Datum: 06-08-2020 - 21:34
31
jul
'20
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: beleidsregel coffeeshopbeleid in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: coffeeshopbeleid (burgemeester: op dit moment is er onvoldoende draagvlak).

In het kader van de fusie tussen de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is sprake geweest van een harmoniseringsslag ten aanzien van diverse regelingen, verordeningen en beleidsregels. Sommige na bespreking in de nieuwe raad, maar de meeste door middel van “hamerslag”. Dat zal ook het geval zijn geweest ten aanzien van de harmonisering...

van het coffeeshopbeleid. Uit bijgevoegde beleidsregel(1) blijkt dat er sprake is geweest van een voortzetting van eerder binnen de oude gemeenten bestaand nulbeleid. De nieuwe beleidsregel werd ondertekend op 3 januari 2019 en trad in werking op 18 oktober 2019. Aldus werden twee oude regelingen geharmoniseerd: een nulbeleid van Noordwijkerhout van 1997 en een nulbeleid van de oude gemeente Noordwijk van 2003.

In het kader van een RTG (ronde tafelgesprek) op 2 juni werd ingesproken door een tweetal jonge ondernemers met het verzoek een coffeeshop te mogen beginnen aan het Marktplein te Noordwijkerhout (2). Door de fractie van Bruisend Noordwijk is daarop de toezegging gedaan te komen tot een neutrale peiling (de zogenaamde Poll) onder mogelijke voor- en tegenstanders van de vestiging van een coffeeshop, waar dan ook in Noordwijkerhout (en dus niet specifiek op het Marktplein) (3) 

De Poll vond plaats gedurende een week in de periode 5 tot 12 juni. Uiteindelijk werden maar liefst 2863 stemmen uitgebracht, waarvan 1590 vóór en 1273 tegen de vestiging van een coffeeshop in Noordwijkerhout. Dat is afgerond 56% vóór en 44 % tegen. 

1 - http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noordwijk/CVDR628306.html

2 - https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/noordwijk/20200602_1 

3 - https://www.facebook.com/bruisend.noordwijk/?modal=admin_todo_tour 

Ten aanzien van verleden, heden en toekomst van het coffeeshopbeleid in de gemeente Noordwijk treft u onderstaand een tiental schriftelijke vragen aan en deze zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vragen:

Vraag 1:
Is er sprake geweest van een weloverwogen harmonisatiebesluit?

Antwoord:
Ja, bij de harmonisatie van het coffeeshopbeleid van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout bleek dat er geen verschillen waren tussen beide. Daarnaast is een harmonisatie van beleid een samenvoeging van meerdere beleidsstukken. Er wordt geen nieuw beleid ontwikkeld.

Vraag 2:
Is het harmonisatiebesluit getoetst aan het huidige landelijke coffeeshopbeleid uit 2016?

Antwoord:
Ja, het landelijk coffeeshopbeleid is gericht op het beëindigen van het open-deur-beleid van de coffeeshops, om zo overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan. Daarnaast is het op grond van de Opiumwet verboden om zowel softdrugs als harddrugs te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig te hebben en/of te vervaardigen, of dit nu vanuit een coffeeshop gebeurt of niet. 

Daarnaast kan het op lokaal niveau wenselijk zijn om geen coffeeshops te gedogen (nulbeleid). Op grond van artikel 174 Gemeentewet en artikel 13b Opiumwet komt de bevoegdheid om een lokaal coffeeshopbeleid vast te stellen toe aan de burgemeester.

Vraag 3:
Heeft er over het huidige nulbeleid afstemming plaats gevonden met de partners in het driehoeksoverleg, te weten de politie en het Openbaar Ministerie?

Antwoord:
Ja, bij de totstandkoming van de coffeeshopbeleidsregels van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is er in 1997 in het Regionaal College een besluit genomen betreffende een regionaal kaderbeleid ten aanzien van coffeeshops. Dit kader betreft een op elkaar afgestemd regionaal bestuurlijk en justitieel handhavingsbeleid. In het Regionaal College zaten destijds onder andere de burgemeesters van voormalig Politiedistrict Duin- en Bollenstreek Noord en Zuid en de hoofdofficier van justitie.

Vraag 4:
Beschikt u over een analyse rond de huidige situatie per kern, onder meer voor wat betreft het aantal (huidige) meldingen van overlast en/of criminaliteit rond straathandel?

Antwoord:
Op dit moment beschikken wij niet over een analyse op dit vlak. Desgewenst kunnen deze cijfers worden opgevraagd bij de politie.

Vraag 5:
Heeft er afstemming plaats gevonden met omliggende gemeenten omtrent het nulbeleid?

Het huidige nulbeleid wordt in de huidige beleidsregel als volgt gemotiveerd:
* 1. Aanzuigende werking vanuit de regio/openbare orde en veiligheidsaspecten.
Als in de nieuwe gemeente Noordwijk een coffeeshop gevestigd zou worden, is de verwachting dat een aanzuigende werking ontstaat vanuit de regio en vanaf de snelweg. Met mogelijk daardoor de nodige extra verkeersbewegingen en overlast als gevolg. Naar verwachting zullen hierdoor ook onwenselijk effecten ontstaan die de openbare orde en veiligheid zullen raken.

* 2. Effecten op jongeren.
Daarnaast heeft de aanwezigheid van een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen effect op jongeren. De kans dat jongeren sneller en vaker in aanraking komen met (soft)drugs is dan groter. Dat is onwenselijk.

* 3. Politiek draagvlak
In de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ontbrak politiek draagvlak voor het gedogen van een coffeeshop in de gemeente Noordwijk. Die situatie is niet gewijzigd voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

* 4. Regionale afspraken
Tenslotte zijn er destijds in de regio afspraken gemaakt voor locaties in de regio waar coffeeshops zijn gevestigd. Die locaties zijn ongewijzigd en er is vooralsnog geen grond om van die afspraken af te wijken.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.

Vraag 6:
Bent u bekend met de wijziging van het landelijke coffeeshopbeleid, waarbij sprake is geweest van toevoeging van het ingezetenencriterium en dat dat criterium juist ziet op het beperken van aanzuigende werking?

Antwoord:
Ja, dit criterium ziet erop dat enkel ingezetenen van Nederland toegang hebben tot een coffeeshop.

Vraag 7:
Bent u ermee bekend, dat jongeren in het geheel niet worden toegelaten in een coffeeshop?

Antwoord:
Ja, jongeren onder de leeftijd van 18 jaar hebben geen toegang tot een coffeeshop.

Vraag 8:
Zou er op basis van voortschrijdend inzicht (en de uitslag van de Poll) naar uw inschatting sprake kunnen zijn van verandering in politiek draagvlak voor het vestigen van een coffeeshop?

Antwoord:
Ik ben mij ervan bewust dat er veranderingen in draagvlak mogelijk zijn. Echter is het mij niet gebleken dat er op dit moment voldoende draagvlak is op grond waarvan het Coffeeshopbeleid moet worden herzien, op zo een wijze dat we het mogelijk maken voor mensen om een coffeeshop te openen binnen de gemeente Noordwijk. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de afspraken die in regionaal verband worden gemaakt.

Vraag 9:
Welke afspraken zijn er gemaakt in de regio omtrent locaties en wanneer zijn deze afspraken gemaakt?

Antwoord:
De gemeenten Lisse en Leiden beschikken beide over coffeeshops. De andere omliggende gemeenten hanteren, net als de gemeente Noordwijk, een nulbeleid. De afspraken hierover zijn naar aanleiding van het kaderbeleid in 1997 gemaakt. In de afgelopen jaren is er geen aanleiding geweest om deze afspraken te herzien.

Vraag 10:
Bent u bereid te bevorderen, dat zo mogelijk of zo nodig op basis van een beleidsnotitie het softdrugsbeleid besproken gaat worden met belanghebbende en belangstellende inwoners en stakeholders in een RTG, bijvoorbeeld middels een themabijeenkomst?

Antwoord:
Op dit moment is het nul-beleid uitgangspunt, maar ik ben bereid om in gesprek te gaan met een aantal belanghebbende partijen om zo te horen hoe er door verschillende partijen tegen dit onderwerp aangekeken wordt.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Wendy Verkleij.