Datum: 29-10-2020 - 08:21
   
17
sep
'20
Fractie CDA stelt vragen aan college over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg) in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Onveilige kruising Leidsevaart en N443 ('s-Gravendamseweg).

CDA-fractie: Het is geen nieuw verhaal: de kruising Leidsevaart met de N443 ('s-Gravendamseweg) bij Piet Gijs zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Het is voor fietsers en voor automobilisten erg onoverzichtelijk. Automobilisten zien fietsers niet aankomen en blokkeren soms het fietspad. Fietsers zien ook auto’s niet aankomen en dit zorgt dus voor onveilige situaties....

Deze situatie is al vaak besproken en ook al vaak aangekaart bij de provincie, helaas zonder resultaat. In 2018 heeft het CDA tijdens een onderzoek over verkeersonveilige situaties deze plek ook aangekaart. Wij beseffen dat de oplossing niet simpel is maar hebben toch een aantal vragen over deze situatie. Ook hebben wij een aantal vragen over de verkeerssituatie op de Leidsevaart tussen Piet Gijs en Noordwijk en deze zijn onlangs door het college van B&W van de gemeente Noordwijk beantwoordt.

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van het rapport van het CDA met verkeersonveilige situaties uit 2018?

Antwoord:
ja, het college is op de hoogte van dit rapport met verkeerssituaties uit 2018.

Vraag 2.
Kan het college aangeven of er contact is geweest met de provincie Zuid-Holland over de kruising Leidsevaart en N443? Zo ja, wat heeft de provincie aangegeven? Zo nee, wil het college dit dan alsnog z.s.m. doen?

Antwoord:
In 2018 is als reactie op het rapport aan de gemeenteraad gemeld dat de provincie Zuid- Holland verantwoordelijk is voor deze verkeerssituatie. Op verzoek van de voormalige gemeente Noordwijkerhout is in 2017 door de provincie onderzocht of een verkeersregelinstallatie (stoplicht) op dit kruispunt een oplossing kan bieden.

De provincie heeft destijds geconcludeerd dat dit onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Voorts wordt bij de provincie Zuid-Holland gewerkt met een nieuwe trajectstudie van de N443 in het kader van groot onderhoud. Dit onderhoud staat gepland in 2022. Vanuit de gemeente wordt aangedrongen om de situatie op en rond dit kruispunt opnieuw aan te kaarten en daar waar mogelijk tijdens dit groot onderhoud te verbeteren.

Vraag 3.
Is er binnen de gemeente nagedacht over een mogelijke oplossing? En is er een mogelijke oplossing gevonden?

Antwoord:
In de Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland wordt met betrokken gemeenten en Holland Rijnland gewerkt aan een nieuwe verkeersvisie. Het verbeteren van oost-west verbindingen in de Duin- en Bollenstreek voor autoverkeer wordt in deze nieuwe visie onderzocht. Vanuit de gemeente Noordwijk wordt tijdens deze verkeersvisie ingezet op een structuuroplossing voor het kruispunt Piet-Gijzenbrug

Vraag 4.
Het eerste stuk van de Leidsevaart vanaf Piet Gijs richting Noordwijk is een 30 kilometer zone. Toch horen wij vaak klachten over automobilisten die veel te snel rijden. Zijn er maatregelen te nemen om het verkeer hier te remmen, bijvoorbeeld door middel van drempels?

Antwoord:
De woningen op dit deel van de Leidsevaart staan zeer dicht op de rijbaan. Het aanbrengen van verkeersdrempels leidt tot trillingen in woningen en wordt daarom niet geadviseerd. Het tijdelijk plaatsen van een snelheidsmeter attendeert weggebruikers op hun snelheid. Wij nemen de Leidsevaart op in de planning voor het plaatsen van deze snelheidsmeter. 

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk