Datum: 30-05-2023 - 19:20
22
jul
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie over: Centrumvisie Noordwijkerhout (leegstand Dorpsstraat).
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Voortgang Centrumvisie Noordwijkerhout: 2 van de 8 (deel)projecten gerealiseerd.

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout  de Centrumvisie Noordwijkerhout van 2016-2025 vastgesteld. De doelstelling is een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand. Binnen de centrumvisie zijn destijds 8 (deel)projecten benoemd, waarvan er inmiddels 2 zijn afgerond. Dit betreft de herinrichting rond de Witte Kerk en het onderzoek autovrij/autoluw centrum...

Het college geeft in deze informatiebrief een update aan de gemeenteraad over de voortgang betreffende de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025: 

In de periode rondom de fusie (november 2018 tot mei 2019) heeft het project tijdelijk stil gelegen. In mei 2019 is een ambtelijke projectleider aangesteld om de in de centrumvisie opgenomen projecten nader uit te voeren en tevens de verbinding tussen de verschillende stakeholders binnen het centrum op te pakken om het draagvlak te vergroten. Er vindt structureel overleg plaats met de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging.

In de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 zijn de volgende (deel)projecten benoemd. Klik op de link over de stand van zaken betreffende het item.

1. Het Dorpsplein inclusief de tuin van de Witte Kerk is heringericht en geopend in november 2018. (gerealiseerd)

2. Proef autovrij/autoluw centrum. (gerealiseerd november 2019)

3. Uitbreiding terrassen aan de zijde van de Witte Kerk.

4. Verplaatsing weekmarkt naar het Dorpsplein.

5. Aantrekkelijker maken van de winkelstraten.

6. Leegstand in het dorp verminderen. Een belangrijke maatregel daarbij is het compacter maken van het centrum. Hiertoe is het kernwinkelgebied beschreven en zijn aanloopstraten aangemerkt. Het zuidelijk deel van de Dorpsstraat is aangemerkt als aanloopstraat en hier is transformatie naar wonen voorzien.

7. Keurmerk Veilig Ondernemen. Een schoon en veilig winkelgebied.

8. Trekken van meer bezoekers. (Retailvisie).

Ad 1: Herinrichting Dorpsplein inclusief tuin van de Witte Kerk. (Klik hier voor een item op BON)
De herinrichting van het Dorpsplein en de tuin van de Witte Kerk. Openstaande punten waren nog het aanbrengen van boombescherming en een kleine aanpassing van het ontwerp van de tuin. De boombeschermers zijn conform het beeldkwaliteitsplan besteld en inmiddels aangebracht. Aan de binnenzijde van het muurtje van de Witte Kerk dient een zone van 3 meter vrijgehouden te worden voor o.a. Noordwijkerhout Culinair en het plaatsen van bloemenmozaïeken tijdens het bloemencorso. Op niet alle plaatsen werd aan deze afmeting voldaan. De plantvakken zijn inmiddels aangepast zodat de vrije zone gerealiseerd kon worden.

Ad 2: Auto vrij/auto/uw centrum. (Klik hier voor een item op BON)
De resultaten van het onderzoek zijn in november 2019 aan uw gemeenteraad voorgelegd. Besloten is om het centrum op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor verkeer, bevoorrading toe te staan tussen 6.00 en 12.00 uur, de entrees in de Dorpsstraat en het Marktplein aan te passen, de bewegwijzering naar de parkeerlocaties te verbeteren en de fietsenstallingen uit te breiden. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van C 50.000,-- ten laste van de algemene reserve en de parkeerreserve.

Aan de uitvoering van het besluit wordt samen met de verkeerskundige gewerkt. Er vindt overleg plaats met de eigenaren van de parkeergarages aan de Coremolen en Victoriberg om de bereikbaarheid, zichtbaarheid en informatie over openingstijden en dergelijke te verbeteren. De gemeente heeft de statische bewegwijzering (vaste bebording) naar alle parkeerlocaties in het centrum verbeterd. Voor de 2 parkeergarages wordt gekeken naar een uitbreiding van het PRIS verwijssysteem (dynamische bewegwijzering) waarmee het aantal (vrije) parkeerplaatsen zichtbaar wordt.

De openbare ruimte met fietsenrekken tussen Madero en AH aan de Zeestraat is vergroot. Hiervoor is een deel van de achterliggende gemeente kavel gebruikt en is het verhuurde deel aan de zijkant van Madero verplaatst naar de achterzijde van het pand. Er is gekozen voor een tijdelijke inrichting. De gemeentekavel is vrij diep, ligt wat achteraf en het risico op een hangplek is groot wanneer het gehele perceel ingericht wordt als fietsenstalling. Ook ontbreekt een doorsteek naar het Dorpsplein en de vraag is of bezoekers van het Dorpsplein gebruik zullen maken van de fietsenstalling aan de Zeestraat.

Met de stedenbouwkundige wordt nu gekeken naar een mogelijke definitieve invulling van dit terrein, rekening houdend met de gewenste uitbreiding van fietsenstallingen. Behoudens de uitbreiding van het PRIS verwijssysteem is hiervoor in november 2019 reeds een budget van C 50.000,-- door uw gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Ad 3: Uitbreiding terrassen.
Naar aanleiding van de nieuwe inrichting van het centrum is samen met het team Vergunningen bekeken of het mogelijk was om de horeca rondom de Witte Kerk te voorzien van extra vierkante meters terras aan de zijde van het muurtje. Na een proefperiode hebben de horecaondernemers aangegeven graag duidelijkheid van de gemeente te verwachten in de vorm van een definitieve terrasvergunning.

De aanvragen zijn getoetst aan de vastgestelde beleidsregel "overige terrassen 2009" en het Beeldkwaliteitsplan Centrum Noordwijkerhout. De beleidsregel is in eerste instantie geschreven voor de gemeente Noordwijk, maar wordt in de loop van 2020 geharmoniseerd en zal dan ook een aparte paragraaf voor het centrum van Noordwijkerhout (Havenstraat, Dorpsringweg en Zeestraat) bevatten. Met alle horecaondernemers zijn de randvoorwaarden persoonlijk doorgesproken en is maatwerk geleverd bij het verstrekken van de terrasvergunningen.

Ad 4: Verplaatsing weekmarkt naar het Dorpsplein. (Klik hier voor een item op BON)
In de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 is het uitgangspunt opgenomen om de weekmarkt rondom de Witte Kerk te vestigen. Uit oogpunt van een compacter Centrum en om Consumenten zoveel mogelijk naar het hart van het dorp te trekken heeft deze locatie de voorkeur. Eind september vorig jaar is gestart met een pilot en zijn de marktkramen/verkoopwagens van het Marktplein verplaatst naar het Dorpsplein rondom de Witte Kerk. Dit is gebeurd in goed overleg met de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging en de marktkooplieden.

In december 2019 heeft een evaluatie van de pilot plaats gevonden. Bezoekers, ondernemers en marktkooplieden hebben de verplaatsing in meerderheid positief beoordeeld. Uit de enquête onder de bezoekers bleek onder andere dat men graag een uitbreiding van de weekmarkt ziet en dan met name een aanvulling op het winkelaanbod met meer variatie. Binnen de mogelijkheden wordt gekeken naar een kleinschalige uitbreiding van de weekmarkt richting Havenstraat. Conform de Marktverordening Noordwijk 2019 wordt nu een inrichtingsplan opgesteld om de markt op de nieuwe locatie te formaliseren en op basis daarvan marktvergunningen te verlenen. 

In de praktijk blijkt dat de dranghekken om het Dorpsplein tijdens de weekmarkt voor verkeer af te sluiten gemakkelijk aan de kant worden geschoven en vervolgens niet meer worden teruggezet. Daardoor ontstaat overlast door fietsers en scooters die tussen het winkelend publiek doorrijden. Vanuit de ondernemers is het idee geopperd om in plaats van de dranghekken verrijdbare bloembakken te plaatsen. Dit voorstel is nader uitgewerkt in samenspraak met de hulpdiensten, Stedenbouw en Groen.

Voor de afzetting van de weekmarkt zijn als proef 9 cortenstalen bloembakken aangeschaft. De bloembakken worden in de directe omgeving van de afzettingen geplaatst en kunnen zo gemakkelijk als afsluiting worden gebruikt. Tevens verhoogt het de groenbeleving in het dorp. Indien de proef slaagt zal dit ook toegepast worden voor de afsluiting bij evenementen op andere plekken in het centrum.

Ad 5: Aantrekkelijker maken van de winkelstraten.
Voor het aantrekkelijker maken van de winkelstraten en de entrees van het centrum is eerder een inspiratieteam opgezet bestaande uit gemeente, bewoners en ondernemers. Dit team heeft na twee 'safari's" door het centrum (1 overdag en 1 avondwandeling) aandachtspunten geformuleerd. Een aantal quick-wins is uitgevoerd en/of al meegenomen bij de herinrichting van het Dorpsplein. De resterende aandachtspunten dienen integraal bekeken te worden en daarbij dient ook rekening gehouden te worden met het compacter maken van het centrum. De entree van het gebied moet uitnodigen om het winkelcentrum te gaan bezoeken.

Het betreft:
* het versterken/uitbreiden van groen;
* plaatsen van een uitnodigend bord als visitekaartje;
* verbeteren van de verlichting (verlichtingsplan/nieuwe armaturen);
* uitstallingenbeleid;
* kleinschalige veranderingen/aanpassingen in het straatmeubilair;
* beperken van overlast op het Marktplein door aanpassingen in de Openbare ruimte, tegengaan parkeren in de doorgang naar de Hoogstraat;
* uitbreiding fietsenstallingen in de buurt van het Dorpsplein eventueel met oplaadpunten.

In overleg met de Erfgoedcommissie wordt een ontwerp voor het bankje "Op de Steeg" uitgewerkt.

Op 19 november 2019 is een motie van LSN en D66 aangenomen met een verzoek om ideeën aan te leveren voor regenboogpaden in onze gemeente. Hierop heeft Brownies & Downies een verzoek ingediend om een regenboogpad voor deze onderneming aan te brengen. Het regenboogpad vraag op een mooie manier aandacht aan passerende weggebruikers om extra op te letten én daarnaast ook voor het mooie concept van deze onderneming. De uitvoering en het onderhoud is bekostigd uit de post Jeugdraad. Het regenboogpad is inmiddels gerealiseerd.

Ad 6: Leegstand in het dorp verminderen.
Aan het begin van de Dorpsstraat mag detailhandel omgezet worden naar wonen, zoals vastgesteld in de Centrumvisie. Wij zijn inmiddels met een eigenaar in gesprek over de verbouw van een pand aan de zuidzijde van de Dorpsstraat. Voor deze transformatie dient het bestemmingsplan Centrum aangepast te worden. Samen met stedenbouw, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting worden randvoorwaarden opgesteld om de kwaliteit van onder andere het gevelaanzicht, het gewenste type en het aantal woningen te waarborgen. Daarbij zal tevens gekeken worden of de huidige bestemmingen nog volstaan voor het aantrekken van nieuwe" ondernemers.

Om in deze tijd een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, zal de omschrijving (detailhandel) nader tegen het licht worden gehouden. Tot slot wordt een overleg tussen gemeente, ondernemers en vastgoed (gouden driehoek) gestart om de mogelijkheden van het verplaatsen van ondernemingen naar het compacte centrum te onderzoeken en waar mogelijk te faciliteren. Er is vanuit de stakeholders reeds aangegeven behoefte te hebben aan een relocatiefonds (financiële bijdrage voor het verplaatsen van ondernemingen naar het compacte centrum).

Ad 7 Keurmerk Veilig Ondernemen.
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met maatregelen zoals betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiliger centrum.

Er vindt regulier overleg plaats met gemeente, ondernemers, brandweer en politie in het kader van het KVO. Vanuit de ondernemers wordt extra aandacht gevraagd voor het schoonhouden van het winkelgebied. Het gaat hierbij om het frequenter legen van prullenbakken, vegen en de overlast bij de containers op het Landbouwplein. Samen met de NOV wordt een brief aan ondernemers en bewoners in het centrum gestuurd om de overlast van zwerfvuil tegen te gaan.

Ad 8: Trekken van meer bezoekers (Retailvisie).
Voor alle kernen in Noordwijk wordt nu een Retailvisie met een uitvoeringsparagraaf opgesteld. Deze visie moet een lange termijn koers aangeven. Naar verwachting vindt hierover in het 4 kwartaal besluitvorming plaats. Bij het opstellen van de Retailvisie wordt de Centrumvisie Noordwijkerhout betrokken.

Vanuit de continuïteit wordt er voor gekozen om het uitvoeringsprogramma van de Retailvisie onder te brengen bij de uitvoering van de Centrumvisie. Voor de uitwerking van de Retailvisie zal een apart voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Na de zomer ontvangt de gemeenteraad separaat een kredietvoorstel voor uitvoering van de onderdelen 1, 2 en 5.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,