Datum: 28-09-2023 - 00:37
14
jul
'20
Leerlingenprognose gemeente Noordwijk: stijging van aantal leerlingen in Noordwijkerhout en De Zilk, flinke uitbreiding Prinsenhof noodzakelijk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Leerlingenprognose gemeente Noordwijk: stijging van aantal leerlingen in Noordwijkerhout en De Zilk, flinke uitbreiding Prinsenhof noodzakelijk.

Onlangs werden er al vragen gesteld over een zeer krappe huisvesting voor basisschool de Prinsenhof. Met een leerlingenaantal van 480 en 19 lokalen is de school letterlijk en figuurlijk 'tot de nok' gevuld met leerlingen. Deze overbezetting komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede; aldus fractie Bruisend Noordwijk....

Het college heeft in een brief van 13 juli aan de gemeenteraad een leerlingenprognose 2020 gepresenteerd voor de vier kernen van de gemeente Noordwijk.

Aanleiding
Op basis van de Wet decentralisatie onderwijshuisvesting (d.d. 1 januari 1997) is de gemeente verantwoordelijk voor adequate huisvesting van het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en het voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid laat de gemeente periodiek een leerlingenprognose opstellen, die voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening voorziening huisvesting onderwijs. In onze vergadering van dinsdag 7 juli 2020 hebben wij de leerlingenprognose 2020, Pronexus vastgesteld als gemeentelijke leidraad inzake het bepalen van de ruimtebehoefte in de onderwijsgebouwen.

Basisonderwijs (alle cijfers onderaan het nieuwsitem):

Kern Noordwijkerhout

Door de realisatie van woningbouw neemt het aantal leerlingen in de Kern Noordwijkerhout toe. Dit leidt tot een capaciteitstekort, die niet met medegebruik of doorverwijzing is op te lossen. Het gebouw van De Prinsenhof behoeft op korte termijn een flinke uitbreiding voor 150-175 leerlingen. Er is hiervoor een locatie onderzoek gestart. Het onderzoek is recent afgerond, het rapport moet nog worden opgesteld.

De uitkomst van het onderzoek is dat het, het beste is om een dependance (nieuwbouw) te realiseren. Hierdoor gaat het enkele jaren duren voor dat die voorziening er is. Dit maakt dat de school ook voorzien moet worden van tijdelijke huisvesting voor twee groepen voor de periode van 2021 -2024. Besluitvorming inzake de tijdelijke huisvesting wordt voorbereid en kan naar verwachting in het 4e kwartaal 2020 worden voorgelegd.

Kern De Zilk
Ook in Kern De Zilk neemt het aantal leerlingen toe. Gegeven de voorliggende prognose leidt dit echter niet tot een capaciteitstekort in de (enige) basisschool De Egelantier. 

Kern Noordwijk
De prognose laat een toename zien van het aantal leerlingen. Dit is te verklaren door een toename van woningen door de realisatie van nieuwbouw. Bij RKbs Bronckhorst en RKbs Montessorischool leidt de leerlingentoename tot een capaciteitstekort. De toenemende ruimtebehoefte kan worden opgelost binnen de bestaande schoolgebouwen.

Het schoolgebouw gelegen aan Uitvaltij 2 is aangehouden om de instroom van leerlingen vanuit Offem Zuid op te vangen. Vanaf 2023 is het gebouw weer volledig beschikbaar voor het basisonderwijs. Hier kunnen de scholen met een ondercapaciteit één of meerdere klassen huisvesten.

Kern Noordwijk aan Zee
Het aantal leerlingen in de Kern Noordwijk aan Zee blijft naar verwachting vrijwel gelijk in de komende jaren. Na jaren van terugloop in het leerlingenaantal, kan nu gerekend worden met een capaciteitsbehoefte voor 300 leerlingen, voor de Cbs scholen in Noordwijk aan Zee. De capaciteit van het gebouw voor Zeehonk is 213 leerlingen, voor Wakersduin is dat 300 leerlingen. Dit betekent dat er een flinke overcapaciteit voor de onderwijshuisvesting is ontstaan. Ruimte voor kinderopvang is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Huisvesting van kinderopvang in scholen is gemeentelijk beleid, maar geen wettelijke taak. Met de uitwerking van het Integraal huisvestingsplan onderwijs 201 8-2033, traject Wakersduin worden plannen ontwikkeld om het christelijk basisonderwijs op passende wijze te huisvesten in de Kern Noordwijk aan Zee. Naar verwachting kan er in het 4e kwartaal 2020 een raadsvoorstel worden voorgelegd inzake het gebouw Wakersduin: duurzame renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw.

Speciaal (Voortgezet) onderwijs (S(V)O
De prognose geeft aan dat het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs in beperkte mate fluctueert. Speciaal basisonderwijs De Duinpieper en speciaal voortgezet onderwijs Het Duin zijn beide voorzien van voldoende ruimte gegeven voorliggende prognose.

Voortgezet onderwijs (VO)
De prognose van het voortgezet onderwijs laat een lichte stijging van het aantal leerlingen zien. De capaciteit van zowel het Teylingen College als het Northgo College is ruim voldoende gegeven voorliggende prognose.

Bewegingsonderwijs
Na realisatie van het sportcomplex SJC bieden de dan beschikbare gymzalen en sporthallen binnen alle kernen in de gemeente Noordwijk voldoende mogelijkheden voor het bewegingsonderwijs van alle scholen gegeven voorliggende prognose.

Samenvattend
Gemeente Noordwijk laat periodiek een leerlingenprognose op stellen om de ruimtebehoefte in de schoolgebouwen te monitoren. Volgens deze actuele prognose is met uitzondering van het basisonderwijs in de Kern Noordwijkerhout de beschikbare onderwijscapaciteit voldoende. In samenspraak met het onderwijs wordt gezocht naar een passende oplossing voor een uitbreiding van RK basisschool De Prinsenhof om het verwachte capaciteitstekort in de Kern Noordwijkerhout op te lossen.

Klik hier voor een afschrift van de leerlingenprognose 2020 inzake het basisonderwijs, speciaal (Voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs.

Wij vertrouwen erop u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,