Datum: 24-09-2020 - 19:57
01
sep
'20
Spoedzoekers Woningmarkt en St. Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk geven reactie op concept Woonvisie 2020.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Spoedzoekers Woningmarkt en St. Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk geven reactie op concept Woonvisie 2020.

De gemeenteraad heeft dinsdag 30 juni 2020 in de raadsvergadering (klik hier om terug te luisteren bij punt 5e) besloten de concept Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vrij te geven voor inspraak. De inspraakperiode zou in eerste instantie tot 11 augustus zijn, maar werd in verband met de zomervakantie verlengd tot 1 september 2020...

Deze verlenging heeft verder geen invloed op de planning van het bestuurlijke proces en vaststelling van de definitieve Woonvisie in de gemeenteraad.

De Faceboekpagina Spoedzoekers woningmarkt Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk (reactie 1) en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (reactie 2) hebben een inspraakreactie gegeven op de concept Woonvisie 2020 en beide reacties kunt u hier op BON lezen.

Reactie 1:

Betreft: Inspraakreactie Woonvisie 2020


Geacht college,

Door spoedzoekers terloops te noemen in de woonvisie 2020, wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de absoluut schrijnende situatie waar inwoners van de gemeente Noordwijk met een zeer urgente vraag naar woonruimte zich in bevinden. Deze problematiek en deze inwoners verdienen daarom een apart hoofdstuk in de woonvisie 2020.

- Het is vaak niet mogelijk en onwenselijk om op het eigen sociale netwerk te moeten terugvallen voor tijdelijke woonruimte.
- Aangezien deze inwoners veel hulp nodig hebben, vanuit het eigen sociale netwerk (anders dan terugvallen op tijdelijke woonruimte), is een woning binnen de gemeentegrenzen aan te bevelen.
- Om te voorkomen dat deze inwoners en/of hun kinderen niet op eigen school en vereniging kunnen blijven. En aan andere bestaande sociale netwerken kunnen blijven deelnemen is een woning binnen de gemeentegrenzen aan te bevelen.
- Kinderen zijn extra kwetsbaar in het geval van de urgente woonvraag, de onzekerheid van het niet weten waar zij gaan wonen drukt zwaar op deze jonge schouders. Zij hebben baat bij stabiliteit van de eigen omgeving, bestaande sociale netwerk en daarom is een woning binnen de gemeentegrenzen aan te bevelen

Omdat het tekort aan sociale huur / koop woningen, als mede in het middensegment, in de gemeente Noordwijk en ook zo benoemd in de woonvisie, verdiend het om de ambitie zo hoog mogelijk in te zetten.

- In de woonvisie wordt het praktisch moeilijk haalbaar genoemd om 30% aan sociale nieuwbouw te realiseren. Omdat het moeilijk haalbaar is, is geen reden om geen hoger doel na te streven. Praktisch moeilijk haalbaar, geeft niet aan dat het onhaalbaar is. Daarom stellen wij voor het percentage van sociale huur / koop woningen te verhogen naar minimaal 40%. Deze minimale 40% is nodig om een om inhaalslag te kunnen maken, om het bestaande tekort in te kunnen lopen. Zodat uiteindelijk een evenwicht bereikt kan worden van 30% sociale woningbouw in de gemeente Noordwijk.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
Charlotte Meiland & Cindy van Wieringen.
Faceboekpagina Spoedzoekers woningmarkt Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk

Reactie 2: 

Geacht college,

Onderstaand vindt u onze beknopte reactie op uw Concept Woonvisie 2020-2030.

De Woonvisie is helder van opzet en toont een grote ambitie met de genoemde 2 prioriteiten en 4 belangrijke opgaven. Deze sluiten aan bij de wensen en noden van onze achterban van huurders en woningzoekenden in Noordwijkerhout en De Zilk.

Wij zijn het eens met uw inzet voor:
- meer nieuwbouw(met een accent op de lokale woningbehoefte).

Om deze ambitie te kunnen realiseren achten wij het dringend noodzakelijk dat u Padua nog in het lopende kalenderjaar zicht verschaft op concrete bouwlocaties voor Noordwijkerhout en De Zilk. Wij zijn zeer bezorgd over het ontbreken hiervan. Het in de woonvisie genoemde gebrek aan capaciteit “op langere termijn” wekt de suggestie dat hiervoor nog voldoende tijd is. Dat is slechts schijn, want planvoorbereiding en –ontwikkeling duren lang , Padua bezit geen eigen grond en de provincie legt strikte beperkingen op.

- een passend woningaanbod voor lage en middeninkomens(met een accent op jongeren en jonge gezinnen).

Wij vragen aandacht voor het in de hand houden van de bouwkosten, zodat het bouwen van sociale huurwoningen haalbaar blijft voor de corporatie. Het doet ons genoegen dat u het wonen betaalbaar wilt houden. U wilt nader onderzoek doen naar eisen voor groen en parkeernormen. Wat betreft het groen ligt het gevaar op de loer dat bouwen mogelijk wordt gemaakt ten koste hiervan.

Een zo groen mogelijke leefomgeving is altijd al van belang geweest, maar wordt steeds belangrijker. Wij wijzen op hittestress, het opvangen van heftige regenbuien en niet in de laatste plaats het algemeen welzijn van bewoners. Kunt u concreet aangeven waar we de hoogte in kunnen, zodat het aanwezige groen zoveel mogelijk in stand blijft en wellicht zelfs uitgebreid?

- prettig thuis wonen(met een accent op toegankelijke en specifieke woonzorgvormen voor ouderen en mensen met een zorgvraag en een stimulerende en ondersteunende leefomgeving).

- klimaatneutraliteit in 2050.

De in de woonvisie genoemde verduurzamingsopgave is in toenemende mate belangrijk, zeker ook vanuit het oogpunt van voor veel huurders dringend noodzakelijke beperking van hun woonlasten. Wij verzoeken u met klem om in de warmtevisie(voorzien in 2021) concreet uit te werken hoe u de beperking van woonlasten in acht neemt.

Ten aanzien van de laatste 2 punten wijzen wij op het belang van starten met de wijkschouw voor Noordwijkerhout en De Zilk in 2020.

Wij onderschrijven de gestelde groei van de woningvoorraad met 2.375 woningen en de indicatieve verdeling over de kernen, voor Noordwijkerhout en De Zilk 55% tot 2025 en daarna 20%, resulterend in 40% van het totaal.

Opvallend is dat er voor Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee een afgesproken aantal van 600 tot 2027 te bouwen woningen is opgenomen, waar een dergelijke concrete afspraak voor Noordwijkerhout en De Zilk ontbreekt. Graag in overleg met St. Antonius van Padua alsnog opnemen. Dat maakt het beeld en het beleid evenwichtiger.

Tot slot:
Uit een recent onderzoek dat Companen in onze opdracht onder huurders heeft gehouden blijkt dat huurders graag bereid zijn om hun zegje te doen, vooral door informele participatie. Wij zien graag dat de gemeente aansluit bij deze behoefte.

In het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021(mede afhankelijk van de ontwikkelingen t.a.v. corona) willen wij weer een achterbanraadpleging houden waarin “wonen” centraal staat. Ook op andere manieren willen wij in de komende tijd het gesprek aangaan met onze achterban.

Omdat “wonen” ook voor u een belangrijk speerpunt is rekenen wij er graag op dat u op onze uitnodiging aan zult schuiven bij onze meetings. Om de ambities te verwezenlijken wordt veel verwacht van de gemeente en haar samenwerkingspartners, niet in de laatste plaats de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. U kunt daarbij rekenen op onze inzet.

Met vriendelijke groet,

Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk
J. Geerlings, voorzitter