Datum: 23-09-2020 - 12:07
07
aug
'20
PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Opschorten van Doe Mee regelingen in Noordwijk en Noordwijkerhout
Geschreven door PvdA-fractie

College beantwoordt vragen PvdA-fractie over: individuele inkomenstoeslag.

Op 14 juli 2020 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA. De aanleiding voor de vragen is als volgt: "Het college is voornemens de inspanningspremie (IP) en het persoonsondersteunend budget (POB) te vervangen door de individuele inkomenstoeslag (lIT). Zoals we al hebben aangegeven tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) zijn we bang....

dat daarmee een deel van de groep die voorheen wel recht had op een toeslag in de vorm van de IP, straks buiten de boot gaat vallen. Wij benoemen een aantal fictieve aanvragers die onder de IP wel recht zouden hebben gehad op een toeslag. De vraag is hebben zij ook recht op de 'inkomenstoeslag (lIT)'?".

Beantwoording van de vragen door het college:
Vooropgesteld moet vermeld worden dat iedere aanvraag voor individuele inkomenstoeslag vraagt om maatwerk. De antwoorden zijn slechts indicaties op grond van de gegeven omstandigheden. In de verordening en toelichting worden bewust de woorden 'in principe' en 'kan' gebruikt, omdat er altijd naar een individuele situatie gekeken zal worden. Het is bijvoorbeeld mede gelegen in de krachten en bekwaamheden van de persoon of er een concreet en reëel zicht is op inkomensverbetering, zoals ook in de artikelsgewijze toelichting van de Verordening is aangegeven.

Vraag 1:
Je beschikt over arbeidsmogelijkheden, je hebt je gedurende de gehele referteperiode ingespannen om betaald werk te vinden, toch is het nog niet gelukt. Heb je dan recht op de inkomenstoeslag (lIT)?

Antwoord 1:
Ja, in de Participatiewet (PW) is omschreven wie in aanmerking kan komen voor de individuele inkomenstoeslag. Volgens de PW moet het gaan om personen:
* van 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
* die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen hebben; en
* die geen uitzicht op inkomensverbetering hebben

Ook wordt gelet op de omstandigheden van de persoon, te weten de krachten en bekwaamheden, en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Vraag 2:
Je slaagt er in, na lang solliciteren, een laag betaalde parttime baan te vinden en hebt daarnaast aanvullende bijstand. Je weet dat je kansen op een fulltime baan niet groot zijn, je hebt immers al heel lang moeten zoeken om deze baan te vinden. Heb je dan recht op de inkomenstoeslag (lIT)?

Antwoord 2:
In deze situatie zal onderzocht moeten worden of er reëel uitzicht is op inkomensverbetering. Voorbeeld: als iemand door belemmeringen niet meer uren zal kunnen werken, is dat uitzicht er niet en is er wel recht op inkomenstoeslag (lIT).

Vraag 3:
Je volgt een cursus in de hoop dat dit je kansen op werk zal vergroten. Heb je dan recht op de inkomenstoeslag (lIT)?

Antwoord 3:
Het volgen van een cursus (in tegenstelling tot studerenden) geeft op zichzelf niet direct reëel en op afzienbare termijn uitzicht op inkomensverbetering, hoewel dit wel een mogelijkheid is. In dit geval zal onderzocht moeten worden waar sprake van is. Het kan gaan om een cursus waarmee de kansen op de arbeidsmarkt (op korte termijn) worden vergroot, of zelfs een baangarantie.

In zo'n geval kan er wel een reëel uitzicht op inkomensverbetering zijn, waardoor er geen recht op lIT is (vanuit artikel 36 Participatiewet). In het geval dat er een cursus wordt gevolgd die de kansen op de arbeidsmarkt niet direct vergroot, bestaat er wel recht op lIT, omdat het niet de verwachting is dat er op korte termijn inkomensverbetering is.

Vraag 4:
Je hebt een oproepcontract kunnen bemachtigen, daardoor heb je zo nu en dan wat inkomen en daarnaast loopt je bijstand door. Je kansen om meer uren te krijgen zijn gering, je hebt al veel moeite moeten doen om deze baan te bemachtigen. Heb je dan recht op Ill?

Antwoord 4:
Ook in deze casus dient onderzocht te worden of er reëel en op afzienbare termijn uitzicht is op inkomensverbetering, en de omstandigheden van de persoon.

Vraag 5:
Je werkte als zelfstandige, nu lukt het door omstandigheden niet meer zo je brood te verdienen. Je bent al geruime tijd aangewezen op een uitkering (geen bbz), werk vinden lukt niet. Heb je dan recht op de lIT?

Antwoord 5:
Indien voldaan is aan de referteperiode, ja. De persoon is geen zelfstandige meer en heeft geen reëel zicht op inkomensverbetering. N.B. Zelfstandigen die wel een Bbz uitkering ontvangen hebben een levensvatbaar bedrijf en hebben dus wel een reëel zicht op inkomensverbetering en daarmee geen recht op lIT.

Vraag 6:
Ziek uit je flexbaan gerold en je verwacht niet binnen nu en een jaar volledig te herstellen, ook daarna zijn je vooruitzichten op werk niet rooskleurig. Heb je dan recht op de lIT?

Antwoord 6:
Als het inkomen op bijstandsniveau is (onder 110%), er geen vermogen is en er binnen afzienbare termijn geen zicht is op inkomensverbetering is er wel recht op lIT.

Vraag 7:
Je zit in een bemiddelingstraject bij SPW, heb je dan nog recht op de lIT?

Antwoord 7:
Als er geen reëel zicht is op inkomensverbetering (hangt samen met het soort traject bij het SPW) is er wel recht op lIT.

Vraag 8:
Je bent 60 -plus en hebt een WW-uitkering <110% WSM, je had dus geen recht op IP, maar straks wel op lIT?

Antwoord 8:
Ook hier geldt dat nader onderzoek zal moeten worden gedaan. Als er geen reëel zicht is op inkomensverbetering, er geen vermogen is en het inkomen lager is dan 110%, is er wel recht op IT.

Vraag 9:
Naast de vrees dat mensen mogelijk buiten de boot vallen, vragen we ons ook af of de nieuwe verordening voor mensen met arbeidsmogelijkheden niet juist positieve inspanningen afstraft", omdat daarmee het recht op toeslag vervalt, mogelijk zelfs voor een aanzienlijke periode. 

Onder de voorgestelde regeling zou het accepteren van een parttime baan, waarmee je niet voldoende verdient om uit de bijstand te komen betekenen, dat je daarmee vanaf dat moment geen recht meer hebt op de IT. Als je na een paar maanden de betreffende baan weer verliest, moet je dan twee jaar (referteperiode) wachten om weer in aanmerking te kunnen komen voor de lIT?

Antwoord 9:
Als er parttime inkomsten zijn en aanvullende bijstand, geldt de referteperiode vanaf het moment dat de aanvraag gedaan wordt tot 24 maanden voor die datum. In deze casus is het inkomen in de periode met parttime inkomsten en aanvullende bijstand niet boven de geldende grens van 110% geweest en zal dit geen probleem opleveren voor het recht op lIT.

Vraag 10:
Hoe staat het college tegenover een regeling waarbij men een deel van de bijverdiensten naast de bijstandsuitkering mag behouden?

Antwoord 10:
In de Participatiewet is het reeds zo geregeld dat bijstandsgerechtigden met inkomsten uit arbeid onder de bijstandsnorm, tot 25% van hun inkomsten uit arbeid (maximaal C 215,00 per maand) mogen houden voor een bepaalde periode. Afhankelijk van de situatie van de bijstandsgerechtigde, kan deze periode variëren van 6 maanden tot 30 maanden. Dit is bedoeld om arbeid te stimuleren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,