Datum: 29-10-2020 - 08:03
   
09
okt
'20
Eigenaren en huurders van mogelijk 'oneigenlijk gebruik (bollen)grond' sturen brandbrief naar de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Eigenaren en huurders van mogelijk 'oneigenlijk gebruik (bollen)grond' sturen brandbrief naar de gemeente Noordwijk.

In augustus 2019 gaf de gemeente Noordwijk in een brief aan de gemeenteraad aan dat men na een lange periode van voorbereiding en overleg van de Greenportgemeenten, de GOM en Omgevingsdienst West Holland (ODWH) het oneigenlijk gebruik van (bollen)grond streekbreed zou gaan aanpakken....

Sinds januari 2020 is de gemeente Noordwijk op verschillende plaatsen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk al handhavend gaan optreden, zoals men in een persbericht aangaf: tegen de 'verpaarding' van de Bollenstreek.

Het handhavingstraject dat tot 2023 moet gaan duren heeft al geleid tot een flink aantal vragen en vervolgvragen die door de fractie van PUUR aan het college zijn gesteld, over de uitvoering van de aanpak van het oneigenlijk gebruik van (bollen)grond.

Deze week hebben 14 eigenaren en huurders van mogelijk 'oneigenlijk gebruik van (bollen)grond' in een gezamenlijk brief aan wethouder Sjaak van de Berg laten weten, dat de aanpak van het oneigenlijk gebruik van (bollen)grond in hun ogen leidt tot onacceptabele situaties. U kunt de brief hieronder lezen.

Geachte wethouder, meneer van den Berg,

Wij zijn eigenaren van percelen in de gemeente Noordwijk die voorkomen op de lijst van de ODWH. In opdracht van de gemeente benadert de ODWH de komende jaren ruim 260 eigenaren van percelen die volgens de gemeente oneigenlijk gebruik maken van deze grond. Het gebruik zou in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan.

Het gebruik van deze percelen is verschillend (onder andere paardenweitjes, fruittuinen, braakliggende weidegrond), echter de gemene deler is het vermeende oneigenlijke gebruik ervan – en dat deze grond omgezet dient te worden in bijvoorbeeld bollengrond en/ of het staken van activiteiten aldaar. Dit leidt bij ons (eigenaren en huurders) tot onacceptabele situaties.

Wij (eigenaren en huurders) zijn de dupe van de volgende zaken:

* De gemeente heeft in het kader van het ISG de GOM in het leven geroepen, de ODWH treedt op als handhavende partij. Het functioneren van de GOM wordt door meerdere partijen betwijfeld en in de gemeente Teylingen zijn er zoveel vragen dat de GOM tijdelijk op non-actief is gesteld.

Omdat de GOM op plekken bollengrond onttrekt, dient er elders bollengrond te worden gecreëerd om zo tot het juiste bollenquotum te komen. Hiervan zijn wij de dupe: wij draaien ervoor op om bollengrond te creëren. Waar wordt onttrokken en waar gecreëerd dient te worden lijkt gebaseerd op complete willekeur.

* De ODWH bejegent ons als criminelen, stelt onuitvoerbare eisen (die vaak niet eens gegrond zijn), binnen termijnen die niet reëel zijn op laste van torenhoge dwangsommen. Zij laten het voorkomen alsof wij dusdanig ernstige overtredingen begaan dat dwangsommen op zijn plek zijn, terwijl wij handelen te goeder trouw.

* Wij (en de rest van de eigenaren die voorkomen op de lijst) zullen een advocaat in de arm nemen of andere juridische bijstand zoeken. Hier zijn hoge kosten aan verbonden, die door ons gedragen dienen te worden. Ook wordt op verzoek de lijst met benaderde eigenaren niet verstrekt zodat wij ons niet kunnen verenigen.

* Degenen die paarden houden kunnen de paarden nergens kwijt en zijn genoodzaakt te stoppen met de hobby en zullen de paarden naar de slacht moeten brengen.

* De percelen zullen braak komen te liggen. Bollentelers hebben geen interesse: de lapjes grond zijn te klein en commercieel niet interessant. Braakliggende stukken grond hebben nadelige gevolgen voor de belendende percelen.

* Dit hele proces en de manier waarop de ODWH ons benadert zorgt voor stress. Wij krijgen stress van de brieven, de toon ervan, de termijnen, de dwangsommen, het afscheid moeten nemen van paarden, hobby’s etcetera. Ook worden door de ODWH onze geliefde hobby’s ontnomen (paardrijden, verzorgen, tuinieren, genieten van de natuur…). 

De gemeente handelt in het belang van de burger, zij wordt betaald uit gemeenschapsgeld en heeft de plicht om op te komen voor burgers en hun rechten. Het lijkt nu anders te verlopen, de gemeente handelt juist in strijd met het belang van de burger, in strijd met ons belang. Wij willen u als eindverantwoordelijke wethouder vragen om de procedures zoals opgestart zijn en opgestart zullen worden door de ODWH per direct stop te zetten en het gebruik van de percelen te legaliseren.

Meer specifiek:

* Inzage geven in de lijst met eigenaren die reeds zijn aangeschreven, zodat wij ons kunnen verenigen. En tevens inzage geven in de totale lijst.

* Alle procedures die zijn opgestart en opgestart zullen worden door de ODWH per direct stopzetten. De ODWH acteert alsof zij het recht aan hun zijde hebben, maar dit valt te betwijfelen. Wanneer is iets verjaard? Hoe werkt overgangsrecht en wanneer geldt dit? Bestaat er jurisprudentie waar de burger vanaf dient te weten? De gemeente dient ons te informeren en bij te staan in plaats van tegen te werken.

* De aanpak van de ODWH onder de loep nemen. De ODWH treedt ons tegemoet op een onacceptabele manier, dit zou verboden dienen te worden en niet betaalt moeten worden uit gemeenschapsgeld.

* De werkwijze van de GOM onder de loep te nemen, door hen te ondervragen, maar ook door in gesprek te gaan met de gemeente Teylingen. Indien er vragen zijn rondom het functioneren van de GOM, dient deze dienst stil te worden gelegd tot de vragen zijn opgehelderd en het functioneren van de GOM glashelder en gewenst is.

* Het Pact van Teylingen onder de loep nemen en bekijken wat het echte bollenquotum is: braakliggende stukjes grond bij elkaar opgeteld is geen eersteklas bollengrond, dat is slechts een papieren exercitie. Zolang het echte quotum niet helder is, staken van acties die hier invloed op hebben. Ook is het bollenareaal van 2625 ha meer dan het aantal hectares waar vraag naar is vanuit de markt. De 2625 ha dient onder de loep genomen te worden.

* De in gebruik zijnde moestuinen en paardenweitjes etcetera legaliseren.

Wij gaan ervan uit dat u actie onderneemt en horen graag uw reactie op dit schrijven.

Brief onderschreven door 14 eigenaren en huurders (ivm AVG namen bij gemeente bekend)