Datum: 15-08-2020 - 19:06
15
jul
'20
Verslag raadsvergadering 14 juli met o.a. Bronsgeest (met motie van afkeuring), Zilkerbinnenweg 14, geen verbouwing ontvangsthal gemeentehuis.
Geschreven door Griffie Gemeenteraad

Verslag raadsvergadering 14 juli met o.a. Bronsgeest (met motie van afkeuring), Zilkerbinnenweg 14, geen verbouwing ontvangsthal gemeentehuis.

Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. Burgemeester Wendy Verkleij zat de vergadering voor. Gestart werd met de debatraad. Vervolgens ging de raad over tot de besluitvormende raad, waarin een aantal benoemingen plaatsvond. De stemming gebeurde weer digitaal....

In de debatraad staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. Daarvan werd uitvoerig gebruikgemaakt. De gemeenteraad debatteerde o.a. over Bronsgeest, Zilkerbinnenweg 14, het Programma dienstverlening 2020 – 2022 en het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Langevelderlaan 4.

Interpellatiedebat over Bronsgeest
Dit interpellatiedebat is aangevraagd door de heer Gutlich (D66), de heer Koppel (GroenLinks), de heer Janson (PvdA) en mevrouw Visser-Danser (PUUR). Zij deden dit naar aanleiding van de beantwoording van diverse schriftelijke vragen door het college over het onderwerp Bronsgeest.

Punt van discussie was of het college de raad via de brief van 9 augustus 2019 al dan niet goed geïnformeerd heeft over afspraken die gemaakt zijn met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om afspraken over het doen van gezamenlijk onderzoek naar alternatieve woningbouwlocaties voor Bronsgeest buiten de stedelijke contour. Volgens de heer Gutlich ontkent de huidige gedeputeerde dat deze afspraken zijn gemaakt.

Het college bij monde van wethouder Alkemade ging in op de door de heer Gutlich gestelde vragen. Verder kondigde hij een vervolggesprek met de provincie in september aan. Een aantal raadsleden gaf aan het verleden achter zich te willen laten en de energie te willen stoppen in alternatieve woningbouw voor Bronsgeest.

Ondanks dat, hield de heer Gutlich vast aan zijn standpunt, dat het college de raad niet goed heeft geïnformeerd in zijn brief van 9 augustus 2019. Daarop schorste de voorzitter de vergadering. Na de schorsing dienden de aanvragers van het interpellatiedebat een motie van afkeuring in. In de besluitvormende raad is deze motie van afkeuring verworpen met 7 stemmen voor en 20 tegen.

Voorstel niet vaststellen Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
Op 21 april heeft de raad aangegeven, dat de ontwikkeling die het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o. mogelijk maakt niet past binnen de uitgangspunten van de ISG. Op grond daarvan was de raad van oordeel dat de bestemmingsplanherziening niet past in het gevoerde planologisch beleid en niet past binnen de ruimtelijke uitgangspunten. De raad was niet bereid de formele bestemmingsplanprocedure te starten. Met het voorstel van het college in deze raadsvergadering werd gevraagd de afwijzing van de ontwikkeling te formaliseren.

De VVD en PUUR dienden een amendement in om de procedure toch door te laten gaan. Dit is dus het tegenovergestelde van het raadsvoorstel. Het college steunde het in stemming brengen van het amendement. Het amendement werd gewijzigd aangenomen met 17 stemmen voor en 10 tegen.

Het geamendeerde raadsvoorstel voor het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 is vervolgens met 14 voor en 13 tegen aangenomen. Twee leden van de VVD stemden abusievelijk tegen, maar dit had geen consequenties voor het besluit. De bestemmingsplanprocedure voor de Zilkerbinnenweg 14 e.o. wordt dus weer hervat en het ontwerp bestemmingsplan is vrijgegeven voor ter visielegging.

Programma dienstverlening 2020 – 2022 ‘Digitaal en persoonlijk’
Met het programma dienstverlening wil de gemeente passende invulling geven aan verbetering van de dienstverlening. Dit wil zij doen door deze op het niveau te brengen dat past bij de nieuwe gemeente Noordwijk en de gemeentelijke ambities.

In zijn beantwoording gaf wethouder Van den Berg o.a. aan dat de verbouwing een wezenlijk onderdeel is van het programma. Uitstel voor verbouwing vindt hij begrijpelijk als de rest van het programma dan door kan gaan. Op de verbouwing komt het college dan later terug.

Ook merkte hij op, dat het college uitziet naar een volgende stap van de raad om te komen tot een nieuwe raadzaal. Het college zal daar dan in volgen. Een amendement van de VVD, NZ Lokaal en Bruisend Noordwijk over het niet verbouwen van de ontvangsthal werd gesteund door de andere fracties op DOEN! na. (25 voor en 1 tegen)

Het geamendeerde raadsvoorstel over de dienstverlening is vervolgens unaniem aangenomen. Dit betekent dat het college aan de slag kan met de uitvoering van het programma dienstverlening met uitzondering van het onderdeel “bricks”, oftewel het verbouwen van de ontvangsthal.

Verklaring van geen bezwaar Langevelderlaan 4
Aan de raad werd voorgelegd te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen een afwijking van het bestemmingsplan’ Landelijk Gebied’ voor het vergroten van het gemengde tuinbedrijf Langevelderlaan 4. De raad besloot unaniem akkoord te gaan met het raadsvoorstel.

Actuele moties
Tijdens de debatraad werden 4 actuele moties behandeld:

* Motie van lid Van Haaster (CDA) over Parallel Boulevard. Wethouder Alkemade riep op de motie niet te steunen. Hij gaf aan dat het plan klaar ligt voor de financiering van de drain en dat vrijdag de ondertekening met het Hoogheemraadschap Rijnland plaatsvindt. De gemeente ontvangt subsidie van het Hoogheemraadschap.

Werkzaamheden in de eerste fase kunnen dan starten in de winter. Het is een rijdende trein. Bij het plan van Van Haaster is de verwachting dat Rijnland niet meewerkt en dat de kosten hoger zullen zijn. Een gedegen onderzoek naar de technische oplossing van Van Haaster kost tijd en geld. Daarna kan er pas een inhoudelijk vergelijk plaatsvinden. Uiteindelijk werd de motie verworpen. (20 tegen en 6 voor)

* Motie van lid Meiland (NZ Lokaal) over Beweegtuin. Wethouder Salman gaf aan bereid te zijn om het plan uit te werken en door te rekenen. Het in de motie vermelde bedrag werd aangepast in ‘benodigd budget’. Daarop werd deze aangepaste motie aangenomen. (23 stemmen voor en 3 tegen).

* Motie van lid De Moor (Bruisend Noordwijk) over de zoetwaterbel (Parallelboulevard) minus de laatste bullit. Wethouder Alkemade is bereid een aanvullend onderzoek te doen, maar wil daar dan budget voor. Deze motie werd verworpen. (18 stemmen tegen en 9 voor)

* Motie van lid Bas Knapp (VVD) over initiatief Stichting Duinpaviljoen Cultureel Noordwijk. De fracties vinden het een goed plan om het initiatief verder in een RTG te bespreken. Wethouder Ter Hark onderschreef dit en heeft de complimenten overgebracht aan de Stichting. De Stichting werkt het plan verder uit.

In september is er weer ambtelijk overleg met de gemeente. De wethouder stelde daarom voor om het uitgewerkte plan op een later moment te bespreken in een RTG. Daarop werd ‘dit najaar’ geschrapt in de motie. De aangepaste motie werd aangenomen met 18 stemmen voor en 9 tegen.

Terugkijken
U kunt de debatraad en de besluitvormende raad terugkijken.