Datum: 25-06-2021 - 15:43

18
sep
'20
College beantwoordt vraag Lijst Salman: College bereid tot proef met bodycam voor BOA’s in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Lijst Salman / College van B&W

College beantwoordt vraag Lijst Salman en is bereid tot proef met bodycam voor BOA’s.

Nadat inwoners en bezoekers van Noordwijk de fractie van Lijst Salman Noordwijk eerder hebben geïnformeerd dat onze BOA‘s in hun ogen de regels (te) strikt hanteren en zij onze BOA‘s daarmee als (te) weinig klantvriendelijk ervaren, heeft de fractie van Lijst Salman Noordwijk in het tweede kwartaal in de debatraad hiervoor aandacht gevraagd. Om hier een reëler...

en duidelijker beeld van te krijgen stellen wij het volgende;

De Noordwijkse BOA’s worden al jaren beticht van weinig klant- en servicegerichtheid en worden, bijvoorbeeld op social media, met regelmaat ‘onder vuur’ genomen én kunnen maar zelden op sympathie van inwoners of bezoekers rekenen. Soms terecht maar wellicht ook onterecht.

Steeds meer gemeenten sturen hun BOA‘s met bodycam de straat op. De bodycam kan de onafhankelijke scheidsrechter zijn, maar de drager moet de camera dan wel bewust die rol geven.

Een bodycam heeft niet alleen een de-escalerend effect, maar kan ook preventief werken én beelden kunnen worden gebruikt als iemand zich heeft misdragen tegen een BOA óf als er een klacht tegen een BOA wordt ingediend.

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vraag en deze is onlangs beantwoordt door het College van B&W:

Vraag 1.
Kan de gemeente Noordwijk een pilot of proef opstarten voor het gebruik van de bodycam bij BOA‘s?

Antwoord:
Het college van burgemeester en wethouders is bereid een pilot of proef op te starten voor het gebruik van de bodycam bij BOA's. Het college onderbouwt dit als volgt.

BOA's kunnen met een bodycam beeld en geluid registreren tijdens hun werk. Een BOA zet de camera pas aan (en meldt dit aan betrokkene(n)) wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen.

Het is niet de bedoeling om te bepalen c.q. te controleren of de BOA's de regels (te) strikt hanteren of (te) weinig klantvriendelijk zijn.

De bodycam maakt constant opnames die telkens na 30 seconden worden overschreven. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt de bodycam gebruikt:
- als bewijsmateriaal
- bij de behandeling van klachten
- bij de opsporing of vervolging van strafbare feiten
- op verzoek van een BOA voor evaluatie van zijn of haar eigen handelen

De betrokkenen kunnen de beelden opvragen. Dit dient te gebeuren binnen 28 dagen anders worden de beelden vernietigd. Het college voegt, als eerste, meest essentiële en vitale punt, de persoonlijke veiligheid van de BOA toe.

Behalve handhaver, is de BOA namelijk ook mens en medewerker van de gemeente. Een collega die samen met de politie optrekt om de openbare orde en veiligheid te bewaken. In Noordwijk zijn BOA's nooit bij geweldsincidenten betrokken geraakt.

Agressieve bejegening doet zich regelmatig voor. Het college hoopt dat met de inzet van de bodycam, geweidsincidenten zullen uitblijven en agressie zoveel mogelijk voorkomen zal worden. 

De teamcoach Vergunningen, Toezicht en Handhaving plant tezamen met de adviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving de periode waarin de pilot of proef zal plaatsvinden. 

Zij zullen het college van de planning, bevindingen en conclusie op de hoogte houden. Het college zal op haar beurt de gemeenteraad informeren.

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk