts- en verbeterpunten in het Integraal Veiligheidsplan 2021-2024.
Niet bij alle veiligheidsthema’s is het beeld gunstig. Bij enkele zien we nog zorgelijke veiligheidsrisico’s en blijvende aandachtspunten zo niet uitdagingen in de aanpak. Het betreft vooral de volgende thema’s:

* Veiligheid rond uitgaan, evenementen en toerisme
Het horecaprofiel van Noordwijk is al enige tijd in transitie, met een groeiend accent op onder meer restaurants en verblijfstoerisme. De nieuwe kuuroordstatus onderstreept dit. Het aanbod van bars en dancings neemt af, Noordwijk heeft niet meer de functie van regionale ‘uitgaanshotspot’ voor met name jeugd en jongvolwassenen. Toch is er een blijvend risico van incidenten rond het uitgaan.

Het evenementenaanbod ontwikkelt zich eveneens, vanuit andere mechanismen, maar blijft daarentegen substantieel, met bijbehorende, min of meer ‘vaste’ veiligheidsvraagstukken. Ook het grootschalige strandtoerisme en onderdelen van het verblijfstoerisme (- specifiek in de vorm van vakantieparken) impliceren onverminderd risico’s op het vlak van handhaving en veiligheid.

* Problematische huishoudens/zorg- & veiligheidscasuïstiek
Het aantal meldingen van overlast van personen met verward gedrag neemt sterk toe. Dit hangt samen met zowel institutionele als maatschappelijke ontwikkelingen. Het veiligheidsvraagstuk is evident, zowel voor de betreffende personen/huishoudens als de maatschappelijke omgeving. De gezamenlijke, integrale aanpak van partijen is ook nog niet uitgekristalliseerd, kent verbeterpunten.

* Jeugdoverlast en –criminaliteit
Zowel het aantal meldingen bij de politie van jeugdoverlast als de ervaren jeugdoverlast (Veiligheidsmonitor) blijft substantieel in Noordwijk. Specifieke aandachtspunten in relatie tot jeugd zijn risico’s rond alcohol en drugs, individuele problematiek/gezinsproblematiek, het risico van ‘doorgroeien’ in de criminaliteit. Veilig opgroeien vergt onverminderde aandacht en inzet, óók vanuit het veiligheidsbeleid.

* Ondermijnende criminaliteit
Ondermijning in de zin van verweving van onderwereld en bovenwereld, het aangetast raken van legale onderdelen van de samenleving, is een oprukkend verschijnsel. Ook Noordwijk is er kwetsbaar voor, onder meer door haar krachtige economische profiel, de aanwezige voorzieningen, de investeringsmogelijkheden.

De samenleving wordt in algemene zin kwetsbaarder voor ondermijning door internationalisering, digitalisering, groeiende mobiliteit, afnemende sociale controle. Onze aanpak kan en moet nog effectiever, zowel wat betreft het basisinstrumentarium (waaronder regelgeving en interventies) als de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

* Gedigitaliseerde criminaliteit
Gedigitaliseerde criminaliteit (waaronder online-fraude) neemt sterkt toe. We zijn er als samenleving duidelijk nog onvoldoende weerbaar tegen. We moeten onze kennis en expertise, maatregelen en interventies verbeteren.

U kunt het Integraal Veiligheidsplan 2021-2024 hier downloaden en in zijn geheel lezen.