Datum: 28-09-2020 - 23:50
17
sep
'20
College stelt subsidiebeleidsregels Sociaal cultureel welzijnswerk en Wijkverenigingen 2021 vast voor Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College stelt subsidiebeleidsregels Sociaal cultureel welzijnswerk en Wijkverenigingen 2021 vast.

Op 14 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020 (ASV) vastgesteld. Met de vaststelling is invulling gegeven aan een geldende, eensluidende subsidieverordening voor de voormalige gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk. De ASV geeft algemene juridische kaders waaraan voldaan moet worden om in aanmerking...

te kunnen komen voor gemeentelijke subsidie. Omdat het nagenoeg onmogelijk is om alle specifieke beleidsvelden in de ASV2O2O zelf op te nemen kan op basis van artikel 3 ASV elk (in artikel 2 ASV2O2O benoemde) beleidskader worden uitgewerkt in een subsidiebeleidsregel. Het college heeft onlangs de subsidiebeleidsregel voor Sociaal cultureel welzijnswerk en subsidiebeleidsregel voor Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021 vastgesteld.

De subsidiebeleidsregel Sociaal cultureel welzijnswerk
Met het vaststellen van de subsidiebeleidsregel sociaal cultureel welzijnswerk gemeente Noordwijk 2021 is één uniforme uitvoering van het sociaal cultureel beleidskader voor heel de gemeente Noordwijk gerealiseerd, en daarmee voldaan aan artikel 28 Arhi. Deze subsidiebeleidsregel geeft bijzondere regels met betrekking tot het recht, het indienen van de aanvraag, de vaststelling van de hoogte van de subsidie en de wijze van subsidieberekening.

De subsidiebeleidsregel Wijkverenigingen
De subsidiebeleidsregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021 geeft invulling aan de beleidsopdracht om de onderlinge samenhang tussen inwoners in een wijk of buurt te stimuleren, versterken en te verbreden, maatschappelijke achterstanden te voorkomen dan wel te bestrijden en sociale uitsluiting te signaleren en waar het kan te voorkomen. Deze subsidiebeleidsregel geeft, aanvullend op de ASV, bijzondere regels met betrekking tot het recht, het indienen van de aanvraag, de vaststelling van de hoogte van de subsidie en de wijze van subsidieberekening.

Hiermee is bij beide subsidieregels voldaan aan de kenbaarheidseis en is het voor de subsidieaanvragers en voor derden op voorhand duidelijk aan welke specifieke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.