Datum: 25-06-2021 - 14:07

18
sep
'20
College beantwoordt vragen fractie Bruisend Noordwijk over: Straatverlichting en veiligheid Anemoonweg. in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / College B&W

College beantwoordt vragen fractie Bruisend Noordwijk over: Straatverlichting en veiligheid Anemoonweg.

Van bewoners van de Duinrand in Noordwijkerhout ontving de fractie van Bruisend Noordwijk een bericht met betrekking tot beheer en onderhoud van de Anemoonweg in Noordwijkerhout. De bewoners willen aandacht voor de huidige situatie op de Anemoonweg op het BAVO-terrein. Deze weg leidt van de Victoriberg naar de verdunnerswijk...

van Stichting Raamwerk. Velen, waaronder cliënten, begeleiders, personeel en bewoners maken dagelijks veelvuldig gebruik van deze weg. Ook taxi, vervoerbusjes e.d. rijden hier dagelijks en ook ’s avonds, af en aan. Sinds de projectontwikkelaar van start is gegaan met de ontwikkeling van het BAVO-terrein, is de straatverlichting op de Anemoonweg kapot. 

De bewoners hebben als buurtvereniging van de verdunnerswijk diverse contacten gehad met achtereenvolgens de gemeente (die antwoordt: het is geen openbare weg) Raamwerk (zij hebben veelvuldig de projectontwikkelaar gevraagd om hier iets aan te doen) en de projectontwikkelaar heeft aangegeven dat men daar mee bezig is maar na zes maanden zit men aldaar nog steeds in het donker.

Door werkzaamheden en het af en aan rijden van zwaar vrachtverkeer zijn er op diverse plekken beschadigingen in wegdek en voetpaden ontstaan welke de veiligheid niet bevorderen; aldus de bewoners. 

Kennelijk zijn de bewoners ten einde raad en maken zij zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid, met name nu er ook gebruik van gemaakt wordt door kwetsbare bewoners. In dat licht zou de fractie van Bruisend Noordwijk graag duidelijkheid willen verkrijgen over beheer en onderhoud met betrekking tot voor het openbaar verkeer openstaande wegen, zowel voor wat betreft strekking en reikwijdte van de Wegenverkeerswet als de Wegenwet.

Gezien de snelle voltooiing van de woningbouw op het Landgoed Sancta Maria en soortelijke problematiek, wil onze fractie ook daar enkele vragen aan wijden. Binnen bovenvermeld kader heeft de fractie van Bruisend Noordwijk de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W van de gemeente Noordwijk beantwoordt.

Vraag 1.
Wie is eigenaar, beheerder en/of onderhoudsplichtige voor de Anemoonweg?

Antwoord:
De weg is eigendom van de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v respectievelijk een groot aantal individuele kopers. In de akte van kopers wordt melding gemaakt dat het openbare gebied door de combinatie Novaform -Trebbe B.V. woonrijp wordt gemaakt en vervolgens geleverd aan de gemeente. De kopers hebben hiertoe de ontwikkelaar een onherroepelijke volmacht gegeven, In het geval tussentijds onderhoud noodzakelijk is, zal de combinatie Novaform-Trebbe B.V. dit uitvoeren.

Vraag 2.
Welke afspraken zijn gemaakt met de projectontwikkelaar over de Anemoonweg met betrekking tot overdracht en staat van onderhoud, zoals het functioneren van de openbare verlichting (is reeds ontstoken)?

Antwoord:
De Anemoonweg maakt onderdeel uit van Landgoed in den Houte. Ook deze bestaande weg moet voldoen aan de gemeentelijke eisen voordat deze door de gemeente in beheer wordt genomen.

Vraag 3.
Is het juist, dat door of namens de gemeente is gecommuniceerd, dat er geen sprake is van een openbare weg?

Antwoord
Het is goed mogelijk dat een ambtelijke vertegenwoordiger dit gezegd heeft. De weg behoort namelijk niet tot het eigendom van de gemeente, noch heeft de gemeente tot op heden onderhoud uitgevoerd, noch is de weg door de gemeenteraad als openbaar bestemd (Wegenlegger). Het is daarmee geen openbare weg in het kader van de Wegenwet (artikel 4). In 2007 heeft Rivierduinen bebording 'eigen weg' geplaatst. Deze bebording is niet meer aanwezig.

Met de plaatsing van dit bord heeft de eigenaar destijds voorkomen dat de weg (conform de Wegenwet) openbaar werd. Wel is hier momenteel sprake van een particuliere weg die voor alle verkeer is opengesteld en daarmee een openbaar karakter heeft. De Wegenverkeerswet is daarmee van toepassing op deze weg, oftewel het verkeer moet zich aan de wettelijke verkeersregels houden.

Vraag 4.
Wanneer zal er overdracht plaats vinden van het wegennet op het terrein van Landgoed Sancta Maria?

Antwoord:
Overdracht van de hoofdwegenstructuur vindt plaats na het aanbrengen van de laatste deklaag. Deze deklaag wordt aangebracht zodra de laatste woning op het terrein van Sancta Maria is opgeleverd.

Vraag 5.
Zal er vanaf overdracht van het wegennet ook sprake zijn van 24/7 openbaarheid?

Antwoord:
Ja

Vraag 6.
Zo ja, zal deze openbaarheid zich dan ook richten tot fietsverkeer van en naar de zuidelijke toegang van het terrein?

Antwoord:
Dit geldt ook voor het fietsverkeer. Overigens kan een ieder 24/7 gebruik maken van het fietspad. Als het hek bij de hoofdentree gesloten is, kunnen voetgangers en fietsers gebruikmaken van de voetgangersdoorgang bij de hoofdentree.

Vraag 7.
Zo ja, zal de openbaarheid zich dan ook richten tot het (overig) verkeer van en naar de noordelijke toegang van het terrein?

Antwoord:
Al het verkeer, gemotoriseerd als ongemotoriseerd, zal 24/7 gebruik kunnen maken van de hoofdwegenstructuur.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk