Datum: 02-10-2023 - 10:57
04
sep
'20
College beantwoordt vragen fractie PUUR: gevolgen grote toestroom strandbezoekers in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door PUUR
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fractie PUUR over: gevolgen grote toestroom strandbezoekers.

Op 10 augustus heeft de fractie van PUUR schriftelijke vragen aan het college gesteld inzake gevolgen grote toestroom strandbezoekers. Het college heeft onlangs de beantwoording daarvan gedaan.
Fractie PUUR: In het afgelopen weekend is Noordwijk bezocht door veel, gezien de weersvoorspelling te verwachten strandbezoekers. Zoals wij begrijpen van inwoners...

heeft dit helaas ook overlast met zich meegebracht zoals onveilige en ongewenste situaties. Deze voorspelde topdrukte leidde tot situaties als parkeren op onveilige plekken waardoor doorgang van hulpdiensten werd belemmerd parkeren in natura 2000 gebieden, toename zwerfafval, onveilige situaties op het strand en in zee (zie nieuwsitem Blik Op Noordwijk), tekort aan sanitaire voorzieningen met als gevolg wildplassen e.d.

Vragen fractie PUUR:

Vraag 1.
Welke voorbereidingen heeft het college getroffen om deze ongewenste en onveilige situaties te voorkomen?

Antwoord:
Onze badplaats Noordwijk maakt jaarlijks enkele momenten van topdrukte mee. Wat dit jaar anders maakt, is corona. Niet alleen blijven de coronamaatregelen onverminderd van kracht, ook vieren dit jaar meer Nederlanders vakantie in eigen land en vinden meer toeristen uit buurlanden de weg naar de Noordwijkse kust. Dit alles maakte het een unieke situatie, zeker de dagen waarin er sprake is geweest van een hittegolf.

Gedurende deze dagen hebben verschillende werkdisciplines nauw met elkaar samengewerkt en zijn verschillende voorbereidingen getroffen. De voorbereidingen waren onder andere het inzetten van parkeer- en verkeersbegeleiding (voor auto en fiets) om de doorstroming en de doorgang voor hulpdiensten te garanderen.

Ook is intensief gebruik gemaakt van het Dynamische Reistijd Informatie Systeem (DRIS) langs provinciale wegen (in goede samenwerking met Provincie Zuid-Holland), tekstwagens en ons Parkeer Route Informatie Systeem (PRlS) om verkeersstromen te monitoren en te verwijzen naar de parkeerlocaties en de Beach Shuttle.

Vanwege de enorme toeloop is alleen gehandhaafd op onveilige situaties en de nadruk gelegd op gastheerschap en veiligheid/bereikbaarheid hutpdiensten. Hinderlijke voertuigen zijn weggesleept. Ook naar aanleiding van meldingen over (parkeer)overlast zijn bepaalde maatregelen genomen, waaronder het voorkomen van het rijden van auto's over fiets- en voetpaden om te kunnen parkeren in Natura 2000-gebieden. Communicatie was 24x7 aangehaakt. Ook in de weekenden.

Er is steeds overlegd en bepaald waaraan behoefte was en welke berichtgeving nodig was. Daar waar dat nodig is geweest, zijn deze communicatie-acties uitgezet om de aanpak bekend te maken. Deze werden uitgevoerd op met name de sociale media (Facebook en Twitter). De gemeente mikte daarbij op netwerkeffecten, door bijvoorbeeld het 'doorzetten' van een tweet door partnerorganisatie Noordwijk Marketing, Politie Noordwijk of, en dat was zeer opvallend, veel inwoners.

Steeds is gevraagd om concrete foto's om Facebookberichten dan wel tweets te ondersteunen met echt beeld. De berichten van de gemeente op de sociale media werden opgepikt door de lokale media en door hun in een breder kader geplaatst. Daarnaast is er door de gemeente veelvuldig gesproken met de pers. Tevens is in overleg met de horeca door hotels aan Duits en Engels sprekende verblijfstoeristen de Nederlandse coronaregels in een leaflet meegegeven.

Vraag 2.
Heeft u daarbij gehandeld volgens een voorbereid scenario, welk scenario was dit en heeft het voldaan aan uw verwachtingen of heeft u gehandeld volgens het ‘we-zien-wel-scenario’?

Antwoord:
Er is gehandeld volgens een van te voren bepaald scenario waarbij werd uitgegaan van de weersvoorspelling, de eerder gedane ervaringen en data uit het PRIS. Door de inzet van het PRIS is dit seizoen het zoekverkeer en de verkeerscongestie verminderd. Ook is en wordt een evenwichtiger gebruik van de verschillende parkeerlocaties bewerkstelligd. Dit geschiedt door het leveren van actuele en betrouwbare informatie aan de potentiële parkeerders. 

Uniek is dat de bezetting van de parkeerplaatsen wordt gemeten via parkeersensoren in het wegdek. Daardoor ontstaat er voor zowel de parkeerlocaties als het straatparkeren inzicht in de actuele bezetting. Al deze actuele en historische data is voor ons de basis om de juiste acties en scenario's te bepalen voor het dynamisch verkeersmanagement. Indien gewenst geven we graag uitleg aan uw raad over het PRIS en de bijbehorende software welke ons inzicht biedt in de actuele verkeer- en parkeersituatie in Noordwijk. 

Daarnaast liggen diverse scenario's klaar voor de drukte in winkelstraten, strand, boulevards, bos en duinen. Tevens is er een scenario vanuit de Veiligheidsregio Midden Holland voor crowdmanagement stranden of recreatiegebieden. De maatregelen zijn gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers.

De basis is communicatie (social media, DRIP's van de provincie, tekstkarren, PRIS), ontmoedigen, monitoren, aanspreken, adviseren (blijf weg/ga terug) beheersen/verdunnen, verbieden. De toeloop van bezoekers op aantrekkelijke plaatsen (hotspots) werd uitgebreid gemonitord door boa's, toezichthouders, verkeersbegeleiders en politie.

Vraag 3.
Antwoord: Zie beantwoording vraag 2.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders.