Datum: 21-10-2020 - 06:21
   
04
okt
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: handhaving in het buitengebied.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: En hoe moet het nu met De Zilk?

Fractie Bruisend Noordwijk: In de debatraad van 28 maart 2019 werd een motie ingediend over het “voorzieningenniveau De Zilk”.  Achtergrond was, dat een forse extra woningbouwinspanning nodig zou zijn om voldoende draagvlak te creëren voor het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van de bestaande voorzieningen....

Het college werd opgeroepen om de mogelijkheden voor planvorming te betrekken bij het op te stellen Deltaplan Woningbouw en de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid. De motie werd aangenomen met 21 vóór en 1 tegen.

Behalve het thans in uitvoering zijnde (en vertraagde) bouwplan ’t Zilt blijft het redelijk stil in De Zilk:
- Het aantal leerlingen op basisschool De Egelantier lijkt enigszins te stabiliseren, maar is nog erg laag kritisch
- Super De Zilk is in 2009 ondergebracht in een tent, waarbij een verhuizing naar ’t Zilt binnen een termijn van 5 jaar in het vooruitzicht werd gesteld. Op dit moment is de oplevering van een supermarkt in ’t Zilt nog onzeker wat betreft realisatie en termijn.
- In de huidige winkelstraat, de P.J. Warmerdamstraat, zijn nog slechts twee winkels aanwezig, een bakker en een kapper. Een aantal voormalige winkelpanden zijn omgebouwd tot woonhuis. De huidige winkeliers hebben evenwel te maken met een voorliggende bestrating en indeling van de openbare ruimte, die gekenmerkt kan worden als rommelig en gedateerd. Er is onvoldoende doorgang voor rolstoelen en mindervalide bezoekers. Maar ook zwaar verwaarloosde bloembakken en onvoldoende groenonderhoud.

De vragen van Bruisend Noordwijk zijn de volgende:

Vraag 1.
In welke orde van grootte denkt het college bij extra uitbreiding van woningbouw in De Zilk voor het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau voor de komende 10 jaren?

Vraag 2.
Heeft het college inmiddels uitgewerkte ideeën over voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid bij een substantiële uitbreiding van het aantal woningen?

Vraag 3.
Kan er inmiddels meer duidelijkheid worden verkregen over de termijn van eventuele (her-)vestiging van een supermarkt op ’t Zilt?

Vraag 4.
Bent u bereid tot spoedige renovatie van de huidige winkelstraat, de P.J. Warmerdamstraat, ter hoogte van de huidige winkelpanden?

Vraag 5.
Zo ja, bent u bereid daartoe ook een participatietraject in het leven te roepen, zodat deze in samenspraak met winkeliers en bezoekers plaats kan vinden?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk