Datum: 24-01-2021 - 02:41

21
aug
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Pact van Teylingen (o.a. GOM-woningen) in Noordwijkerhout en Bollenstreek.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen Fractie Bruisend Noordwijk over: Pact van Teylingen (o.a. GOM-woningen).

Het college heeft de vragen beantwoord van Bruisend Noordwijk. Wat is de realiteitswaarde van het beleid tot bescherming van de bollengronden en de effectiviteit daarbij van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij? De beantwoording is klip en klaar. “Wij zijn van mening dat de uitgangspunten van het Pact van Teylingen, zoals deze ook zijn overgenomen in de...

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, nog immer actueel zijn”, zo meldt het college aan de fractie van Bruisend Noordwijk die schriftelijke vragen stelde met betrekking tot de realiteitswaarde van het beleid tot bescherming van de bollengronden en de effectiviteit daarbij van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Nodig voor een duurzaam toekomstperspectief
Het college geeft ook klip en klaar aan waar die actualiteit precies zit. Namelijk het scheppen van een duurzaam toekomstperspectief voor de Duin- en Bollenstreek. “Dat betekent een keuze voor het handhaven en verbeteren van het bollencomplex waarbij ruimte wordt geboden voor toerisme en recreatie. Dit in combinatie met de versterking van het kenmerkende landschap en de verbetering van natuur- en ecologie.

Bovendien zorgt het ruimtelijk beleid van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 voor de planologische rust binnen de Greenport op basis waarvan de bollensector weer bereid is tot het doen van investeringen welke mede ten goede komen van de sector als geheel. Tevens wordt daarmee voor een groot deel projectmatige grondspeculatie voorkomen.”

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Ook de rol van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) wordt door Bruisend Noordwijk bevraagd. “Ons college is van mening dat de GOM de haar opgedragen taken naar tevredenheid uitvoert. Ons college realiseert zich daarbij wel dat het tempo van de herstructurering, waaronder het opruimen van verrommeling, in hoge mate afhankelijk is van het tijdig beschikbaar komen van locaties voor Greenportwoningen.

Zoals bekend, is het beschikbaar komen van voldoende locaties voor Greenportwoningen in hoge mate afhankelijk van de planologische medewerking van de Greenportgemeenten. Immers, GOM kan de herstructurering slechts voortvarend aanpakken indien daarvoor middelen beschikbaar komen, hoofdzakelijk afkomstig van de verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningen”.

Bereid om mee te bewegen als allen meebewegen
Nog zo’n punt waarover het college duidelijk is. “Gemeente Noordwijk zich op het standpunt stelt dat zij de door de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek planologisch beschermde bollengrond zo min mogelijk wil gebruiken voor de realisatie van grootschalige opwek van duurzame energie maar bereidt is dit standpunt los te laten wanneer ook andere partijen bereid zijn ruimtelijke restricties als gevolg van hun beleid los te laten.”

Lees ook de zeer uitvoerige beantwoording ‘Schriftelijke vragen inzake Bescherming bollengronden en de effectiviteit daarbij van de GOM’.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto PR.