Datum: 21-03-2023 - 12:35
12
sep
'20
College beantwoordt vraag Lijst Salman over: Ventilatiesystemen en de luchtkwaliteit in de klaslokalen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vraag Lijst Salman over: Ventilatiesystemen en de luchtkwaliteit in de klaslokalen.

De fractie van Lijst Salman Noordwijk maakt zich zorgen over de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes op scholen, o.a. via ventilatiesystemen, én de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Er wordt nu onderzoek gedaan door de TU Delft naar hoeveel frisse lucht je nodig hebt om coronavirussen te verdunnen. Op extra ventilatie vanwege Covid-19-virussen zijn de scholen überhaupt niet berekend...

Het lijkt erop dat je dan iedere vier minuten het lokaal met buitenlucht ververst moet hebben. De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vraag voor het College van B&W en deze is door hen onlangs beantwoordt.

Vraag 1.
Kunnen wij er van uit gaan dat het college bereid is om in samenwerking en overleg met de schoolbesturen, voordat de vakantieperiode voorbij is of tot uiterlijk 10 dagen nadat de scholen begonnen zijn, een mededeling te doen hoe het gesteld is met de ventilatiesystemen op de scholen in de gemeente Noordwijk? Velen maken zich nu zorgen, en misschien onterecht of niet. 

Antwoord:
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de eigen schoolgebouwen. Dit geldt ook nu er aanwijzingen zijn dat de ventilatiesystemen mogelijk bijdragen aan het verspreiden van het Covid -19 virus.

Het ministerie
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de schoolbesturen rechtstreeks over praktische zaken die van belang kunnen zijn bij het begin van het schooljaar en het omgaan met de coronamaatregelen. Een specifiek onderwerp daarbij is de ventilatie in de schoolgebouwen. 

Uit adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt echter dat er op dit moment (augustus 2020) geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar schoolgebouwen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).

Om de schoolbesturen te ondersteunen bij het op orde brengen van alle ventilatiesystemen, heeft minister Slob per direct het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht.

Ambitieplan
Het ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober 2020 elke school, inclusief het onderwijspersoneel en de leerlingen, weet waar de school aan toe is. Het ambitieplan betekent voor de scholen het volgende:

- alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen;

- als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contract opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hierover;

- alle scholen communiceren voor 1 oktober aanstaande aan hun onderwijspersoneel en leerlingen wat de stand van zaken is. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het landelijk beeld.

Noordwijk
De schoolbesturen in Noordwijk zal worden gevraagd om de informatie aan de sectorraad ook te delen met de gemeente. Op die manier is er ook lokaal een beeld over de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen. Wanneer deze informatie beschikbaar is, zal deze aan uw raad worden toegezonden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk