Datum: 06-08-2020 - 20:44
30
jul
'20
Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Pact van Teylingen (o.a. GOM-woningen) in Noordwijkerhout en Bollenstreek.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Pact van Teylingen (o.a. GOM-woningen).

Fractie Bruisend Noordwijk: Recentelijk zijn meerdere berichten verschenen in met name de regionale pers inzake nut en noodzaak omtrent het bestaan en voortbestaan van het zogenaamde Pact van Teylingen, dat werd gesloten door de in de Duin- en Bollenstreek gelegen gemeenten in 1996. Recentelijk verscheen in het Leidsch Dagblad van 29 juli ’20 nog een artikel over dit onderwerp (zie onder aan de pagina)...

waarin de gemeenteraad van Teylingen aankondigde zich nader te willen beraden over de volgende vragen:

Vraag 1.
 Sluit het beleid om de bollengrond in de streek te beschermen nog wel aan bij de huidige realiteit?

Vraag 2.
Hoe effectief is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) bij dit beleid

Twee kernvragen, die de komende tijd zullen worden onderzocht en naar verwachting zullen worden uitgewerkt en beantwoord in een groot aantal deelvragen. Ook in de gemeente Noordwijk spelen soortgelijke problematieken, bijvoorbeeld op het gebied van de verrommeling en de wens tot handhaving van strijdig gebruik van bollengrond. Maar ook discussies, die gevoerd werden rond de uitrol van de Greenportwoningen, die dan bij voorkeur niet als lintbebouwing, maar als clusters zouden dienen te worden gepositioneerd.

Binnen bovengenoemd kader heb ik de navolgende vragen:

Vraag 1.
Zijn naar het oordeel van het college alle uitgangspunten van het Pact van Teylingen thans nog actueel?

Vraag 2.
Wat is de visie van het college omtrent de wens en mogelijkheid tot het in stand houden van minimaal 2625 hectare bollengrond in relatie tot andere eveneens urgente en legitieme ruimteclaims?

Vraag 3.
Wat is de visie van het college omtrent de positionering van de Greenportwoningen in clusters of als lintbebouwing?

Vraag 4.
Is het college tevreden met de huidige stand van zaken rond het opruimen van verrommeling door de GOM?

Vraag 5.
Ziet het college ruimte voor het realiseren van een meer gevarieerd landschap door bijvoorbeeld het vestigen van kleinschalige akkerbouw, tuinbouw en/of veeteelt?

Vraag 6.
Wat is tot nog toe de inbreng geweest van het college binnen het cluster “Ruimte en Energie” van Holland Rijnland ten aanzien van de hierboven vermelde vraagpunten?

Vraag 7.
Is het college bereid binnen de subregio Duin- en Bollenstreek van Holland Rijnland te komen tot een zinvolle meningsvorming en ook ten behoeve van de raad het voortouw te nemen in het ontwikkelen van visie en beleid?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk.

Foto PR.