Datum: 23-09-2020 - 12:30
13
sep
'20
College beantwoordt vragen Lijst Salman over: strandbezoekers zorgen voor enorme drukte, parkeeroverlast én risicovolle situaties in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen Lijst Salman over: strandbezoekers zorgen voor enorme drukte, parkeeroverlast én risicovolle situaties.

De fractie van PUUR stelde al eerder vragen en zijn onlangs beantwoordt, maar ook Lijst Salman had ook vragen aan het college over dit onderwerp. Fractie Lijst Salman: Afgelopen weekend was er wederom topdrukte in ons mooie stranddorp Noordwijk. De combinatie van het zeer mooie weer, de toeloop van zoveel toeristen uit eigen land die niet op vakantie...

gaan naar het buitenland en vooral veel meer Duitse en Belgische toeristen (blijkbaar ervaren zij dat de coronaregels in Nederland niet zo streng worden gehanteerd!) maakte dat er soms regels, normen en wetten met voeten werden getreden. Op basis van door fractieleden van Lijst Salman Noordwijk geconstateerde bevindingen en gesprekken met inwoners stelden wij op 10 augustus navolgende schriftelijke vragen aan het College van B&W en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vraag 1
Is de gemeente Noordwijk nog voornemens om maatregelen te nemen en een ontmoedigingsstrategie te bedenken om in de toekomst (zeer risicovolle) situaties voor te zijn?

Antwoord:
Zoals in de inleiding tot de vragen terecht wordt gesteld, was er sprake van een bijzondere samenloop van omstandigheden. Door de coronacrisis lopen zaken anders dan we gewend zijn. De inrichting van de openbare ruimte is niet berekend op die plotselinge verandering van de maatschappelijke werkelijkheid.

Op dit moment is het niet mogelijk een voorspelling te doen over de stand van zaken over bijvoorbeeld een halfjaar. Die onwetendheid maakt het bijzonder lastig om nu reeds maatregelen te treffen voor de toekomst. Overigens herkennen wij ons niet in de terminologie uit de vraagstelling: naar onze mening is er geen sprake geweest van zeer risicovolle situaties.

Vraag 2
Er is zaterdag 8 augustus 2020 op vele plaatsen te pas en te onpas geparkeerd, zoals in Natura-2000-gebied (onder de Noordwijkers beter bekend als de oude trimbaan) en in woonwijken, mn het Duinpark (nu eens minder last in de Zuid door genomen maatregelen). Is er op 8 augustus verbaliserend opgetreden (op zondag 9 augustus in ieder geval wel zoals door ons geconstateerd)?

Antwoord:
Terecht wordt opgemerkt dat er in De Zuid minder parkeeroverlast is geweest als gevolg van genomen maatregelen. De afgeremde druk op De Zuid heeft echter wel gezorgd voor een toegenomen druk elders in het dorp (waterbed-effect). Ook wij zijn verrast door het plotselinge parkeren op de oude trimbaan.

Dat was nog niet eerder voorgekomen. Direct na constatering zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen (het pad is met hekken dicht gezet). Er is (ook) op 8 augustus verbaliserend opgetreden: er zijn die dag in totaal 66 parkeerboetes uitgeschreven door de BOA's.

Vraag 3
Inwoners van het Duinpark hebben (opnieuw) hevige overlast ervaren door naar parkeerplaatsen zoekende toeristen, waarbij er voor hen zelf nog nauwelijks tot geen parkeerplaatsen beschikbaar waren en verkeer letterlijk door de woonwijk heen scheurde. Bent u hier bekend mee en voornemens naar de toekomst toe maatregelen te nemen?

Inwoners hebben hun beklag gedaan maar voelen zich niet gehoord. Eerder nog werd het als ‘zeurpieten’ afgedaan door de reacties hierop van de ambtenarij. Bent u hiervan op de hoogte en hoe bent u van plan inwoners te laten blijken hun klachten wel serieus te nemen voor de toekomst?

Antwoord:
Zoals door u is gesteld en door ons is bevestigd, was er in het weekend van 8 en 9 augustus sprake van een uitzonderlijke situatie: er was sprake van een zeer hoge parkeerdruk. De reguliere parkeerterreinen en parkeerplaatsen in het toeristisch kerngebied waren op een gegeven moment vol en dan is het niet verwonderlijk dat bezoekers op zoek gaan naar parkeerplaatsen in de aangrenzende gebieden.

Het bleef daarbij uiteraard niet beperkt tot het Duinpark. Ook de andere 5 wijken in (vooral) Noordwijk aan Zee hebben in die situatie last van parkeerplaatsen zoekend verkeer. Het is ons bekend dat bewoners daarover hebben geklaagd. Klachten worden altijd serieus genomen. Helaas is er niet voor elk ongerief een oplossing voorhanden. Het niet (direct) kunnen oplossen van een gemelde overlastsituatie betekent echter niet dat de klacht niet serieus genomen zou worden.

Vraag 4
Waarom is zondag 9 augustus het strand niet (gedeeltelijk) afgesloten of is er een telling gedaan door de aanwezige BOA(‘s) tot een maximaal toelaatbaar aantal bezoekers m.b.t. de veiligheid in relatie tot de drukte en Corona?

Antwoord:
De situatie op het strand (en elders in het dorp) is continu in de gaten gehouden. Hoewel het op het strand relatief druk was, werden de onderlinge afstanden redelijk nageleefd. Vanuit corona-oogpunt was er dan ook geen reden om in te grijpen. Er is daarbij geen telling gedaan.

Een telling heeft slechts zin indien (vooraf) een getalsmatige grens zou zijn bepaald. In dit geval was echter niet het aantal op het strand aanwezige personen bepalend, maar het gedrag van die personen (met name voor wat betreft het houden van onderlinge afstand).

Vraag 5
Zondag 9 augustus hebben meerdere gemeenten de toegangswegen afgesloten. Waarom heeft Noordwijk dit niet gedaan? Wanneer is het signaal voor de burgemeester om te gaan afsluiten?

Antwoord:
Als het afsluiten van wegen wordt ingezet als coronamaatregel, dan is uitsluitend de voorzitter van de Veiligheidsregio daartoe bevoegd. Op 9 augustus heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio geen gebruik gemaakt van die bevoegdheid tot het afsluiten van de toegangswegen naar Noordwijk.

De drukte op de Noordwijkse stranden was niet zodanig, dat het vanuit corona-oogpunt onverantwoord was om nog meer mensen op het strand toe te laten. Het was vooral de parkeerdruk die (te) hoog werd. Er is daarom vooral ingezet op de boodschap: "Kom niet met de auto naar Noordwijk". Die boodschap is via sociale media, via publicatieborden etc. naar buiten gebracht.

Bij een eventuele afsluiting van de toegangswegen naar het strand zou rekening moeten worden gehouden met het bekende waterbed -effect: verkoeling zoekende mensen zouden dan uitwijken naar bijvoorbeeld het Oosterduinse meer of naar buurgemeenten, waardoor juist daar weer (extra) problemen zouden ontstaan. Het is mede vanwege die noodzakelijke regionale afstemming dat de bevoegdheid tot het afsluiten van wegen in verband met corona is belegd bij de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Vraag 6
Reddingsbrigade Nederland heeft hulp gevraagd voor handhaving op het strand. De lifeguards hebben deze bevoegdheid niet en kunnen enkel adviseren, waarbij de adviezen veelvuldig in de wind geslagen worden. Dit weekend was de volledige alarmploeg aanwezig en alle beschikbare lifeguards. Kunnen zij geen verdere bevoegdheid, eventueel na gepaste bijscholing, krijgen op deze bijzondere momenten? Mensen gaan nu nadat de lifeguards hen gewaarschuwd hebben toch de zee in!

Antwoord:
Handhavende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de overheid. De Reddingsbrigade is geen overheidsinstantie en werkt grotendeels met vrijwilligers. De lifeguards hebben inderdaad geen bevoegdheid tot het geven van dwingende aanwijzingen of tot handhavend optreden. Zij kunnen "slechts" dringende adviezen geven. De gemeente heeft geen mogelijkheden om daarin verandering aan te brengen.

Vraag 7
Waarom ontruimt de gemeente Noordwijk het strand niet bij teveel drukte en bij een uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld in geval van combinatie rode vlag/ extreme stroming, drukte en Corona)? (zie nieuwsitem Blik Op Noordwijk)

Antwoord:
Los van de vraag hoe een dergelijke ontruiming praktisch gerealiseerd zou kunnen worden is het van belang te analyseren in welke situatie een ontruiming daadwerkelijk gewenst dan wel noodzakelijk zou zijn. Als het gaat om een situatie waarbij de rode vlag wordt gehesen, er een sterke stroming is en/of er actieve muien zijn, moet er rekening mee worden gehouden dat het overgrote deel van de strandbezoekers zich wél houdt aan de adviezen van o.a. de Reddingsbrigade.

Die goedwillende strandbezoekers zouden de dupe worden van een aantal eigenwijze strandbezoekers. Dat achten wij niet redelijk. Bij zeer grote drukte of in een situatie dat het voor de strandbezoekers niet mogelijk is om de vereiste onderlinge afstand te houden, zou het ontruimen van het strand een averechts effect hebben.

Bij een ontruiming zouden immers grote aantallen bezoekers tegelijkertijd gebruik moeten maken van de strandafritten, zodat op die plaatsen de drukte nog veel groter wordt en bijvoorbeeld het houden van afstand onmogelijk zou zijn. Ook het (bijna) gelijktijdige en geforceerde vertrek van alle auto's zou hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verkeerschaos.

Vraag 8
Hoe wil het college de veiligheid van de mensen garanderen ? Op sommige momenten zou een ambulance de plek van het incident niet of nauwelijks kunnen bereiken en nu was er soms zelfs geen ambulance hulpdienst voor handen.

Antwoord:
Tijdens drukte is het juist de bereikbaarheid voor hulpdiensten waar continu aandacht aan wordt besteed. De inzet van verkeersregelaars, verkeerscoaches, politie, parkeerbeheer, gemeentelijke toezichthouders en BOA's is grotendeels gericht op het voorkomen en (voor zover mogelijk) wegnemen van doorgang belemmerend parkeren.

Het is echter een feit dat er zich, ondanks alle inspanningen, situaties kunnen voordoen waarbij een bepaalde locatie lastig of niet te bereiken is. Dat is helaas niet geheel te voorkomen. U mag er echter op vertrouwen dat alle inspanningen erop gericht zijn onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Vraag 9
Gaat de gemeente Noordwijk maatregelen treffen voor de aankomende hete dagen en/ of weken? Dit vanwege de te grote druk op en veel te grote last voor de hulpverlening.

Antwoord:
Er werden en worden door de gemeente maatregelen getroffen die nodig worden geacht bij het reguleren van drukte in het dorp. De aard van die maatregelen hangt af van de zich voordoende situatie.

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Noordwijk