Datum: 23-09-2020 - 11:49
11
sep
'20
College beantwoordt vragen NZLokaal over: Japanse Duizendknoop op het Bavo-terrein in Noordwijkerhout.
Geschreven door NZLokaal

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Japanse Duizendknoop op het Bavo-terrein.

Op het Bavo-terrein (Landgoed in den Houte) is begonnen met het bouwrijp maken op een locatie waar zeer veel Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) staat. Voor deze locatie heeft de fractie van NZLokaal al meerdere jaren bij het college aandacht gevraagd. De Japanse Duizendknoop is een woekeraar met een enorme groeikracht die grote schade kan veroorzaken aan...

verhardingen, rioleringen en funderingen. De soort staat erom bekend staat dat deze alleen permanent verwijderd kan worden als alle wortels worden verwijderd en afgevoerd naar een gecertificeerd afvalbedrijf. Maaien of hakselen en niet afvoeren zorgt alleen maar voor verdere verspreiding van deze 'horrorplant'. Deze en andere informatie kunt u o.a. vinden op de website van stichting Probos: https://bestrijdingduizendknoop.nl/bestrijding/.

Wij hebben geconstateerd dat de planten van de Japanse Duizendknoop op het Bavo-terrein gesnoeid zijn. Ze lijken bovengronds verwijderd door middel van hakselen. Verder hebben wij op deze plek geen andere ruimingswerkzaamheden, zoals afgraven, waargenomen. Sterker nog: het lijkt erop alsof de ondergrondse plantenresten gewoon worden afgedekt met zand. Voorts ziet het ernaar uit dat het bouwrijp maken gewoon doorgang vindt.

Over het verwijderen van de Japanse Duizendknoop heeft NZLokaal de volgende vragen gesteld en deze zijn onlangs door het college van B&W van de gemeente Noordwijk beantwoordt:

Vraag 1.
Kan de grondeigenaar aantonen hoe en waar de gemaaide en/of gehakselde planten naartoe zijn afgevoerd?

Antwoord:
De huidige eigenaar van de grond is de ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v. Zij hebben de grond verworven van de twee zorginstellingen. Novaform-Trebbe b.v. zegt dat zij door de verkopende partijen niet op de hoogte te zijn gesteld van de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. In het kader van het bouwrijp maken van het gebied is de bovengrond geschoond van groen. Het groen is hierbij niet afgevoerd en ligt op het oorspronkelijke maaiveld.

Vraag 2.
Heeft het college van tevoren afspraken gemaakt met de grondeigenaar over het verwijderen en afvoeren van exoten zoals de Japanse Duizendknoop?

Antwoord:
De locatie waarop de Japanse duizendknoop groeide is gedeeld met de toenmalige grondeigenaar Rivierduinen en met de beheerder van deze instelling zijn afspraken gemaakt hoe te handelen. Ook zou deze de beoogde grondeigenaar hiervan in kennis stellen. Dit is voor zo ver nagegaan kan worden niet gebeurd.

Vraag 3.
Controleert het college dat de Japanse Duizendknoop op correcte wijze wordt verwijderd en afgevoerd, en zo ja: hoe?

Antwoord:
Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt dat in aanwezigheid van toezichthouders groen het onkruid wordt weggegraven en afgevoerd naar een gecertificeerd composteer verwerker. Een andere mogelijkheid die in Nederland wordt toegepast is het verstikken van de plant. Op de locatie van het onkruid wordt dan een folie aangebracht, waarmee wordt verhinderd dat het onkruid weer opkomt. Naderhand zal inspectie plaatsvinden of de plant definitief is verdwenen opdat deze geen schade meer kan aanrichten in het toekomstig openbare gebied.

Vraag 4.
Is de locatie waar de Japanse Duizendknoop staat/stond gemarkeerd, inclusief een buffer van minimaal 4 meter, en heeft of krijgt het college van de grondeigenaar de garantie dat deze grond vrij is van Japanse Duizendknoop voordat deze grond aan de gemeente wordt over gedragen?

Antwoord:
De huidige eigenaar is nu ook in kennis gesteld van de locatie waarop deze exoot groeit. Deze locatie wordt vrij gegraven tot het oorspronkelijke maaiveld. Vervolgens zal de plant de gelegenheid krijgen zich weer te ontwikkelen. De aannemer heeft aangegeven dat ze daarna de plant met een flinke marge zullen ontgraven en afvoeren naar een gecertificeerd composteerbedrijf.

Een andere mogelijkheid is dat het onkruid wordt verstikt. De gemeente zal hierop toezien. Vanuit beheer zal sterk gelet worden op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Wanneer bij de overdracht nog tekenen van een actieve plant aanwezig zijn, zal het perceel niet in beheer worden genomen en zal de eigenaar deze dus eerst moeten bestrijden.

Vraag 5.
Als dit niet het geval is, is het college zich ervan bewust dat er dan niet opgeruimde exoten kunnen staan op gemeentegrond, dat het dan nog moeilijker dus kostbaarder wordt om deze te verwijderen, en dat de rekening hiervoor door de gemeente, dus door onze inwoners, moet worden betaald? Of heeft het college de mogelijkheid om de schade door de plant en de kosten van het verwijderen te verhalen op de huidige grondeigenaar?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 4

Vraag 6.
Ook elders in de gemeente duiken ongewenste exoten, zoals de Japanse Duizendknoop, op. Zijn er afspraken gemaakt met de grondeigenaren om het aan het college te melden als er ongewenste exoten op bouwlocaties worden aangetroffen, en welke procedure wordt er dan gevolgd om verwijdering van de exoten te garanderen?

Antwoord:
Er zijn geen afspraken gemaakt met grondeigenaren over het melden van ongewenste exoten. Indien een exoot wordt geconstateerd, zal met de grondeigenaar besproken worden hoe deze het beste verwijderd kan worden. Wordt hier niet aan voldaan dan heeft dat als consequentie dat de gemeente het openbare gebied niet zal overnemen aangezien in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is opgenomen dat de grond vrij moet zijn van wortelonkruiden.

Vraag 7.
Wat is het algemene beleid van het college waar het gaat om ongewenste exoten in de openbare ruimte en op gronden van particulieren?

Antwoord:
Er is op dit moment geen officieel beleid. In het nieuwe beheerplan zal opgenomen worden dat de bestrijding voor de Japanse duizendknoop plaatsvindt conform de richtlijnen van PROBOS. Wanneer er aangrenzend aan gemeentegrond een plant wordt geconstateerd, wordt de eigenaar hiervan op de hoogte gesteld. Naast uitleg over de plant en de risico's zal de eigenaar ook worden geïnformeerd over de juiste wijze waarop de plant kan worden verwijderd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto's PR.