Datum: 29-10-2020 - 08:54
   
02
okt
'20
College in brief aan de raad: 'Effect van coronamaatregelen bij culturele verenigingen is groot' in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door College van B&W

College in brief aan de raad: 'Effect van coronamaatregelen bij culturele verenigingen is groot'.

Het effect van de coronamaatregelen bij de culturele verenigingen is groot, geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk in een brief aan de gemeenteraad aan. Opmerkelijk is dat elke uiting van cultuur op andere manieren worden getroffen. Uw raad heeft aan het college gevraagd een bijeenkomst te organiseren...

voor culturele verenigingen om te inventariseren wat het effect is van de coronamaatregelen bij culturele verenigingen. Begin oktober verwacht het college dat er een duidelijk beeld is, wat de maanden maart-september voor een gevolgen hebben voor de culturele verenigingen en welke effecten deze hebben op het aankomende culturele seizoen.

Hieronder een opsomming wat er tot op heden gecommuniceerd is met het culturele veld en welke signalen er tot nu toe binnen zijn gekomen.

Communicatie tot op heden:

In de periode mei tot juli, hebben er 7 branche specifieke updates plaatsgevonden voor de culturele sector. Denk aan maatregelen voor de verschillende leeftijdscategorieën, regels voor blaasmuziek, dansen, zingen en verschillende locaties. De gemeente heeft het volgende gecommuniceerd:

April

* Begin april is er met elke vereniging contact geweest hoe men met de corona maatregelen omging.
* 24 april is er een email verstuurd met de coulanceregeling voor subsidies.

Mei
* Vanaf mei zijnde regels voor cultuur iets versoepeld. Zo mocht er langzaamaan buiten gerepeteerd worden en mochten er individuele lessen plaatsvinden. Dit mocht echter niet op de muziekscholen maar bij de leerlingen thuis. 
* Vervolgens is er veel contact geweest met verenigingen die wilden opstarten binnen de regels van de noodverordening en de protocollen die per branche werden opgesteld. 
* 12 mei is er een brief verstuurd met de maatregelen voor de culturele sector.

Juni

* Half juni is er op de website cultuurpuntnoordwijk een overzicht geplaatst met de financiële maatregelen die vanuit de overheid voor de culturele sector gelden. 
* Op 24 juni is in opdracht van Provinciehuis Zuid-Holland (PZH) een uitvraag uitgezet bij alle lokale culturele partijen. Hier hebben 16 verenigingen op gereageerd met uiteenlopende antwoorden.
* Er is veel contact geweest om de noodverordeningen zo goed mogelijk te vertalen voor de verschillende activiteiten en branches.

Juli

* 14 juli is er een brief vanuit de evenementen coördinator gestuurd. Deze brief geeft aan hoe evenementen kunnen worden georganiseerd met de huidige coronamaatregelen (zowel binnen als buiten).
* 21 juli is er een nieuwsbrief met tips verstuurd (via cultuurpuntnoordwijk).

Augustus
* Vanwege de zomerstop bij culturele verenigingen en stichtingen is er nauwelijks contact geweest.
* Op 28 augustus heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat zij 482 miljoen euro extra uit trekken voor de culturele sector. In september werd duidelijk gemaakt via brieven wat dit precies inhoudt.

September

* 15 september is een enquête uitgezet voor alle culturele aanbieders in Noordwijk (kunstenaars, culturele verenigingen en stichtingen, musea, ZZP'ers). In een week tijd zijn er 55 reacties gekomen. De uitwerking van de enquête volgt begin volgende maand.

Subsidie:

* 22 september is er een subsidieaanvraag naar de provincie verstuurd vanuit de afdeling kunst en cultuur voor een noodsteun van € 50.000,- ten behoeve van vitale culturele verenigingen. Het is aan de gemeente om deze vitale culturele verenigingen aan te wijzen.


Signalen tot op heden
* In de brief van 24 april staat dat we coulant omgaan met het vaststellen van de subsidies in 2020. Verschillende culturele verenigingen hebben via de mail of telefoon contact gezocht wat dit voor de desbetreffende vereniging betekent.
* De uitvraag van PZH is gericht op de periode juni-september. Veel verenigingen vragen zich af waarom dit niet gedaan is voor maart tot juni (juli en augustus is vakantieperiode). En veel verenigingen zijn juist getroffen in de periode voor de versoepelingen.
* Verenigingen zijn bang dat zij hun leden niet vast kunnen houden na de zomervakantie. Dit zal in september duidelijk worden.
* De Muze heeft geen huur doorberekend aan de huurders van het cultureel centrum. Een aantal van deze verenigingen hebben daardoor ook geen contributie doorbelast aan hun leerlingen.
* Crescendo, ook een huurder van de Muze, heeft individuele lessen via Skype gegeven en kon daardoor wel contributie vragen aan hun leerlingen. Nadat de regels vanuit het RIVM waren versoepeld en Crescendo weer in de Muze kon repeteren liepen zij tegen het feit aan dat de zaal te klein is om op 2 meter afstand te repeteren. Hoe moet hiermee om worden gegaan? Zowel een vraagstuk voor Crescendo, de Muze en de gemeente Noordwijk.
* Naast het cultureel centrum is de Muze ook een theater en bioscoop en kunnen maar een derde van hun normale bezetting kwijt. Voorstellingen draaien nu automatisch verlies. Dit geldt ook voor alle culturele verenigingen die normaal 250 kaartjes konden verkopen, nu nog maar 100.
* Niet alle culturele activiteiten konden buiten plaatsvinden, klassiek ballet moet bijvoorbeeld op een speciale ondergrond plaatsvinden, koren moesten op 3 meter afstand van elkaar repeteren waardoor een geschikte ruimte zoeken onmogelijk was.
* Omdat culturele verenigingen niet konden repeteren, zijn zij niet voldoende voorbereid om op bepaalde evenementen te spelen. Het gevolg is dat, ook al zijn evenementen toegestaan, er geen repertoire is en inkomsten worden misgelopen.
* Het aanvragen van vergunningen kost normaliter al veel tijd en energie voor verenigingen, en nu met alle nieuwe regels die in acht genomen moeten worden, is het voor sommige ook niet mogelijk om iets te organiseren op korte termijn.
* Vanwege de beperkingen konden er nauwelijks bezoekers naar de musea komen. Er zijn veel culturele evenementen niet doorgegaan. Met name de evenementen die georganiseerd zouden worden vanwege het themajaar 75 jaar vrijheid. Op het moment dat de versoepelingen bekend werden gemaakt, was het alsnog lastig om evenementen te organiseren die pasten binnen de noodverordening die op dat moment van kracht was. 

Kunstklank heeft bijvoorbeeld enorm veel contact onderhouden met verschillende afdelingen om zo snel mogelijk een vergunning te krijgen. Er is tot nu toe goed contact onderhouden met veel culturele verenigingen en er worden verschillende signalen afgegeven vanuit het culturele veld. Alle vragen omtrent het organiseren van activiteiten wordt opgepakt door de evenementen coördinator en alle andere vragen worden door de cultuurmakelaar opgepakt.

Bijeenkomst
Uit de uitslagen van de enquête blijkt dat een bijeenkomst gewenst is bij het culturele veld. Zodra er meer duidelijkheid is hoe de gemeente eventuele (financiële) ondersteuning kan bieden, wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Het streven is om deze bijeenkomst in november te laten plaatsvinden. De bijeenkomst heeft een informele insteek waarbij het college en de raad worden uitgenodigd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk