Datum: 01-06-2023 - 10:08
18
sep
'20
College vraagt krediet van € 325.000,- aan de raad voor verdere uitvoering Centrumvisie Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College vraagt krediet van € 325.000,- aan de raad voor verdere uitvoering Centrumvisie Noordwijkerhout.

Om aan de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 verdere uitvoering te geven, wordt in een Raadsvoorstel door het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan de gemeenteraad gevraagd een krediet van € 325.000,- voor de periode 2020-2021 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Doel van de centrumvisie is...

om een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand te realiseren.

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout de Centrumvisie Noordwijkerhout van 2016-2025 vastgesteld. De doelstelling is een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand. Binnen de centrumvisie zijn destijds 8 (deel)projecten benoemd, waarvan er inmiddels 2 zijn afgerond. Dit betreft de herinrichting rond de Witte Kerk en het onderzoek autovrij/autoluw centrum. 

In de periode rondom de fusie (november 2018 tot mei 2019) heeft het project tijdelijk stil gelegen. In mei 2019 is een ambtelijke projectleider aangesteld om de in de centrumvisie opgenomen projecten nader uit te voeren en tevens de verbinding tussen de verschillende stakeholders binnen het centrum op te pakken om het draagvlak te vergroten. Er vindt structureel overleg plaats met de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (NOV).

In de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 zijn de volgende (deel)projecten benoemd.
1. Herinrichting Dorpsplein inclusief de tuin van de Witte Kerk.
2. Proef autovrij/autoluw centrum.
3. Uitbreiding terrassen aan de zijde van de Witte Kerk.
4. Verplaatsing weekmarkt naar het Dorpsplein.
5. Aantrekkelijker maken van de winkelstraten.
6. Leegstand in het dorp verminderen.
7. Keurmerk Veilig Ondernemen. Een schoon en veilig winkelgebied.
8. Trekken van meer bezoekers (Retailvisie).

Klik hier over de stand van zaken daarover.

Voor de volgende onderdelen wordt nu door het college een krediet gevraagd aan de gemeenteraad.

Ad 1: Herinrichting Dorpsplein inclusief tuin van de Witte Kerk.
Openstaande punten waren nog het aanbrengen van boombescherming en een kleine aanpassing van het ontwerp van de tuin. De boombeschermers zijn conform het beeldkwaliteitsplan besteld en inmiddels aangebracht (zie foto onder). Kosten boombeschermers: € 10.000,-.

Ad 2: Autovrij/autoluw centrum.
De resultaten van het onderzoek zijn in november 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. Besloten is om het centrum op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor verkeer, bevoorrading toe te staan tussen 6.00 en 12.00 uur, de entrees in de Dorpsstraat en het Marktplein aan te passen, de bewegwijzering naar de parkeerlocaties te verbeteren en de fietsenstallingen uit te breiden. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 50.000,- ten laste van de algemene reserve en de parkeerreserve.

Aanvullend op het besluit van november 2019 is de openbare ruimte tussen Madero en AH aan de Zeestraat vergroot. Hiervoor is een deel van de achterliggende gemeente kavel gebruikt en is het verhuurde deel aan de zijkant van Madero verplaatst naar de achterzijde van het pand, waardoor een netter straatbeeld ontstaat. Er is een deugdelijk schutting geplaatst met een poort voor onderhoud aan de achterliggende kavel.

Op het vrijkomende deel vindt uitbreiding van de fietsrekken/nietjes plaats en wordt een ruimte open gehouden voor het stallen van scooters. Het betreft een tijdelijke inrichting. Met de stedenbouwkundige wordt nu gekeken naar een mogelijke definitieve invulling van de gemeentelijke kavel, rekening houdend met de gewenste uitbreiding van fietsenstallingen. Kosten: € 10.000,-.

Ad 4: Verplaatsing weekmarkt naar het Dorpsplein.
Conform de Marktverordening Noordwijk 2019 wordt een inrichtingsplan opgesteld om de markt op de nieuwe locatie te formaliseren en op basis daarvan marktvergunningen te verlenen.

In de praktijk blijkt dat de dranghekken om het Dorpsplein tijdens de weekmarkt voor verkeer af te sluiten gemakkelijk aan de kant worden geschoven en vervolgens niet meer worden teruggezet. Daardoor ontstaat overlast door fietsers en scooters die tussen het winkelend publiek doorrijden. Vanuit de ondernemers is het idee geopperd om in plaats van de dranghekken verrijdbare bloembakken te plaatsen. Dit voorstel is nader uitgewerkt in samenspraak met de hulpdiensten, Stedenbouw en Groen.

Voor de afzetting van de weekmarkt zijn als proef 9 cortenstalen plantenbakken aangeschaft. De bloembakken zijn in de directe omgeving van de afzettingen geplaatst en kunnen zo gemakkelijk als afsluiting worden gebruikt. De bakken zijn op maat gemaakt en voorzien van wielen, een constructie in de bak voor stevigheid en om te verankeren in de straat. 

Tevens verhoogt het de groenbeleving in het dorp. Indien de proef slaagt zal dit ook toegepast worden voor de afsluiting bij evenementen op andere plekken in het centrum. Het gaat daarbij om nog eens 15 extra plantenbakken. Kosten (9 stuks): € 20.000,-- voor aanschaf incl. beplanting en nazorg. Mogelijke uitbreiding (15 stuks) voor afzetting bij alle evenementen € 35.000,-.

Ad 5: Aantrekkelijker maken van de winkelstraten.
Voor het aantrekkelijker maken van de winkelstraten en de entrees van het centrum is eerder een inspiratieteam opgezet bestaande uit gemeente, bewoners en ondernemers. Dit team heeft na twee “safari’s” door het centrum (1 overdag en 1 avondwandeling) aandachtspunten geformuleerd. Een aantal quick-wins is uitgevoerd en/of al meegenomen bij de herinrichting van het Dorpsplein.

De resterende aandachtspunten dienen integraal bekeken te worden en daarbij dient ook rekening gehouden te worden met het compacter maken van het centrum. De entree van het gebied moet uitnodigen om het winkelcentrum te gaan bezoeken. Voor het aantrekkelijker maken van de winkelstraten zijn de volgende posten opgevoerd:
* het versterken/uitbreiden van groen (bomen/plantvakken en bloembakken: stelpost € 50.000,-
* plaatsen van uitnodigend borden/zuilen (4 stuks) als visitekaartje voor het winkelcentrum € 25.000,-
* kleinschalige verbeteringen in de buitenruimte (voortschrijdend inzicht) door het verplaatsen of vervangen van straatmeubilair: stelpost € 15.000,-
* beperken van overlast op het Marktplein door aanpassingen in de openbare ruimte, aanpassen en upgraden/uitbreiden groenvlakken en maatregelen om het parkeren in de doorgang naar de Hoogstraat tegen te gaan: € 35.000,-
* uitbreiding fietsenstallingen inclusief oplaadpunten in de buurt van het Dorpsplein: stelpost € 20.000,-
* Uitvoering motie LSN “bank op de Steeg” : € 5.000,-
> Totale kosten: € 150.000,-

Projectondersteuning en extern advies
Voor inhuur projectondersteuning en incidenteel advies van een verkeerskundige en stedenbouw is een budget benodigd van € 100.000,- voor de periode 2020-2021. Bovengenoemde kosten voorzien in de aanpak van het openbare gebied. Daarnaast vindt verdere uitwerking plaats van de (deel) projecten genoemd onder 2, 4, 6, 7 en 8.

Samenvatting kosten uitvoering:
* Boombeschermers € 10.000,--
* Aanpassing gemeentekavel en openbare ruimte Zeestraat € 10.000,--
* Cortenstalen bakken incl. beplanting en onderhoud € 55.000,--
* Aantrekkelijke winkelstraten € 150.000,--
* Inhuur projectondersteuning/externen € 100.000,--
> Totaal: € 325.000,--
> Dekking: Algemene Reserve € 325.000,-

Het Raadsvoorstel 'aanvraag krediet van € 325.000,- voor verdere uitvoering Centrumvisie Noordwijkerhout' zal behandeld gaan worden in de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober.

Foto's BON.