Datum: 23-09-2020 - 12:07
20
aug
'20
CDA-fractie stelt vragen aan college over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2 in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie

College beantwoordt vragen CDA-fractie over: overlast van jeugd en loslopende honden, veiligheid jonge kinderen in park Mossenest 2.

Tussen de Hortus, Vergilius en het Castellum in Noordwijkerhout ligt een mooie parkachtige groen speeltuin. Van inwoners krijgen wij opmerkingen over diverse zaken betreffende dit parkje. Zo is er veel overlast van hondenpoep, loslopende honden maar ook van hangjongeren die met name in de nacht veel herrie maken en veel rotzooi achter laten in dit parkje...

De bewoners begrijpen de behoefte van jongeren om ergens te kunnen chillen maar vinden de speeltuin geen geschikte plek hiervoor. De politie geeft niet thuis en geeft aan dat dit geen prioriteit heeft. Jonge kinderen treffen vervolgens een vervuilde speeltuin aan.

Ook is er volgens veel inwoners sprake van een onveilige situatie omdat er rondom de sloot geen hekjes zijn geplaatst. Dat er geen hekjes staan in een kinderrijke wijk als het Mossenest is onbegrijpelijk voor veel inwoners. Het CDA begrijpt de zorgen van de inwoners rondom dit parkje en heeft daarom de vragen gesteld aan het college. Het college van B&W heeft de vragen onlangs beantwoordt.

Vragen:
1. Is het college op de hoogte van de situatie bij dit parkje?

Antwoord:
Ja het college is op de hoogte.

2. Wil het college nadenken over hoe de situatie met betrekking tot loslopend honden en overlast door hondenpoep zou kunnen worden aangepakt en ons daarvan op de hoogte willen houden?

Antwoord:
In de geharmoniseerde Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), die eind 2020 wordt opgeleverd, is opgenomen dat het voor hondeneigenaren verboden is de hond te laten lopen op een voor publiek toegankelijke (kinder)speelplaats. Tevens zijn hondeneigenaren te allen tijde verplicht ervoor te zorgen dat uitwerpselen van hun hond onmiddellijk worden verwijderd.

Boa's controleren hier op, en hebben de mogelijkheid om een boete uit te schrijven aan hondeneigenaren die in Gemeente Noordwijk, overtreding zijn, maar kunnen natuurlijk nooit alles zien. Binnenkort zullen we extra aandacht besteden aan deze hondenproblematiek via de gemeentelijke website en hondeneigenaren wijzen op hun plichten.

3. Wil het college in overleg treden met de politie en de situatie in dit parkje met betrekking tot overlast door hangjongeren bespreken en ons van dit gesprek op de hoogte brengen?

Antwoord:
Overlastmeldingen worden besproken in het gezamenlijke Werkersoverleg. Hierin zitten alle straatwerkers: politie, (jeugd)boa's, jeugd- en jongerenwerk, de gemeentelijk medewerker Openbare Orde en Veiligheid (00V), en de gemeentelijke procesregisseur Zorg- en veiligheid. Recent is de situatie in het parkje besproken in dit overleg. Bij de politie is in 2020 tot nu toe 3x een melding binnengekomen van overlast (januari, april, juli).

In 2019 zijn in totaal 9 meldingen van jeugdoverlast ontvangen, waarvan 8 meldingen door 1 melder. De politie heeft steeds op deze meldingen geacteerd en er is door de politie 2 keer jeugd aangetroffen. Eén keer waren ze aan het voetballen en één keer aan het praten. Als college herkennen we ons dan ook niet in de uitspraak dat de politie "niet thuis geeft" en nemen hier afstand van.

De (jeugd)boa's en jongerenwerkers zijn daarnaast enige tijd dagelijks langs geweest op de locatie. Er is toen geen overlast aangetroffen. Het ging veelal om spelende kinderen in de leeftijd t/m 11 jaar. Nog steeds wordt de locatie in de ambulante rondes meegenomen, gerapporteerd in het gezamenlijke registratiesysteem en besproken tijdens het Werkersoverleg.

Het jongerenwerk heeft toegezegd de komende tijd nog wat vaker langs te gaan en ook buiten reguliere uren, bijvoorbeeld 's nachts, langs te lopen om de situatie te bekijken.

4. Ziet het college mogelijkheden voor het creëren van een chillplek voor jongeren in Noordwijkerhout? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons daarvan op de hoogte houden?

Antwoord:
In Noordwijkerhout is er het jongerencentrum X-out waar jongeren kunnen chillen/hangen. Vanuit dit centrum worden diverse (buiten)activiteiten georganiseerd. De ketenpartners (politie en jongerenwerk) geven aan dat met name de wat oudere jeugd (16/18+)
minder makkelijk naar X-out toe te leiden is.

We hebben het jongerenwerk gevraagd hier de komende periode extra aandacht aan te geven. Mocht dit weinig resultaat hebben, worden mogelijke andere ontmoetingsplekken onderzocht. Ketenpartners geven aan dat een 'plek met een afdakje' al voldoende kan zijn, zodat jongeren minder rondzwerven en makkelijker te vinden zijn.

5. Wil het college onderzoek doen naar de verbetering van de veiligheid van spelende jonge kinderen in dit parkje? Mogelijk door het plaatsen van hekjes lang de sloot of het plaatsen van hekken rondom het gehele speelgedeelte van dit parkje?

Antwoord:
Hier zien wij geen aanleiding voor. De politie en het jongerenwerk geven aan dat het parkje veilig genoeg is voor spelende kinderen. Jonge kinderen moeten vanzelfsprekend niet alleen gelaten worden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.