Datum: 29-09-2020 - 00:31
04
sep
'20
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan de burgemeester over: beleidsregel coffeeshopbeleid. (uitslag poll 'ja of nee coffeeshop')
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen aan burgemeester: Coffeeshopbeleid geen agendapunt in RTG.

Op 12 juni 2020 werd door de fractie van Bruisend Noordwijk vragen gesteld aan de burgemeester inzake het huidige coffeeshopbeleid. De beantwoording daarvan op 28 juli 2020 laat evenwel onverlet, dat er nog een aantal zaken voor Bruisend Noordwijk onduidelijk zijn gebleven. Als gevolg hiervan heeft de fractie nog een aantal vervolgvragen aan de burgemeester...

Daarbij wil de fractie van Bruisend Noordwijk met name nog wat inzoomen op het huidige nulbeleid en de daaraan voorafgaande besluitvorming in het Regionaal College van 1997. Een andere optie zou zijn geweest het voeren van een mondeling gesprek, waarbij de voorkeur van de fractie uitging naar behandeling in een ronde tafelgesprek (RTG).

Het verzoek van Bruisend Noordwijk werd daartoe afgewezen door de agendacommissie met de mededeling, dat er op die wijze mogelijk verwachtingen gewekt zouden kunnen worden bij het publiek. Gezien de wens van Bruisend Noordwijk tot openheid en transparantie bij het verkrijgen van voldoende informatie ziet de fractie nu geen andere mogelijkheid dan het stellen van aanvullende schriftelijke vragen.

De aanvullende vragen zijn de volgende:

Vraag 1.
Bent u bekend met de getalsmatige onderbouwing van het in het Regionaal College in 1997 vastgesteld Kaderbeleid Coffeeshops?

Vraag 2.
Bent u bekend met het rapport “Coffeeshops in Nederland 2018”, waarbij in opdracht van het WODC een monitor is uitgevoerd onder de Nederlandse gemeenten naar het aantal coffeeshops en het lokale coffeeshopbeleid?

Vraag 3.
Bent u ermee bekend, dat eind 2018 de coffeeshopdichtheid (gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop) 33.489 bedroeg?

Vraag 4.
Op grond van welke gegevens bent u tot de conclusie gekomen, dat er onvoldoende draagvlak zou zijn gebleken om te komen tot een herziening van het huidige coffeeshopbeleid in Noordwijk?

Vraag 5.
Hoe interpreteert u daarbij zowel de landelijke spreidingsnorm als de uitslag van de door Bruisend Noordwijk georganiseerde Poll, waarbij 56% van het aantal stemmers instemden met de komst van een coffeeshop?

Vraag 6.
Bent u bereid op basis van bovengenoemd getalsmatige onderbouwing en voortschrijdend inzicht te komen tot een heroverweging van het huidige nulbeleid?

Vraag 7.
Zo neen, bent u bereid om binnen het Regionaal College te komen tot een heroverweging, althans bespreking van de spreidingsnormen op basis van de meest recente gegevens voor wat betreft de omvang van gemeentes in de Duin- en Bollenstreek?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk.