Datum: 02-10-2023 - 11:07
19
sep
'20
Stranden Duindamseslag (stille strand) en Langevelderslag in Noordwijk in de top 10 van de ANWB.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Veiligheid aan de kust.

Op 21 augustus 2020 ontving het college van B&W van de fractie van het CDA schriftelijke vragen ex-artikel 39 van het reglement van orde betreffende veiligheid aan de kust. "Vanuit verschillende kanten bereiken ons berichten dat het huidige waarschuwingssysteem om veiligheid langs de kust te garanderen on voldoende werkt. Zo zijn wij allemaal geschrokken van...

het tragische nieuws over de vier zwemmers die recentelijk om het leven kwamen elders in het land. Als kustgemeente hebben wij als CDA de volgende vragen en deze zijn onlangs doo het college beantwoordt.

Vraag 1:
Heeft het college kennis genomen van meerdere on veilige situaties bij kustgemeenten in den lande?

Antwoord:
In de eerste twee weken van augustus hebben de reddingsbrigades, zo ook de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), meerdere malen de gele en rode vlag gehesen in verband met sterke stromingen en de aanwezigheid van muien in zee. Langs vrijwel de hele kustlijn van Nederland was sprake van deze combinatie. Het college heeft daar kennis van genomen.

Vraag 2:
Is het college ervan op de hoogte dat de vrijwilligers van de reddingsbrigades aan de kust hun handen meer dan vol hebben aan strandgangers die ondanks de rode vlag toch de zee ingaan?

Antwoord:
De gemeente Noordwijk heeft goed contact met de NRB, in de drukke zomerperiode bijna dagelijks. Het college is er van op de hoogte dat sommige strandbezoekers, ondanks de rode vlag en alle (persoonlijke) waarschuwingen, toch de keuze maken om de zee in te gaan. Zij brengen zichzelf hiermee in een onveilige situatie.

Vraag 3:
In alle drukte blijkt dat badgasten vaak niet weten dat er een rode waarschuwingsvlag is gehesen, of wat deze precies betekent. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.

A. Is het college bereid om na te gaan of en hoe er betere voorlichting gegeven kan worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college is zeker bereid om na te gaan of en hoe er betere voorlichting gegeven kan worden.

B. Is het college ook bereid om andere kustgemeenten c. q. de KNRM, de NRB, lokale handhaving en de Veiligheidsregio hierbij te betrekken?

Antwoord:
Het college is hiertoe vanzelfsprekend bereid. Er vindt ieder jaar een evaluatie plaats na het zomerseizoen. Bij dit overleg zijn aangesloten; de NRB, de KNRM, politie, meldkamer, Staatsbosbeheer, brandweer en de veiligheidsregio. De kustveiligheid is altijd een onderwerp dat wordt besproken. Dit jaar zal het waarschuwingssysteem van de rode en gele vlag op de agenda staan.

Met elkaar zal worden besproken of het waarschuwingssysteem verbeterd kan worden. Daarnaast heeft de gemeente Noordwijk regelmatig contact met de kustgemeenten Rotterdam, Den Haag, Wassenaar, Katwijk en Zandvoort. Met deze kustgemeenten zal worden gekeken hoe het waarschuwingssysteem en de communicatie hierover kan worden verbeterd.

Vraag 4:
Is het college het met ons eens dat er gewerkt moet worden aan een beter en vooral duidelijker veiligheidssysteem, ook met het oog op buitenlandse strandgangers die niet op de hoogte zijn van het vlaggensysteem?

A. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college is het met u eens dat er gewerkt moet worden aan optimalisering van de communicatie met betrekking tot het veiligheidssysteem. Op dit moment kunnen bezoekers in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) informatie over de rode en gele vlag vinden op de informatieborden bij iedere afrit. Daarnaast staat er op de website van Noordwijk Marketing informatie over de kustveiligheid.

Als de rode vlag is gehesen rijdt de politie en de NRB met een auto op het strand met rode vlag. Mocht er gevaar zijn met betrekking tot muien dan worden deze muien gemarkeerd met banners waar in 3 talen het gevaar van de mui wordt uitgelegd.

De ervaring van afgelopen periode is dat de meeste onveilige situaties niet zijn ontstaan door het missen van informatie door bezoekers maar dat doordat bezoekers bewust de waarschuwingen negeren. 

Desalniettemin is het college van mening dat er kritisch moet worden gekeken naar de communicatie met name met het oog op buitenlandse strandgangers. Noordwijk Marketing zal hierbij actief worden betrokken.

B. Is het college bereid hierin samen op te trekken met andere kustgemeenten c. q. de KNRM, de NRB, lokale handhaving, de Veiligheidsregio en andere relevante partners? En kan het college aangeven dat ernaar gestreefd wordt om dit systeem bij aanvang van het
strandseizoen 2021 gereed te hebben ?

Antwoord:
Het college zal de komende maanden het waarschuwingssysteem met alle betrokken partijen bespreken en daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Het college streeft ernaar voor aanvang van het strandseizoen 2021 de verbeteringen met betrekking tot de communicatie over het waarschuwingssysteem en de systeem zelf, daar waar mogelijk, gereed te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto Duindamseslag Chris Koomen.