Datum: 20-10-2020 - 02:30
   
16
okt
'20
Begroting gemeente Noordwijk jaren 2021-2024 sluitend, woonlasten stijgen de komende 4 jaar gemiddeld met 2,4%. in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door BON / College van B&W

Begroting gemeente Noordwijk jaren 2021-2024 sluitend, woonlasten stijgen de komende 4 jaar gemiddeld met 2,4%

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk hebben vrijdagmiddag de meerjarenbegroting voor 2021-2024 in een persgesprek gepresenteerd. In het voorwoord daarvan schrijft men het volgende: Deze begroting schrijven we op het moment dat Noordwijk zich in de tweede coronagolf bevindt. Het is een moeilijke tijd...

voor onze inwoners en ondernemers. Er wordt veel gevraagd van onze zorgverleners en handhavers. Voor veel kwetsbare mensen ligt eenzaamheid op de loer. Onze horeca, congressen en greenport zijn kwetsbaar voor de coronacrisis. Met een maatschappelijke coalitie van inwoners, ondernemers en instellingen komen we regelmatig bijeen om de impact van corona op onze samenleving te bespreken. Ook nu geldt: samen maken we Noordwijk.

De financiële impact van de coronacrisis op de gemeentebegroting is vooralsnog beheersbaar. Omdat het aantal coronagevallen in de zomer terugliep, deden veel Nederlanders onze gemeente aan. De parkeerinkomsten uit toerisme zijn daardoor op pijl gebleven. Veel compensatiemaatregelen, die de gemeente neemt voor zelfstandige ondernemers, voor sport en voor cultuur, worden door het Rijk met 1,8 miljoen gecompenseerd.

De gemeente Noordwijk staat er financieel relatief goed voor. We presenteren een meerjarig sluitende begroting, iets wat vele gemeenten niet lukt. We profiteren van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn, en dat het toerisme extra inkomsten meebrengt. 

De financiële positie van de Nederlandse gemeenten is op de lange termijn echter reden tot zorg, ook voor Noordwijk. Gemeenten hebben de afgelopen jaren een opeenstapeling van taken erbij gekregen, van de invoering van de Omgevingswet, tot de jeugdzorg en verduurzaming. De kosten daarvoor zijn niet voldoende gecompenseerd door het Rijk; aldus het voorwoord van het college van B&W.

De Programmabegroting 2021-2024:
Deze is structureel sluitend. Voor 2021 is er sprake van een positief saldo van € 329.120,-. Voor de jaren 2022 t/m 2024 bedraagt dit respectievelijk 2022 > € 17.951,-, 2023 > € 804.836,- en 2024 > € 1.415.876,-.

Na het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 zijn echter onderstaande zaken geconstateerd welke niet meer verwerkt konden worden in de voorliggende Programmabegroting 2021-2024.

Woonlasten
Voor 2019 zijn de tarieven OZB voor de nieuwe gemeente Noordwijk berekend op basis van de op dat moment bekende gegevens. Door de fusie, de daarbij behorende conversie, implementaties en areaaluitbreiding, was niet helemaal duidelijk wat de totale nieuwe WOZ-waarde zou worden voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

Uitgaande van de begrote opbrengst 2020 is op basis van een aantal aannames een tarief berekend. De werkelijke opbrengsten OZB 2020 komen structureel € 180.000,- hoger uit ten opzichte van de raming 2020. Deze structurele meeropbrengst is nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024. Voorgesteld wordt aan de raad deze meeropbrengst niet als ophoging van het begrotingssaldo te verwerken, maar te gebruiken voor een lagere tariefstijging van de OZB in 2022.

In 2022 is er vooralsnog van uitgegaan dat de oorspronkelijke wegvallende precario-inkomsten Dunea en Alliander ad. € 4,5 miljoen, voor € 2,2 miljoen gecompenseerd worden door een hogere OZB-opbrengst. De totale opbrengst OZB in 2022 stijgt hiermee 34,6 % (inclusief 1,6 % inflatie) ten opzichte van de opbrengst in 2021. Voor de inwoners betekent dit een hogere OZB-aanslag.

Tegenover deze woonlastenstijging in de OZB-aanslag staat het wegvallen van de doorrekening van de precarioaanslag Dunea (€ 58,-) aan de inwoners en het wegvallen van het vastrecht Elektra (€ 25,- ) en Gas (€ 25,-) bij de energiebedrijven. De totale gemiddelde woonlasten voor de inwoners blijven op dit punt hiermee, buiten de inflatiecorrectie, gelijk.

Uit een onderzoek blijkt wel dat de tarieven van Noordwijk op veel onderdelen niet kostendekkend zijn. De legestarieven zijn vorig jaar voor 2020 niet verhoogd ten opzichte van die van 2019. Omdat in de begroting 2021 rekening wordt gehouden met een opbrengstverhoging van 1,6%, zijn de tarieven van de geharmoniseerde legesverordening 2021 ook met dit percentage verhoogd.

Voor de jaren daarna zullen de lasten voor de inwoner verder gaan stijgen om de tarieven kostendekkend te maken, voor 2021 > 2,05, in 2022 > 3,97%, in 2023 > 1,94% en in 2024 > 1,75%. Dit betekent dat de gemiddelde inwoner tot in 2024 bijna € 100,- per jaar meer gaat betalen en dat is dan gemiddeld een lastenstijging van 2,4% per jaar. Zie begroting-lijstjes onder aan deze pagina.

Forensenbelasting
Door de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout moesten de belastingverordeningen voor 2019 worden geharmoniseerd. Voor de forensenbelasting gold dat Noordwijk een totaal ander tarief en opbouw had dan Noordwijkerhout. Aan de hand van het aantal tweede woningen in beide gemeenten is een tarieventabel vastgesteld voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

Door een waardestijging in met name het segment van € 200.000,- tot € 250.000,- is in 2020 een structurele meeropbrengst gerealiseerd van € 130.000,- ten opzichte van de begrote opbrengsten. Bovengenoemde structurele wijziging is nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024. Ook bij deze meeropbrengst wordt voorgesteld dit te gebruiken voor een lagere tariefstijging van de OZB in 2022.

Bespreking Programmabegroting in RTG en Raadsvergadering.
Tijdens het rondetafelgesprek van 4 november zal de Programmabegroting 2021-2024 worden besproken en in de gemeenteraadsvergadering van 10 november wordt dan aan de raad voorgesteld de Programmabegroting 2021-
2024 vast te stellen. We zullen u tzt daar verslag van doen hier op BON.

U kunt de volledige begroting 2021-2024 hier bekijken, klik hier.