Datum: 23-01-2022 - 18:52

13
sep
'20
College stelt budget beschikbaar voor nieuwe jubileumsubsidie voor Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College stelt budget beschikbaar voor nieuwe jubileumsubsidie.

Op 14 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020  vastgesteld. Met de vaststelling is invulling gegeven aan een geldende, eensluidende subsidieverordening voor de voormalige gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk. Op dit moment is er in de gemeente Noordwijk nog geen eenduidig beleid...

en uitvoering met betrekking tot de afhandeling van subsidie aanvragen voor jubilea. In de praktijk betekent dit veelal dat aanvragen door het college ad hoc worden afgehandeld. Vanuit de beleidssector en vanuit het maatschappelijk achterveld is aangegeven dat er behoefte is aan een uniforme regeling zodat op voorhand duidelijk is waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Het college van B&W heeft onlangs besloten om dit verzoek te honoreren met een subsidiebeleidsregel. Deze subsidiebeleidsregel geeft invulling aan de wens om organisaties, die langjarig activiteiten organiseren die bijdragen aan een sociaal culturele, culturele, educatieve en/of sportieve beleving te waarderen met een jubileumsubsidie. De subsidie is geen gift maar wordt verstrekt voor activiteiten die de jubilerende organisatie ten behoeve van het betreffende jubileum organiseert.

De kosten worden gedekt vanuit de post onvoorzien incidenteel 2021 waarbij het college uitgaat van een financieringsbehoefte van € 5.000 voor 2021. Deze post zal worden verwerkt in de voorjaarsnota 2021. Het gaat om een nieuwe regeling. Daarom heeft het college opdracht gegeven om deze regeling in het eerste kwartaal van 2022 te evalueren. De bereikte resultaten zullen dienen als basis voor een eventueel vervolg in 2022 en verder.