Datum: 12-08-2020 - 20:11
21
jul
'20
College informeert raad over positieve resultaten onderzoek gebruik van geothermie of aardwarmte in Noordwijkerhout, Noordwijk, De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College informeert raad over positieve resultaten onderzoek gebruik van geothermie of aardwarmte.

Voor een goed begrip van deze informatiebrief van het college aan de gemeenteraad volgt allereerst een korte toelichting op het gebruik van geothermie of aardwarmte. Geothermie is warmte uit aardlagen. Met deze warmte is het mogelijk om woningen of kantoren te verwarmen. Hiervoor wordt warm grondwater middels een (productie)putonttrokken uit een waterhoudende aardlaag. De warmte van het water...

wordt met behulp van een warmtewisselaar, die in een energiecentrale staat opgesteld, overgedragen aan een warmtenet, dat de warmte transporteert naar bijvoorbeeld woningen. Het afgekoelde grondwater wordt vervolgens via een tweede (injectie)put weer terug in de grond gepompt. Een productieput en een injectieput worden samen een doublet genoemd. 

Medio 2019 hebben de gemeente Katwijk en Noordwijk gezamenlijk opdracht gegeven voor een nader bureauonderzoek naar de potentie van geothermie. Immers, uit eerdere algemene studies kon worden opgemaakt dat er potentie voor geothermie in onze gemeente aanwezig is.

De resultaten van het onderzoek bevestigden deze positieve verwachting. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er kansrijke mogelijkheden voor geothermie zijn. De bodemlaag die in onder meer het Westland wordt aangewend voor geothermieprojecten is ook hier aanwezig en zo lijkt het ook winbaar.

De temperatuur in deze laag is lager dan in het Westland, maar naar verwachting hoog genoeg om onder andere woningen mee te kunnen verwarmen. Daarnaast werd geconcludeerd dat er ook voor omliggende gemeenten potentie is voor geothermie. 

Gelet op vorenstaande past het dan ook dat medio april van dit jaar de gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen zijn geïnformeerd over een initiatief voor de ontwikkeling van een open en publiek warmtenet alsmede verdergaand onderzoek naar de potentie van geothermie in onze regio.

Het initiatief gaat uit van een start aan de oostkant van Noordwijk, ter hoogte van de Leeweg. De uiteindelijke ambitie is om door middel van het koppelen van lokale warmtenetten, waarbij ook wordt gedacht aan uitwisseling van restwarmte en geothermie met de Greenport Aalsmeer, op te schalen naar een Warmterotonde Rijnland'.

De initiatiefnemende partijen in willekeurige volgorde zijn: Shell, D4 en Firan.
Na de bekendmaking van de plannen hebben initiatiefnemers D4 en Shell gezamenlijk een aanvraag voor een aardwarmte opsporingsvergunning ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zal onderzoek worden uitgevoerd naar de omvang van de warmtevraag: de potentiele afnemers. 

Enkele weken geleden zijn de betrokken gemeenten door Firan benaderd met het voorstel om, in een projectstructuur, te werken aan de verkenning voor een mogelijke samenwerking om het project in de komende jaren daadwerkelijk mogelijk te maken. Het voornemen van de initiatiefnemers is om daartoe na de zomer een intentieovereenkomst met de betrokken gemeenten te sluiten.

Hoewel het gebruik van aardwarmte niet nieuw is, is er ook nog geen sprake van routine. Daarom hebben alle betrokken partijen nog vragen van uiteenlopende aard. Hierbij staat vast dat sommige vragen nu nog niet (goed) zijn te beantwoorden bijvoorbeeld omdat wet- en regelgeving nog niet is aangepast op de uitvoering van de energietransitie. Dit geldt ook voor onderdelen van de winning van geothermie en de aanleg van warmtenetwerken.

Om die reden is er in deze fase dan ook sprake van een vrijblijvende verkenning naar de mogelijkheden. Gelet op het grote belang en impact van de energietransitie alsmede de rol die geothermie daarin mogelijk kan spelen, leek het ons juist om uw raad in een vroeg stadium te informeren over deze ontwikkeling. Dat geldt uiteraard ook voor het vervolg in de komende jaren wanneer er concrete stappen worden gezet. 

Zoals aangegeven zijn er nog onderzoeken uit te voeren en vragen te beantwoorden. En hoogstwaarschijnlijk zal het aantal vragen stijgen naarmate in de komende periode de kennis toeneemt. Dat is inherent aan het proces van de energietransitie waarvoor geen blauwdruk beschikbaar is.

Voor de goede orde klik hier voor de informatiebrief met -en dat is zeker niet uitputtend- een aantal vragen en antwoorden aan die een beeld schetsen van de betrokken partijen en het proces dat wordt voorzien ten aanzien van het initiatief voor de winning van geothermie in onze gemeente.