Datum: 02-10-2023 - 10:14
18
sep
'20
Verslag rondetafelgesprek over winkelgebieden en eenzaamheid in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeenteraad Noordwijk
Foto's Redactie BON

Verslag rondetafelgesprek (RTG) over startersleningen en Julianahof.

Op dinsdag 15 september 2020 hervatte de gemeenteraad haar vergaderingen na het reces met een Rondetafelgesprek (RTG) waarin de raad in gesprek ging over startersleningen en Julianahof. De raad besprak op deze avond het voorstel voor de harmonisering van de startersleningen. Het doel van een starterslening is om zo veel mogelijk koopstarters uit de...

gemeente Noordwijk toe te laten treden tot de woningmarkt in de gemeente en een steuntje in de rug te bieden bij de aankoop van een eerste koopwoning in de gemeente. 

Met dit voorstel worden de oude verordeningen geharmoniseerd tot 1 regeling. Hierin is nu ook de CDA-motie ‘Helpende hand voor starters’ in het voorstel meegenomen. Deze motie werd aangenomen in de raadsvergadering van 8 juli 2020. De motie van het CDA stelde voor om de koopgrens gelijk te stellen aan die van de Nationale Hypotheek Garantie. Die grens is nu € 310.000,-.

Het college heeft dit overgenomen, maar het verzoek om het te lenen bedrag te verhogen naar € 50.000 euro,-  ziet het college echter niet zitten omdat het fonds dan te snel zou leeglopen. In het fonds zit nu nog ongeveer € 2.000.000,-. Mocht de gemeenteraad dit wel willen verhogen naar het bedrag van € 50.000,-, dan moet het fonds met € 850.000,- worden opgehoogd uit de Algemene Reserve.

Het college stelt voor om na een jaar te kijken hoe de nieuwe regeling loopt. Indien nodig kan het te lenen bedrag van € 35.000 euro dan alsnog worden verhoogd naar € 50.000,-. Voor PUUR en het CDA  was dit aanleiding om het voorstel te doen voor een omgekeerd scenario, waarbij het te lenen bedrag op € 50.000 euro wordt gezet en bij enorme vraag eventueel later wordt verlaagd. Lijst Salman Noordwijk sprak de vrees uit dat het fonds sneller leeg zou raken en dan nee verkocht zou moeten worden.  

De fractie van de VVD vroeg zich af of  de leningen ook voor nieuwbouwwoningen zou moeten gelden of alleen bestaande woningen. Immers bij bestaande woningen zorg je voor de gewenste doorstroming. 

Wethouder Alkemade gaf aan dat de eerste gegadigden zich voor de startersleningen zich al hadden gemeld bij de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 29 september 2020 wordt over dit stuk besloten door de gemeenteraad. 

Julianahof
Julianahof

Het plan Julianahof gaat over het bouwen van een nieuw hofje in Noordwijk Binnen. Op de Albertus van Velsenstraat is een voormalig tuinbouwbedrijf gevestigd. Nu het bedrijf gestopt is, is het plan om de locatie te herontwikkelen. Het voornemen van de initiatiefnemer is om maximaal 19 woningen te realiseren op de vrijkomende kavel.

Daarbij gaat het om de realisatie van 13 sociale huurwoningen en 4 twee-onder-een kapwoningen bestemd voor de middeldure/dure sector. Op termijn zal mogelijk ook de bestaande schuur aan de Pickéstraat 38a worden gesloopt en vervangen door 1 of 2 woningen. De sociale huurwoningen worden in de vorm van een hofje gebouwd, aldus het bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan Julianahof is al ter visie gelegd om het maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling te peilen. Hierop zijn 17 reacties ingediend. Het college heeft hier officieel op gereageerd met de nota Inspraakreacties Julianahof. 

9 insprekers
Tijdens de RTG konden de indieners hun bezwaren kenbaar maken aan de gemeenteraad. Dinsdagavond 15 september 2020 spraken maar liefst 9 mensen digitaal in bij de gemeenteraad over het plan. Zij uitten hun zorgen over zaken als verkeerstoename, de omvang van de bebouwing, het aantal parkeerplaatsen en de mogelijkheid dat grondwater voor overlast kan zorgen. Ook waren er vragen waarom er geen eenrichtingsverkeer werd voorgesteld.  

Maar de grootste kritiek was dat er niets met de bezwaren van de inwoners was gedaan. De inwoners gaven aan dat er geen overleg was met de gemeente en ontwikkelaar en wilden dat er meer met hun reacties zou worden gedaan. Vanuit de gemeenteraad werden de zorgen van insprekers gedeeld.

De commissieleden vroegen zich af of het plan zou kunnen met minder woningen, of de gebruikte onderzoeken wel klopten, over het aansluiten op gas en over de verkeersveiligheid en communicatie. Maar men maakte zich vooral zorgen over het draagvlak onder de omwonenden. De leden vroegen zich dan ook af of het college door moest gaan met dit plan terwijl dit draagvlak bij de inwoners op dit moment ontbreekt. 

Wethouder Theo Alkemade gaf antwoord op de gestelde vragen en reageerde dat deze inbouwlocatie goed past binnen de omgeving en binnen de kaders die hij heeft gekregen van de gemeenteraad. Ook gaf hij aan dat eenrichtingsverkeer gevaarlijker is en ook de hulpdiensten graag tweerichtingsverkeer willen. De wethouder zegde toe, dat de inwoners nog mee kunnen praten, zo komt er nog een extra inspraakronde en een informatieavond.

De raad bespreekt tijdens de gemeenteraad op 29 september 2020 hoe het nu verder moet met het bouwplan. 

Verslag gemeenteraad Noordwijk. Kijk de RTG terug.