Datum: 28-09-2023 - 00:19
22
jul
'20
College beantwoordt vragen CDA-fractie n.a.v. inloopspreekuur gebruikers De Schelft. in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA-fractie
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA-fractie n.a.v. inloopspreekuur gebruikers De Schelft.

Op maandag 29 juni jl. heeft er een inloopspreekuur plaatsgevonden (georganiseerd door het CDA) met verenigingen die momenteel gebruik maken van De Schelft. Hierin kwamen wederom tal van problemen naar voren die momenteel spelen, met name op het gebied van (gebrekkig) onderhoud. Hierover heeft de CDA-fractie op 18 februari 2020 al eens schriftelijke vragen gesteld en deze ook netjes beantwoord gekregen van het college....

Ook hebben wij uitgebreid gesproken over de toekomt van De Schelft na 2023 en de wensen en gedachtes van de verenigingen hierbij. Veel verenigingen spraken op 29 juni jl. hun zorgen uit over de toekomst van De Schelft. Men heeft het idee dat dit geen prioriteit krijgt en dat ze te weinig betrokken worden bij het proces.

Het belang van De Schelft voor de Noordwijkerhoutse gemeenschap is groot. Het is voor veel Noordwijkerhouters en voor veel verenigingen belangrijk dat dit op de agenda komt van de raad. Naar aanleiding van deze avond heeft de fractie van het CDA een aantal vragen gesteld aan het college en deze zijn onlangs door hen beantwoordt.

Vraag 1.
Zijn er signalen naar de gemeente gegaan dat het beheer van De Schelft beter gaat de laatste maanden?  

Antwoord 1:
Op 11 maart hebben wij u de antwoorden gestuurd over de knelpunten over het beheer van Optisport. Daarna is er door het Coronavirus nog nauwelijks gesport of gezwommen in De Schelft. Ondanks de coronaperiode, die niet representatief is voor de normale situatie, hebben wij een aantal positieve (o.a. schriftelijke) berichten van meerdere gebruikers over het beheer van de Schelft ontvangen. 

Vraag 2.
Kan het college aangeven welke klachten er binnenkomen rondom het onderhoud van De Schelft?

Antwoord 2:
De Schelft is gedateerd en onderhoudsgevoelig. In 2015 is door de gemeenteraad van Noordwijkerhout besloten alleen nog noodzakelijk onderhoud aan het gebouw te plegen. Er zijn op dit moment diverse klachten bij de gemeente bekend, zoals lekkages en enkele douches die niet optimaal functioneren. Wij doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw tijdig en accuraat uit te (laten) voeren. Zo zijn de douches inmiddels gerepareerd en zijn alle overige onderhoudsproblemen opgelost.

Vraag 3.
In de beantwoording van de schriftelijke vragen die wij op 18 februari hebben gesteld geeft het college aan dat er voornemens waren om voor de zomer een gebruikersonderzoek uit te voeren. Is dit inmiddels gedaan en zo ja, zijn hier al resultaten van?

Antwoord 3:
Door het Coronavirus hebben wij het klanttevredenheidonderzoek nog niet uit kunnen voeren. Inmiddels staat het onderzoek klaar om het direct na de zomer, in september, uit te voeren.

Vraag 4.
Carnavalsvereniging de Kaninefaaten heeft in het verleden een programma van eisen en een plan bij de voormalige gemeente Noordwijkerhout neergelegd. Is dit plan bij het college bekend?

Antwoord 4:
Het programma van eisen van de Kaninefaaten is bij het college bekend.

Vraag 5.
De sportraad Noordwijkerhout heeft in het verleden een inventarisatie bij de gemeente neergelegd. Is deze inventarisatie bij het college bekend?

Antwoord 5:
De inventarisatie van sportraad Noordwijk(erhout) is bij het college bekend.

Vraag 6.
Worden de verenigingen die momenteel gebruik maken van De Schelft betrokken bij de toekomstplannen voor De Schelft? Zo ja, kunt u voorbeelden geven hoe deze verenigingen worden betrokken. Zo nee, is het college voornemens om dit op korte termijn te gaan doen?

Antwoord 6
De verenigingen die momenteel gebruik maken van De Schelft worden bij de toekomstplannen betrokken. Onze aanpak is geënt op participatie. De vorm van participatie wordt in een participatieplan belegd en is consulterend van aard, zowel mondeling als schriftelijk. Zo wordt bijvoorbeeld bij de gebruikers van de Schelft nagegaan of hun eerder geleverde input nog actueel is of dat er inmiddels een nieuwe behoefte in beeld is.

Vraag 7.
Wil het college op korte termijn de raad (september) informeren over waar het proces met betrekking tot de toekomst van De Schelft zich momenteel bevindt?

Antwoord 7
Het college informeert de raad in september over het verdere proces met betrekking tot de toekomst van De Schelft.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.